Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2016. (X.20.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hatályos: 2016. 10. 21

Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testületeaz egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjábanmeghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásáért felelős Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

A háziorvosi körzet határa Varbó község teljes közigazgatási területe, melya Parasznya I. számú háziorvosi körzethez tartozik.

2.§

A házi gyermekorvosi körzet határa Varbó község teljes közigazgatási területe, mely a radostyáni gyermekorvosi körzethez tartozik


3. §

A védőnői ellátási körzet határa Varbó község teljes közigazgatási területe, melya Parasznya I. számú védőnői körzethez tartozik


5. §

A fogorvosi alapellátás körzet határa Varbó község teljes közigazgatási területe, mely a Parasznya I. számú fogorvosi körzethez tartozik[k1] 


6. §

Az iskola-egészségügyi feladatellátás körzethatára a Varbói Napközi Otthonos Óvoda intézményre terjed ki.


7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 9/2002. (IX. 13.) önkormányzati rendelete.
             Üveges Géza                                                                                Dr. Ignácz Dávid

              polgármester                                                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. október 20-án kihirdettem.Dr. Ignácz Dávid

       jegyző