Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Hatályos: 2022. 01. 18

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

2022.01.18.

Varbó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Varbó Község Önkormányzata – anyagi lehetőségei függvényében - ellensúlyozni kívánja Varbó község lakónépességének csökkenését, ezért segítséget kíván nyújtani a gyermekes családok és fiatalok részére a Varbó településen történő lakásépítéshez, új, vagy használt lakás megvásárlásához, a településen történő letelepedéshez.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Varbó község közigazgatási területén történő lakás építésére, vásárlására terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a. Lakás: emberi tartózkodás céljára szolgáló, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1. pontja szerinti épület.
b. Lakásépítés: az építési hatóság előírásai alapján megvalósuló önálló családi házat, lakást eredményező építés.
c. Lakásvásárlás: lakás tulajdonjogának magánforgalomban történő megszerzése. Lakásvásárlásnak minősül a résztulajdon megvásárlása is, amennyiben ezáltal a lakás, családi ház 1/1 arányban a kérelmező(k) tulajdonába kerül.
d. Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti cím.

A támogatás tárgya

4. §

1.A támogatás a lakásépítéshez vagy lakásvásárláshoz szükséges saját erő kiegészítéséhez szolgáló egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
2.1 Varbó Község Önkormányzatának polgármestere, a tárgyévi költségvetésben megállapított lakáshoz jutás támogatása pénzeszköze terhére, e rendeletben fennálló feltételek fennállása esetén, kérelemre támogatást nyújthat.

Támogatásra jogosultak köre

5. § (1) A kérelmező abban az esetben részesíthető támogatásban, ha a kérelem benyújtása időpontjában varbói lakóhellyel rendelkezik.

(2)2 Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a polgármester a támogatási feltételek alkalmazásától eltekinthet. A különös méltánylást érdemlő körülményt a kérelemben fel kell tüntetni.

6. § Nem jogosult támogatásra az igénylő, ha

a. a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt eredményezne,
b. az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik.

A támogatás mértéke

7. §

1.A támogatás összege 200.000.-, azaz kettőszázezer forint.
2.A támogatás folyósítása
a. lakásépítés esetén, az építés befejezését követően kiadott hatósági igazolás (engedély),
b. lakás vásárlás esetén, az ügyvéd általi ellenjegyzéssel ellátott adásvételi szerződés
Varbói Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő leadása után történhet.

Az eljárás rendje

8. §

1.A támogatás iránti kérelmet a Varbói Közös Önkormányzati Hivatalban, az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani:
a. vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 1 éven belül,
b. építés esetén a jogerős használatba vételi engedély keltétől számított 1 éven belül.
2.A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá:
a. vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát,
b. lakásépítés esetén az építés befejezését követően kiadott hatósági igazolás (engedély).
3.A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni.
4.A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester a 2. melléklet szerinti szerződést köt.

A támogatás visszafizetésének szabályai

9. §

1.A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott:
a. a támogatást jogosulatlanul vette igénybe,
b. a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a hatósági igazolás (engedély) kiadása keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elidegeníti és a vételárat nem Varbó község közigazgatási területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre,
c. a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a jogerős építési engedély keltétől, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül nem házastársa, vagy gyermeke részére ajándékozza el.
2.3 A polgármester a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti. Nincs helye méltányosságnak a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele miatti visszatérítés esetén.

Záró rendelkezések

10. §

1.Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyfél számára előnyösebb.
2.A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 9/1995. (IV. 26.) önkormányzati rendelet.Üveges Géza
polgármesterDr. Ignácz Dávid
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2016. november 28-án hirdettem ki.
Dr. Ignácz Dávid
jegyző
1

A 4. § 2. pontja a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (2) bekezdése a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 9. § 2. pontja a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.