Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2016. 01. 01

Varbó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket rendeli el:
                                                                                              Az adó alapja

1.§

                                                            Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.Az adó mértéke

       2.§


                                                   Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 forint.
Az adó bevallása, megállapítása, befizetése


3.§


Az adóalany a bejelentési, adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségének a 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet 22. melléklet szerinti bevallási nyomtatványon tehet eleget.4.§


(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezéseit, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Üveges Géza                                                                              Eperjesi Józsefné

 polgármester                                                                                     jegyző