Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 16

Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

2022.12.16.

Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

Általános eljárási szabályok

2. § (1) Valamennyi kérelmet a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Sajókápolnai Kirendeltségéhez kell benyújtani, az e célra rendszeresített igénylőlapon, az 1993. évi III. törvény végrehajtási rendeletei és e rendelet által megjelölt nyomtatványok kitöltésével.

(2) A Képviselő-testület az általános eljárási szabályokat az 1993. évi III. törvény 5-16. § -a, valamint az e rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(3) Kérelmező köteles a kérelméhez mellékelni:

a) minden ellátási formához jövedelemnyilatkozatot, az abban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát,

b)1 egyes ellátási formákhoz – amelyet az 1993. évi III. törvény és e rendelet vagyonhoz köt – vagyonnyilatkozatot,

c) a települési születési támogatás esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.

d) a települési temetési támogatás esetében a temetés költségéről –a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- kiállított számla eredeti példányát, halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

e) étkeztetésre való jogosultság megállapításához az 1993. évi III. törvény 62. § (1) b,)-d), pontja esetében orvosi igazolást.

(4) Amennyiben a kérelem hiányos, az előírt mellékleteket a kérelmező a hivatal felszólítására nyolc napon belül pótolhatja.

(5) A pénzbeli támogatások kifizetése postai úton vagy folyószámlára utalással vagy házi pénztári kifizetés útján történik. A folyósítás módjáról a támogatás megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell.

(6) Az eseti támogatásként nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, az 1993. évi III. törvény. 17. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(7) A benyújtott igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok tartalmát a képviselő-testület az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) megkeresheti a közlekedési hatóságot,

d) elrendelheti környezettanulmány készítését,

e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

II. Fejezet

Települési támogatás és köztemetés szabályai

Rendkívüli települési támogatás

3. § (1) A Képviselő-testület a létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-t, egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 550 %-ot nem haladja meg.

(3) Rendkívüli települési támogatás nyújtható:

a) élelmiszerre,

b) ruhaneműre,

c) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,

d) tüzelőre,

e) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra

f) akinek a rendszeres pénzellátását megállapították, de annak folyósítására még nem került sor.

(4) Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként kerül megállapításra a kérelmező szociális, családi körülményeinek figyelembevételével.

(5) A (2) bekezdésben meghatározottaktól méltánylást érdemlő esetekben, rendkívüli élethelyzetben el lehet térni, különösen:

a) rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés, vagy krónikus, 15 napot meghaladó tartós betegség, kórházi kezelés miatti jövedelem kiesés, vagy

b) elemi kár vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből eredő anyagi kár

c) bekövetkezése vagy

d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása vagy

e) a gyermek fogadásának előkészítése vagy

f) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának előkészítése vagy

g) gyermek családba való visszakerülésének elősegítése vagy

h) iskoláztatás biztosítása vagy

i) gyermek hátrányos helyzete vagy

j) egyéb, fentebb fel nem sorolt rendkívüli ok bekövetkezése esetén.

(6)2 A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az 50. 000 Ft-ot.

(7) A települési létfenntartási támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére- is megállapítható.

(8) A települési létfenntartási támogatás a kérelmező életkörülményeihez igazodóan pénzbeli és természetbeni támogatás formájában kerül megállapításra.

Települési születési támogatás

4. § (1)3 A képviselő-testület születési támogatást állapít meg a gyermek születését követő 1 éven belül benyújtott kérelemre a szülő részére, amennyiben

a) a terhesség megállapításának napjától számítva az anya Sajókápolna településen bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Sajókápolna településen tartózkodik,

b) a Védőnői szolgálat a terhes anyát, valamint a szülést követően az újszülöttet nyilvántartásba vette és gondozza és

c) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tizenötszörösét, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a hússzorosát.

(2) A nyilvántartásba vételt és a gondozás tényét a kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolja.

(3) A születési támogatás összege gyermekekként 50. 000,-Ft.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

(5) A települési születési támogatásra való jogosultságról a polgármester dönt.

Iskolakezdési támogatás

5. § (1) A képviselő-testület beiskolázási támogatást nyújt a tanévkezdés okozta nehézségek enyhítése céljából azon szülőknek, törvényes képviselőknek, akiknek gyermekei óvodai ellátásban, nappali tagozaton általános iskolai oktatásban, középfokú oktatásban, felsőfokú -főiskolai, egyetemi oktatásban részesülnek, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem összeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét, egyedül élő esetén hússzorosát nem haladja meg.

(2) A támogatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy a gyermekkel közös háztartásban élő törvényes képviselő és a gyermek sajókápolnai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen.

(3) A támogatás mértéke gyermekenként:

a) óvodás korú gyermek esetében: 5.000 Ft

b) általános iskolai tanulók esetében: 10. 000 Ft

c) középiskolai tanulók esetében: 15. 000,-Ft

d) főiskolai, egyetemi hallgatók esetében: 20.000 Ft és a községben lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen a községben tartózkodnak.

(4) A támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni tárgyév szeptember 30. napjáig.

(5) A támogatás megállapításához csatolni szükséges a köznevelési intézmény, főiskola, egyetem –beiratkozást tanúsító- iskolalátogatási bizonyítványt.

(6) A támogatás megállapításáról a Polgármester dönt.

(7) A támogatás összege tárgyév október 15 napjáig kerül kifizetésre az önkormányzat házipénztárán keresztül.

Települési Gyermek-napi támogatás4

5/A. § (1) A Képviselő-testület természetbeni támogatást nyújt Gyermek-nap alkalmából a törvényes képviselő által benyújtott kérelem estén, minden 14. életévét be nem töltött, lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a településen tartózkodó gyermekre tekintettel, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét, egyedül élő esetén hússzorosát nem haladja meg.

(2) A támogatás mértékéről minden évben a Képviselő-testület határozat dönt.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

Települési Mikulás-napi támogatás5

5/B. § (1) A Képviselő-testület természetbeni támogatást nyújt Mikulás-nap alkalmából a törvényes képviselő által benyújtott kérelem estén, minden 14. életévét be nem töltött, lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a településen tartózkodó gyermekre tekintettel, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét, egyedül élő esetén hússzorosát nem haladja meg.

(2) A támogatás mértékéről minden évben a Képviselő-testület határozat dönt.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

Települési karácsonyi támogatás6

5/C. § (1) A Képviselő-testület -a lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyekre figyelemmel -háztartásonként, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét, egyedül élő esetén hússzorosát nem haladja meg minden naptári évben egy alkalommal a karácsonyi ünnepek alkalmából települési karácsonyi támogatást biztosít.

(2) A támogatás pénzbeli vagy természetbeni támogatás formájában nyújtható.

(3) A Képviselő- testület a támogatás összegéről és formájáról határozattal dönt.

(4) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

Települési lakáscélú támogatás

6. § (1) A képviselő-testület a községben egy éves bejelentett lakóhellyel rendelkező 40 év alatti házaspárok, élettársak esetén mindkettő 40 év alatti személyek, egyedülálló 40 év alatti személy részére települési lakáscélú támogatást nyújt:

a) Sajókápolna településen megvalósuló lakásépítésre, amennyiben építési engedéllyel rendelkeznek, de használati engedélyt még nem kaptak, vagy

b) Sajókápolna településen történő lakás vásárlásra, amennyiben érvényes adás-vételi szerződéssel rendelkeznek.

(2) A támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét, egyedül élő esetén hússzorosát nem haladja meg.

(3) A települési lakáscélú támogatás összege (1) bekezdés a)–b) pont esetén 100. 000,-Ft vissza nem térítendő támogatás.

(4) A kérelem az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek beálltát követő 1 éven belül nyújtható be.

(5) A Képviselő-testület döntését követően a polgármester a támogatottakkal megállapodást köt.

(6) A támogatásban részesülők a támogatást a megállapodás aláírását követően vehetik fel 1 éven belül az önkormányzat házipénztárból történő kifizetés útján.

(7) A települési lakáscélú támogatásban részesülők - lakás építés esetén –a támogatás felvételétől számított 3 éven belül kötelesek jogerős használatba vételi engedéllyel igazolni a lakás felépítését.

(8) A támogatottak kötelesek a támogatást a mindenkori érvényes kamattal együtt egy összegben visszafizetni, ha:

a) a megadott határidőn belül építési kötelezettségüknek nem tesznek eleget,

b) a támogatással megépített, vásárolt lakást a tulajdonjog bejegyzését követő 5 éven belül elidegenítették.

(9) Nem kell visszafizetni a támogatást, ha:

a) a támogatott a lakást egyenes ágbeli rokona, illetve örökbe fogadott mostoha és nevelőszülője javára elidegenítette,

b) a házasság megszűnése és a vagyonközösség megszűnés esetén hatósági vagy bírósági döntés alapján idegenítették el az ingatlant,

c) a támogatottak a támogatással létesített lakást azonos vagy magasabb értékű lakásra cserélik el, vagy építéssel, vásárlással szerez újabb azonos értékű tulajdonába kerülő lakást, ha erre az önkormányzat hozzájárulását megkapta. Ebben az esetben a jelzálogjog az újonnan megszerzett lakás kerül átjegyzésre.

(10) A támogatás visszafizetése esetén a támogatási megállapodás felmondását követő 30 napon belül egy összegben esedékes.

Települési temetési támogatás

7. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásként megállapított települési temetési támogatás jogosultja az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2)7 A települési temetési támogatás összege: 50. 000,-Ft. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 200.000.-Ft.

Települési időskorúak támogatása8

8. § (1)9 A Képviselő-testület– a megélhetéssel kapcsolatos költségek csökkentéséhez – Idősek Napja alkalmából a Sajókápolna községben életvitelszerűen élő és bejelentett lakóhellyel rendelkező- 60. életévét betöltő lakosok részére települési időskorúak támogatását nyújtja.

(2)10 Települési időskorúak támogatására az a személy jogosult, aki tárgyév december 31. napjáig a 60. életévét betölti és a havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosát.

(3)11 Jogosultság szempontjából Sajókápolnai lakosként kell figyelembe venni azokat a (1) bekezdés szerinti személyeket, akik a tárgyév szeptember 30. napjáig Sajókápolna településen lakóhelyet létesítenek.

(4)12 A támogatás összegéről a Képviselő-testület minden évben határozattal dönt.

(5)13 A támogatás pénzbeli vagy természetbeni (élelmiszer, utalvány) formájában történő megállapításáról a Képviselő-testület dönt.

(6)14 A képviselő-testület a (4) bekezdésben meghatározott összegen felül, a (3) bekezdésben megjelölt személyeket igénybejelentés alapján Idősek Napja alkalmából -,melynek összegéről minden évben a Képviselő-testület határozattal dönt- egyszeri meleg étkeztetésben részesíti.

(7)15 A támogatás megállapításához szükséges kérelmet a tárgyév október 10. napjáig írásban kell benyújtani a hivatalhoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(8)16 A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

Kulturális rendezvényen való részvétel támogatása17

8/A. § (1) A Képviselő-testület támogatást nyújt a Sajókápolna községben életvitelszerűen élő és bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok részére kulturális rendezvényen való részvételhez, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét, egyedül élő esetén hússzorosát nem haladja meg.

(2) A támogatás összegéről és formájáról a Képviselő-testület határozattal dönt.

(3) A jogosultsági feltételek megléte esetén a támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

Települési lakásfenntartási támogatás

9. § (1)18 A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, elsősorban a szemétszállítási díj megfizetéséhez, továbbá a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztáshoz, a csatornahasználat díjához, lakásbérleti díjhoz és a tüzelőanyag költségeihez nyújtott hozzájárulás.

(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) a települési lakásfenntartási támogatás összege 10.000.-Ft/hó. A támogatás kérelem benyújtása hónapjának első napjától tárgyév december 31. napjáig állapítható meg.

(4) A települési lakásfenntartási támogatás kifizetése havonta a házi pénztár útján történik.

(5) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

(6)19 A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról a polgármester dönt.

Köztemetés

10. § (1)20 Az 1993. évi III. törvény 48. §-a szerinti köztemetésről a polgármester gondoskodik.

(2)21 A képviselő-testület különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítése alól részben, vagy egészben mentesítheti a kötelezettet.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekinteni, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét nem haladja meg.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Az Önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások

11. § Az Önkormányzat által személyes gondoskodás keretében biztosított alapszolgáltatások:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

Étkeztetés

12. § (1) Az 1993. évi III. törvény 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy

a) a jövedelmi helyzete miatt, akinek a háztartásában az főre jutó havi jövedelem nem

b) haladja meg az öregségi nyugdíjminimumot.

c) a kora miatt, ha egyedül élő és betöltötte 80. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha

d) átlagéletkoruk eléri a 78 évet,

e) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

f) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

g) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

h) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

(2) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott személyek részére igény esetén kiválasztási eljárásban résztvevő szolgáltató útján biztosítja.

(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért az Önkormányzat által kiválasztott szolgáltató útján megállapított díjjal intézményi térítési díjat kell fizetni, mely összegről a kérelmezőket évente tájékoztatja.

(4) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító szerződésben kell rendelkezni.

Házi segítségnyújtás

13. § Az 1993. évi III. törvény 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40.

Családsegítés

14. § Az 1993. évi III. törvény 64. §-ában meghatározott családsegítést az Önkormányzat a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. A közösen fenntartott intézmény megnevezése Területi Szociális Központ és Bölcsőde, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

16. §22

1

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (6) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A „Települési Gyermek-napi támogatás” alcímet (5/A. §) a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

5

A „Települési Mikulás-napi támogatás” alcímet (5/B. §) a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

6

A „Települési karácsonyi támogatás” alcímet (5/C. §) a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

7

A 7. § (2) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

8

A „Települési időskorúak támogatása” alcím címe a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (1) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (2) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. § (3) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. § (4) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. § (5) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. § (6) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. § (7) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. § (8) bekezdését a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A „Kulturális rendezvényen való részvétel támogatása” alcímet (8/A. §) a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

18

A 9. § (1) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. § (6) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 10. § (1) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

21

A 10. § (2) bekezdése a Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

22

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.