Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2016. 01. 01

Varbó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és a 6.§.– ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Adókötelezettség


1. §

Adóköteles Varbó község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).


Az adó mértéke

2. §

Az adó évi mértéke:


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 4.000.- Ft.


Mentességek kedvezmények

3. §


Az Önkormányzat Képviselő-testülete  adómentességet  és adókedvezményt nem állapít meg.


Záró rendelkezések

4.§


(1) A helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.


(3) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 20/2013.(XII.1) önkormányzati rendelet.Üveges Géza                                                                   Eperjesi Józsefné

polgármester                                                                             jegyző