Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Hatályos: 2024. 02. 15

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

2024.02.15.

Varbó Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá az 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja - az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével – az önkormányzat lakosai, különösen a gyermeket nevelő családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése.

(2) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Varbó község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, valamint

b) a Varbó község közigazgatási területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó

személyekre.

3. Az ellátások formái

3. § Varbó Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) az e rendeletben foglalt feltételek szerint az alábbi szociális ellátásokat nyújtja, valamint szociális szolgáltatásokat biztosítja:

a) pénzbeli ellátások:

aa) települési támogatás

ab) rendkívüli települési támogatás

b) természetbeni ellátás:

ba) köztemetés,

bb) tanévkezdési települési támogatás

c) szociális szolgáltatás:

ca) étkeztetés.

(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti ellátások egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(3) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a tagságával működő Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézmény útján biztosítja:

a) családsegítő szolgálat,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és

d) támogató szolgáltatás.

(4) A (3) bekezdésben foglalt ellátások a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat képviselő-testülete rendeletében foglaltak szerint vehetők igénybe.

4. A szociális hatáskört gyakorló helyi szervek

4. § Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket

a) Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: „képviselő-testület”), valamint

b) Varbó község polgármestere (továbbiakban: „polgármester”)

gyakorolja.

5. Eljárási rendelkezések

5. § (1) Az e rendelet szerinti szociális ellátás, valamint szociális szolgáltatás iránti kérelmet a Varbói Közös Önkormányzati Hivatalnál (székhelye: 3778 Varbó, Hősök tere 1.) lehet előterjeszteni.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat megtenni, továbbá a jövedelmet igazolni.

(3) A pénzbeli ellátás iránti kérelmet az önkormányzat hivatalánál erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani és ahhoz csatolni kell az abban előírt igazolásokat.

(4) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátások a kérelem benyújtása hónapjának első napjától megilletik.

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

(6) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat - ettől eltérő rendelkezés hiányában - utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(7) Az a személy, aki az e rendeletben megállapított rendszeres támogatások valamelyikében részesül, köteles a lakcímében, szociális körülményeiben, jövedelmi-, vagyoni viszonyaiban, valamint a családjában nevelt gyermek elhelyezésében, családi jogállásában bekövetkező változásról 15 napon belül írásban bejelentést tenni az önkormányzat hivatalában.

(8) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén az annak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

6. § Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben, valamint az e rendeletben használt fogalmak értelmezésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: „Szoctv.”) foglaltak az irányadók.

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások ügyében az azok érdemét nem érintő eljárási cselekmények elvégzésére.

(2) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ellátások esetében a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése során alkalmazandó eljárásra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át a Szoctv. 17. § (5) bekezdése szerinti, azaz a megtérítés méltányosságból való elengedése kérdésében való döntés kivételével. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése esetén az ügyfél számára engedett részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

II. Fejezet

Települési támogatás

8. § (1) A képviselő-testület a kérelmező szociális körülményeire és rászorultságára tekintettel az e rendeletben foglaltak szerint települési támogatást nyújt, amely rendszeres, vagy egyszeri települési támogatás lehet.

(2) A rendszeres települési támogatásformái:

a) lakhatási célú támogatás

b) gyógyszertámogatás.

(3) Az egyszeri települési támogatásformái:

a) téli tüzelőanyag támogatás

b) 65 éven felüliek támogatása.

(4) A rendszeres települési támogatásra való jogosultságot úgy kell megállapítani, hogy annak időtartama legfeljebb a jogosultság kezdő időpontja szerinti év december 31-ig tarthat.

(5) A rendszeres települési támogatásra való jogosultságot 6 hónapos időtartamra kell megállapítani. Amennyiben a jogosultság kezdő időpontjától számítva az adott év december 31-ig hat hónapnál kevesebb van hátra, úgy a jogosultságot az évből még hátralévő időtartamra kell megállapítani.

6. A lakhatási célú támogatás

9. § (1) A képviselő-testület a lakhatással kapcsolatos kiadások viseléséhez lakhatási célú támogatást állapíthat meg kérelmére annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 44.000,- Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) A támogatás mértéke: 4.000,-Ft/hó.

(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A támogatás természetben is megállapítható.

7. Gyógyszertámogatás

10. § (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatást állapíthat meg annak a személynek a részére, akinek havi rendszeres igazolt gyógyító ellátása költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri, de az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő személy esetén 150 %-át nem haladja meg.

(2) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja.

(3) A háziorvos igazolását a polgármester továbbítja az egészségbiztosítási szervnek, amennyiben a kérelmező a jövedelmi feltételeknek megfelel.

(4) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségének az egészségbiztosítási szerv általa igazolt mértéket kell tekinteni.

(5) A gyógyszertámogatás mértéke havi 2.500,-Ft.

(6) Nem jogosult gyógyszertámogatásra az, aki a Szoctv. szerint közgyógyellátásra jogosult.

7/A. Téli tüzelőanyag támogatás

10/A. §

7/B. 65 éven felüliek támogatása

10/B. § (1) A polgármester települési támogatást állapít meg – a téli időszakban jelentkező többletköltségek csökkentéséhez – évente egy alkalommal a Varbó településen bejelentett lakóhellyel rendelkező azon személynek – kérelmére - , aki a tárgyév december 31. napjáig a 65. életévét betölti és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A támogatásra való jogosultság fennállása az igénylő nyilatkozata és a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásának adatai alapján kerül megállapításra.

(3)2 A támogatás összege személyenként 10.000,- Ft.

(4) A támogatás jogosult részére történő átadásról tárgyév szeptember 01. és október 31. közötti időszakban kell gondoskodni.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatás

11. § (1) A képviselő-testület - kérelmére - rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény - így különösen elemi kár, baleset, kórházi kezelés, gyermek születése - esetén az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatár alkalmazásától az eljáró hatóság eltekinthet. A különös méltánylást érdemlő körülmény fennállását a kérelemben fel kell tüntetni.

12. § (1) A polgármester – a képviselő-testület által rá átruházott hatáskörben - az elhunyt személy eltemettetőjének – kérelemre - a temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatást nyújt. Az eltemettetés költségeire hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében a 11. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt nem kell figyelembe venni.

(2)3 Az eltemettetés kiadásaihoz nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 50.000,- Ft.

13. § (1) A képviselő-testület az olyan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek, akinek az ilyen élethelyzetével összefüggésben váratlan és halaszthatatlan rendkívüli kiadása merült fel és annak önerejéből történő viselésére nem képes, a rendkívüli települési támogatást kérelem alapján kamatmentes szociális kölcsön formájában is megállapíthatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti, kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtandó rendkívüli települési támogatást akkor állapíthat meg, ha a kölcsön nyújtása előreláthatólag biztosítja annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, létfenntartási gondnak a megoldását, amelybe a kérelmező, illetve családja került, valamint, ha a kölcsön visszafizetése a kérelmező, illetve családja jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján alappal várható.

(3) Kamatmentes szociális kölcsön formájában megállapítható rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 50.000,- Ft, kölcsön futamideje legfeljebb 10 hónap. A kölcsön visszafizetését a folyósítást követő második hónapban kell megkezdeni és azt havonta egyenlő részletekben – ide nem értve a kölcsönösszeg részleteinek meghatározása során keletkező osztási maradék miatti eltérést – kell teljesíteni.

13/A. § (1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg a gyermek születését követő 120 napon belül benyújtott kérelem esetén, a gyermek azon szülőjének, vagy gyámjának, aki a gyermek születésekor Varbó településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(2) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, a szülő, vagy gyám és a gyermek lakcímkártyáját, továbbá ha a kérelmező a gyermeknek nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot.

(3)4 A támogatás összege 50.000.- Ft gyermekeként.

(4) A gyermek születése miatt igényelt rendkívüli települési támogatás gyermekenként egy alkalommal és kizárólag az egyik szülő, vagy gyám számára állapítható meg.

13/B. §

13/C. §

14. § (1) Amennyiben az elhalt személy eltemettetéséről hozzátartozója gondoskodni akar, de szociális helyzetére való tekintettel nem képes azt teljes egészében egy összegben megfizetni, a képviselő-testület engedélyezheti, hogy az önkormányzat az eltemettetés költségét vagy annak egy részét – kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtandó rendkívüli települési támogatásként - előlegezze meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálásánál vizsgálni kell azt, hogy a kölcsön visszafizetése alappal várható-e.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, eltemettetés céljából, kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtható rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 75.000,- Ft. A kölcsön visszafizetésének feltételeire egyebeken megfelelően alkalmazni kell a kamatmentes szociális kölcsönre vonatkozó, 13. § (3) bekezdés szerinti szabályokat.

(4) A kamatmentes kölcsönben részesült személy a kamatmentes kölcsön átvételét követő 15 napon belül köteles benyújtani a temetési költségek megfizetést igazoló bizonylatokat.

(5) Az (1) bekezdés alapján nyújtott és meg nem fizetett kamatmentes kölcsön megtérítésére a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

15. § (1) Rendkívüli települési támogatás ugyanazon személynek vagy ugyanazon háztartás tagjának – a 12. § (1) bekezdés szerinti, eltemettetés költségeihez adható önkormányzati segély valamint a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - egy naptári évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg. A képviselő-testület e rendelkezés alkalmazásától rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény fennállta esetén eltekinthet.

(2) Ugyanaz a személy vagy ugyanazon háztartás tagja részére három éven belül csak egyszer állapítható meg kamatmentes kölcsön formájában rendkívüli települési támogatás.

16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására - a döntés meghozatalát is ide értve – a rendkívüli és halaszthatatlan okból, egyszeri alkalomra, nem kamatmentes kölcsön formájában kért rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek ügyében.

IV. Fejezet

Természetbeni ellátások, szociális szolgáltatások

8. Köztemetés

17. § A Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíteni a képviselő-testület jogosult.

18. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztemetés költségeinek megtérítésére köteles hozzátartozóval szemben a köztemetés költségének megtérítése iránti a szociális igazgatási eljárást lefolytassa.

9. Szociális étkeztetés

19. § (1) A képviselő-testület kérelmére annak a szociálisan rászorult személynek biztosítja a legalább napi egyszeri meleg étkezést, aki azt önmaga, illetve eltartottai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani és akinek esetében az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

a) egyedül élő és betöltötte 80. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha a háztartás tagjainak átlagéletkora eléri a 78 évet;

b) egészségi állapotára tekintettel a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

c) fogyatékossága és pszichiátriai betegségére tekintettel a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

d) szenvedélybetegségére tekintettel a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

e) hajléktalanságára tekintettel nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a szociális étkeztetés hiánya az életét, testi épségét veszélyezteti.

(2) Szociálisan rászorult személynek az étkeztetés szempontjából az minősül, akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(3)5 ) Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén az(1) bekezdésben foglalt feltételek, valamint a (2) bekezdésben foglalt jövedelemhatár alkalmazásától el lehet tekinteni. A különös méltánylást érdemlő körülmény fennállását a kérelemben fel kell tüntetni. A Képviselő-testület a különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására - a döntés meghozatalát is ideértve. Jelen rendelkezés alapján meghozott döntés keretében a szociálisan rászorult személy részére a szociális étkeztetés legfeljebb 30 napra nyújtható.

10.

20. § (1) A polgármester évente egy alkalommal tanévkezdési célú települési támogatást állapíthat meg

a) az általános iskolai tanuló után a szülőnek, vagy

b) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló után a szülőnek, vagy

c) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú tanulónak, vagy

d) a felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, felsőoktatási szakképzés keretében, vagy alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatónak,

akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A tanévkezdési célú települési támogatás iránti kérelmet a tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

(3)6 A kérelemhez csatolni kell a 16. évet betöltött tanuló esetében érvényes diákigazolványának másolatát.

(4)7 A tanévkezdési célú települési támogatás készpénzben nyújtható, mértéke

a)8 az általános iskolai tanuló estében 15.000.- Ft tanulónként;

b)9 a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló esetében 25.000.- Ft tanulónként;

c)10 a felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, felsőoktatási szakképzés keretében, vagy alapképzésben tanulmányokat folytató hallgató esetében 25.000.- Ft hallgatónként.

V. Fejezet

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet 2015. március 01-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 22/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete.

(3) Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § A képviselő-testület a gyermek, fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel – így különösen az egy év alatti gyermek egészséges fejlődésének biztosításához vagy a gyermek tanulmányai folytatásához elengedhetetlenül szükséges többletkiadás fedezésére – Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete szerinti rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok szerint pénzbeli támogatást nyújthat.”

Üveges Géza
polgármester

dr. Czipa Zoltán
jegyző

1

A bevezető a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 10/B. § (3) bekezdése a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 12. § (2) bekezdése a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 13/A. § (3) bekezdése a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 19. § (3) bekezdését a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

6

A 20. § (3) bekezdése a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 20. § (4) bekezdése a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 20. § (4) bekezdés a) pontja a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 20. § (4) bekezdés b) pontja a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 20. § (4) bekezdés c) pontja a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.