Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete

Varbó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 02- 2022. 12. 30

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete

Varbó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020.07.02.

Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a Varbói közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre), az önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira is.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését:
278.335.930, -Ft költségvetési bevétellel, ebből
278.335.930,- Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.,9.1.1.,9.1.2.,9.1.3.,9.2,9.2.1,9.2.2,9.2.3,9.3.,9.3.1.,9.3.2.,9.3.3. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 84.848.- Ft általános, 0.- Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) Az általános tartalék felhasználásáról 1.000.000.- Ft összeghatárig a polgármester, ezen összeg felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, jogosultak a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson. A végleges kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében a szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétként elhelyezze, alszámlán lekösse.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2022. december 31. napján hatályát veszti.

Üveges Géza
polgármester

dr. Ignácz Dávid
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2019. február 22-én kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

1. melléklet a 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

.2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

.5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

96 039 251

4 877 508

4 877 508

100 916 759

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

59 349 966

2 599 503

2 599 503

61 949 469

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 280 000

211 816

211 816

19 491 816

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 881 285

153 295

153 295

10 034 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 728 000

1 705 610

1 705 610

7 433 610

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

207 284

207 284

207 284

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 670 929

31 518 380

31 518 380

35 189 309

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 670 929

31 518 380

31 518 380

35 189 309

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

40 172 283

40 172 283

40 172 283

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 831 510

9 831 510

9 831 510

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

30 340 773

30 340 773

30 340 773

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

16 300 000

7 716 476

7 716 476

24 016 476

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

300 000

160 800

160 800

460 800

4.3.

Iparűzési adó

10 000 000

4 598 766

4 598 766

14 598 766

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

847 903

847 903

3 847 903

4.6.

Telekadó

3 000 000

1 898 380

1 898 380

4 898 380

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

210 627

210 627

210 627

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 200 000

4 388 582

4 388 582

20 588 582

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 500 000

2 999 768

2 999 768

16 499 768

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

300 000

122 800

122 800

422 800

5.5.

Ellátási díjak

400 000

400 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

266 014

266 014

266 014

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 888 221

1 888 221

1 888 221

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 888 221

1 888 221

1 888 221

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

132 210 180

90 561 450

90 561 450

222 771 630

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

52 000 000

433 904

433 904

52 433 904

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 000 000

433 904

433 904

52 433 904

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 130 396

3 130 396

3 130 396

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 130 396

3 130 396

3 130 396

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

52 000 000

3 564 300

3 564 300

55 564 300

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

184 210 180

94 125 750

94 125 750

278 335 930

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

.2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

.5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

142 584 797

54 183 470

54 183 470

196 768 267

1.1.

Személyi juttatások

59 926 003

41 175 581

41 175 581

101 101 584

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 739 114

5 374 737

5 374 737

17 113 851

1.3.

Dologi kiadások

46 298 000

11 287 417

11 287 417

57 585 417

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 701 005

1 878 780

1 878 780

10 579 785

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 529 578

3 773 204

3 773 204

10 302 782

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

274 069

274 069

274 069

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

3 829 578

3 829 578

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

360 000

360 000

360 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 700 000

2 760 000

2 760 000

5 460 000

1.18.

Tartalékok

9 391 097

-9 306 249

-9 306 249

84 848

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

9 391 097

-9 306 249

-9 306 249

84 848

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 270 000

36 811 884

36 811 884

75 081 884

2.1.

Beruházások

26 270 000

-13 018 443

-13 018 443

13 251 557

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

12 000 000

49 830 327

49 830 327

61 830 327

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

180 854 797

90 995 354

90 995 354

271 850 151

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 355 383

3 130 396

3 130 396

6 485 779

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 355 383

3 130 396

3 130 396

6 485 779

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 355 383

3 130 396

3 130 396

6 485 779

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

184 210 180

94 125 750

94 125 750

278 335 930

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-48 644 617

-433 904

-433 904

-49 078 521

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

48 644 617

433 904

433 904

49 078 521

2.

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

.2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

.5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

96 039 251

4 877 508

4 877 508

100 916 759

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

59 349 966

2 599 503

2 599 503

61 949 469

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 280 000

211 816

211 816

19 491 816

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 881 285

153 295

153 295

10 034 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 728 000

1 705 610

1 705 610

7 433 610

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

207 284

207 284

207 284

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 670 929

31 518 380

31 518 380

35 189 309

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 670 929

31 518 380

31 518 380

35 189 309

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

40 172 283

40 172 283

40 172 283

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 831 510

9 831 510

9 831 510

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

30 340 773

30 340 773

30 340 773

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

15 441 000

7 716 476

7 716 476

23 157 476

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

300 000

160 800

160 800

460 800

4.3.

Iparűzési adó

9 141 000

4 598 766

4 598 766

13 739 766

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

847 903

847 903

3 847 903

4.6.

Telekadó

3 000 000

1 898 380

1 898 380

4 898 380

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

210 627

210 627

210 627

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 700 000

4 388 582

4 388 582

9 088 582

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

2 999 768

2 999 768

6 999 768

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

300 000

122 800

122 800

422 800

5.5.

Ellátási díjak

400 000

400 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

266 014

266 014

266 014

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 888 221

1 888 221

1 888 221

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 888 221

1 888 221

1 888 221

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

119 851 180

90 561 450

90 561 450

210 412 630

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

52 000 000

433 904

433 904

52 433 904

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 000 000

433 904

433 904

52 433 904

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 130 396

3 130 396

3 130 396

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 130 396

3 130 396

3 130 396

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

52 000 000

3 564 300

3 564 300

55 564 300

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

171 851 180

94 125 750

94 125 750

265 976 930

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

.2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

.5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

130 225 797

54 887 738

54 887 738

185 113 535

1.1.

Személyi juttatások

57 760 003

41 175 581

41 175 581

98 935 584

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 316 114

5 374 737

5 374 737

16 690 851

1.3.

Dologi kiadások

36 528 000

11 991 685

11 991 685

48 519 685

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 701 005

1 878 780

1 878 780

10 579 785

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 529 578

3 773 204

3 773 204

10 302 782

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

274 069

274 069

274 069

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

3 829 578

3 829 578

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

360 000

360 000

360 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 700 000

2 760 000

2 760 000

5 460 000

1.18.

Tartalékok

9 391 097

-9 306 249

-9 306 249

84 848

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

9 391 097

-9 306 249

-9 306 249

84 848

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 270 000

36 107 616

36 107 616

74 377 616

2.1.

Beruházások

26 270 000

-13 722 711

-13 722 711

12 547 289

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

12 000 000

49 830 327

49 830 327

61 830 327

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

168 495 797

90 995 354

90 995 354

259 491 151

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 355 383

3 130 396

3 130 396

6 485 779

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 355 383

3 130 396

3 130 396

6 485 779

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 355 383

3 130 396

3 130 396

6 485 779

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

171 851 180

94 125 750

94 125 750

265 976 930

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-48 644 617

-433 904

-433 904

-49 078 521

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

48 644 617

433 904

433 904

49 078 521

3.

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

.2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

.5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

859 000

859 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

859 000

859 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 500 000

11 500 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 500 000

9 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000 000

2 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

12 359 000

12 359 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

12 359 000

12 359 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

.2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

.5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

12 359 000

-704 268

-704 268

11 654 732

1.1.

Személyi juttatások

2 166 000

2 166 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

423 000

423 000

1.3.

Dologi kiadások

9 770 000

-704 268

-704 268

9 065 732

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

704 268

704 268

704 268

2.1.

Beruházások

704 268

704 268

704 268

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

12 359 000

12 359 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

12 359 000

12 359 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4.

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

.2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

.5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

.2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

.5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2. melléklet a 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2019. …….-ig

2019. …….. Módisítás után

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2019. …….-ig

2019. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

96 039 251

4 877 508

100 916 759

Személyi juttatások

59 926 003

41 175 581

101 101 584

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 670 929

31 518 380

35 189 309

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 739 114

5 374 737

17 113 851

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

46 298 000

11 287 417

57 585 417

4.

Közhatalmi bevételek

16 300 000

7 716 476

24 016 476

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 701 005

1 878 780

10 579 785

5.

Működési bevételek

16 200 000

4 388 582

20 588 582

Egyéb működési célú kiadások

6 529 578

3 773 204

10 302 782

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 888 221

1 888 221

Tartalékok

9 391 097

-9 306 249

84 848

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

132 210 180

50 389 167

182 599 347

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

142 584 797

54 183 470

196 768 267

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

13 730 000

3 794 303

17 524 303

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 730 000

3 794 303

17 524 303

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

3 130 396

3 130 396

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

3 130 396

3 130 396

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

3 355 383

3 130 396

6 485 779

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

13 730 000

6 924 699

20 654 699

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 355 383

3 130 396

6 485 779

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

145 940 180

57 313 866

203 254 046

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

145 940 180

57 313 866

203 254 046

26.

Költségvetési hiány:

10 374 617

3 794 303

14 168 920

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

2.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2019. …….-ig

2019. …….. Módisítás után

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2019. …….-ig

2019. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 831 510

9 831 510

Beruházások

26 270 000

-13 018 443

13 251 557

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

12 000 000

49 830 327

61 830 327

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

30 340 773

30 340 773

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

40 172 283

40 172 283

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

38 270 000

36 811 884

75 081 884

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

38 270 000

-3 360 399

34 909 601

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 270 000

-3 360 399

34 909 601

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

38 270 000

-3 360 399

34 909 601

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

38 270 000

36 811 884

75 081 884

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

38 270 000

36 811 884

75 081 884

27.

Költségvetési hiány:

38 270 000

-

34 909 601

Költségvetési többlet:

-

3 360 399

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet a 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2020.

2021.

2022.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet a 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2019. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

16 300 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

300 000

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

16 600 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet a 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2018. XII. 31-ig

2019. évi előirányzat

2019. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Vízvezeték kiépítése kalandpark felé

25 000 000

2019

25 000 000

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása

1 270 000

1 270 000

ÖSSZESEN:

26 270 000

26 270 000

7. melléklet a 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2018. XII. 31-ig

2019. évi előirányzat

2019. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Varbó külterületi út felújítása

12 000 000

2019

12 000 000

ÖSSZESEN:

12 000 000

12 000 000

8. melléklet a 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

9. melléklet a 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Varbó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés

1. Varbó Község Önkormányzata

Megnevezés

Varbó Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

.2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

.5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

96 039 251

4 877 508

4 877 508

100 916 759

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

59 349 966

2 599 503

2 599 503

61 949 469

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 280 000

211 816

211 816

19 491 816

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 881 285

153 295

153 295

10 034 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 728 000

1 705 610

1 705 610

7 433 610

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

207 284

207 284

207 284

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 670 929

28 064 320

28 064 320

31 735 249

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 670 929

28 064 320

28 064 320

31 735 249

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

40 172 283

40 172 283

40 172 283

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 831 510

9 831 510

9 831 510

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

30 340 773

30 340 773

30 340 773

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

16 300 000

7 716 476

7 716 476

24 016 476

4.1.

Építményadó

3 000 000

1 898 380

1 898 380

4 898 380

4.2.

Idegenforgalmi adó

300 000

160 800

160 800

460 800

4.3.

Iparűzési adó

10 000 000

4 598 766

4 598 766

14 598 766

4.4.

Talajterhelési díj