Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 23

Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

2022.05.23.

Sajókápolna Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

a) 148.863.532.- Ft összes bevétellel,

b) 84.354.327.- Ft összes kiadással,

c) 63.098.287.- Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő 84.354.327.- Ft összes kiadásból

a) működési kiadás, melyből

aa) személyi juttatás 26.349.808.- Ft

ab) munkáltatói járulékok 3.964.423.- Ft

ac) dologi kiadások 17.758.962.- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 4.768.642.- Ft

ae) Egyéb működési célú kiadás 5.250.384.- Ft

b) államháztartási előleg visszafizetés 1.180.558.- Ft

c) felhalmozás jellegű kiadás 25.081.550.- Ft

(4) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:

a) A 2021. évi pénzforgalom elszámolását a 3. melléklet tartalmazza.

b) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

d) Az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 7. melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet tartalmazza.

g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. melléklet tartalmazza.

h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet tartalmazza.

i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

Tőzsér György
polgármester

Remenyik Robertina
megbízott jegyző

1. melléklet

BEVÉTEL

BEVÉTEL

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Követelés

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 232 547

17 402 208

17 402 208

17 402 208

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

9 829 000

10 115 906

10 115 906

10 115 906

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

182 400

182 400

182 400

182 400

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

10 011 400

10 298 306

10 298 306

10 298 306

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 136 320

1 136 320

1 136 320

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

38 737

38 737

38 737

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

29 513 947

31 145 571

31 145 571

31 145 571

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

21 910 000

22 410 000

17 210 329

17 210 329

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

500 000

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

1 000 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

15 710 329

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

51 423 947

53 555 571

48 355 900

48 355 900

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

19 993 852

19 993 852

19 993 852

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

52 132 268

52 132 268

52 132 268

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

52 132 268

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

72 126 120

72 126 120

72 126 120

Magánszemélyek jövedelem adói (B311)

0

0

490 007

490 007

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

490 007

Jövedelemadók (B31)

0

0

490 007

490 007

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)

917 524

917 524

1 401 170

1 401 170

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

1 401 170

Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)

917 524

917 524

1 401 170

1 401 170

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

0

28 708

28 708

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

28 708

Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)

917 524

917 524

1 919 885

1 919 885

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

6 500 000

12 522 000

15 087 000

15 087 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

392 000

392 000

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0

0

12

12

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

12

12

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

0

26 464

26 464

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

6 892 000

12 914 000

15 113 476

15 113 476

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

0

1 500 000

1 500 000

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

0

0

1 500 000

1 500 000

Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

59 233 471

139 513 215

139 015 381

139 015 381

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(B8131)

8 585 971

8 625 971

8 625 971

8 625 971

ÁH-n belüli megelőlegezés (B814)

1 180 558

1 180 558

1 222 180

1 222 180

Finanszírozási bevételek (B8)

9 766 529

9 806 529

9 848 151

9 848 151

Költségvetési bevételek összesen:

69 000 000

149 319 744

148 863 532

148 863 532

2. melléklet

KIADÁSOK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Köt.vállalás

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

24 096 000

22 562 330

72 000 000

20 714 412

Béren kívüli juttatások (K1107)

240 000

240 000

0

240 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

90 000

90 000

0

0

Közlekedési költségtérítés (K1109)

100 000

100 000

0

67 060

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

345 977

0

174 204

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

24 526 000

23 338 307

72 000 000

21 195 676

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 050 000

4 050 000

0

4 044 132

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

150 000

0

150 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

360 000

1 110 000

0

960 000

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 410 000

5 310 000

0

5 154 132

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

28 936 000

28 648 307

72 000 000

26 349 808

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 565 800

4 065 800

36 000 000

3 964 423

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

3 036 908

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

927 515

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

100 000

0

48 291

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 100 000

4 157 397

0

3 546 000

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 100 000

4 257 397

0

3 594 291

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 025 000

939 000

0

226 613

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

150 000

0

125 234

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 175 000

1 089 000

0

351 847

Közüzemi díjak (K331)

2 702 056

2 756 706

7 500 000

2 656 706

Vásárolt élelmezés (K332)

400 000

984 244

0

876 416

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

5 000

445 000

0

442 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 260 000

433 792

0

431 011

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

677 500

0

677 500

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

7 600 000

7 010 920

0

5 999 390

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

551 353

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 967 056

12 308 162

7 500 000

11 083 023

Kiküldetések kiadásai (K341)

140 000

140 000

0

2 200

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

140 000

140 000

0

2 200

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 791 586

2 691 586

2 025 000

2 562 075

Kamatkiadások (K353)

0

119 315

0

2 164

Egyéb dologi kiadások (K355)

400 000

230 685

0

163 362

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 191 586

3 041 586

2 025 000

2 727 601

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

22 573 642

20 836 145

9 525 000

17 758 962

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

1 350 000

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48)

2 920 000

5 685 235

4 200 000

4 768 642

ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

1 741 642

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

2 892 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)

2 920 000

5 685 235

5 550 000

4 768 642

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

358 407

0

358 407

Elvonások és befizetések (K502)

0

358 407

0

358 407

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)

3 321 000

6 009 172

0

4 831 977

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előrányzatok EU-s programra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

0

0

0

1 007 014

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

0

2 802 180

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

9 925

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

1 012 858

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)

750 000

750 000

0

60 000

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

40 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

20 000

Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

4 071 000

7 117 579

0

5 250 384

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)

4 500 000

2 000 000

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

567 000

767 000

0

294 982

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

541 000

1 341 000

0

1 169 088

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

145 000

430 000

0

395 301

Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)

5 753 000

4 538 000

0

1 859 371

Ingatlanok felújítása (K71)

0

57 341 736

0

18 285 181

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

19 906 384

0

4 936 998

Felújítások (=199+...+202) (K7)

0

77 248 120

0

23 222 179

Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)

67 819 442

148 139 186

123 075 000

83 173 769

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 180 558

1 180 558

1 222 180

1 180 558

Finanszírozási kiadások (K9)

1 180 558

1 180 558

1 222 180

1 180 558

Költségvetési kiadások összesen

69 000 000

149 319 744

124 297 180

84 354 327

3. melléklet

A 2021. évi pénzforgalom elszámolása

A 2021. évi pénzforgalom elszámolása

Sorszám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

8 585 971

ebből:

Bankszámlák egyenlege

8 198 331

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

387 640

2.

Bevételek ( + )

148 863 532

3.

Kiadások ( - )

84 354 327

Bevétel kiadás egyenlege:

64 509 205

4.

Előző évi átf. Pénzmaradvány ( - )

8 625 971

5.

Átfutó kiadás ( - )

0

Átfutó tételek összesen ( - )

8 625 971

6.

Pénzkészlet 2021. december 31-én

63 098 287

ebből:

Bankszámlák egyenlege

62 468 577

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

629 710

4. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatása

MEGNEVEZÉS

Előző év

Tárgyév

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

1 919 885

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

8 315 200

15 087 000

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszíntű bevételei

392 100

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

8 707 300

17 006 885

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 744 653

31 145 571

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 754 467

16 615 277

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 838 709

72 126 120

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

72 967

2 121 516

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

51 410 796

122 008 484

10 Anyagköltség

4 400 392

3 594 291

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 898 087

11 437 070

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

10 298 479

15 031 361

14 Bérköltség

22 374 181

21 321 447

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 402 457

5 635 396

16 Bérjárulékok

2 972 917

4 407 937

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

29 749 555

31 364 780

VI Értékcsökkenési leírás

3 381 289

16 669 155

VII Egyéb ráfordítások

38 745 143

18 076 762

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-22 056 370

57 873 311

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

6

12

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

6

12

24 Fizetendő kamatok, és kamatráfordítások

0

2 164

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

2 164

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

6

-2 152

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-22 056 364

57 871 159

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege

Az önkormányzat 2021.évi vagyonmérlege

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

827 204

661 820

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

827 204

661 820

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

488 759 426

494 251 968

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 844 727

17 597 665

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

508 604 153

511 849 633

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

28 500

28 500

A/III/1b - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

28 500

28 500

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

28 500

28 500

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

509 459 857

512 539 953

C/II/1 Forintpénztár

387 640

629 710

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

387 640

629 710

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

8 198 331

62 468 577

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

8 198 331

62 468 577

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

8 585 971

63 098 287

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

2 117 016

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

2 117 016

D/III/4 Forgótőke elszámolása

40 000

40 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

40 000

2 157 016

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

40 000

2 157 016

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

518 085 828

577 795 256

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

507 873 360

507 873 360

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 404 876

4 404 876

G/IV Felhalmozott eredmény

24 272 494

2 216 130

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-22 056 364

57 871 159

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

514 494 366

572 365 525

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 180 558

1 222 180

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetésére

1 180 558

122 180

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 180 558

1 222 180

H/III/1 Kapott előlegek

0

746 098

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

746 098

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 180 558

1 968 278

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 410 904

3 461 453

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 410 904

3 461 453

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

518 085 828

577 795 256

6. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

139 015 381

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

83 173 769

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

55 841 612

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

9 848 151

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 180 558

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

8 667 593

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

64 509 205

C) Összes maradvány (=A+B)

64 509 205

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

64 509 205

7. melléklet

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2021. évben

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2021. évben

Megnevezés

Immateriális
javak

Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések,
felszerelések,
járművek

Beruházások
és felújítások

Összesen
(=3+4+5+6+7+8)

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 470 095

617 067 373

27 602 431

851 177

646 991 076

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált
beruházások

0

0

0

1 464 070

1 464 070

Nem aktivált felújítások

0

0

0

18 285 181

18 285 181

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

1 464 070

0

1 464 070

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

1 464 070

19 749 251

21 213 321

Értékesítés

0

1 500 000

0

0

1 500 000

Egyéb csökkenés

0

0

0

19 749 251

19 749 251

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

1 500 000

0

19 749 251

21 249 251

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 470 095

615 567 373

29 066 501

851 177

646 955 146

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

409 745

118 409 955

6 323 908

0

125 143 608

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

165 384

0

3 711 132

0

3 876 516

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

6 992 542

0

0

6 992 542

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

575 129

111 417 413

10 035 040

0

122 027 582

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

233 146

9 897 992

1 433 796

851 177

12 416 111

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21+22)

233 146

9 897 992

1 433 796

851 177

12 416 111

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

808 275

121 315 405

11 468 836

851 177

134 443 693

Eszközök nettó értéke (=15-24)

661 820

494 251 968

17 597 665

0

512 511 453

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

13 946 247

0

13 946 247

8. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról

Hitelbevevő
megnevezése

Hitelállomány
összege tárgyév
január 1-jén

Hitelfolyósítás
tárgyévi összege

Visszafizetett
hitel tárgyévi
összege

Hitelállomány
összege tárgyév
december 31-én

1.

2.

N E M L E G E S

3.

Összesen

9. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2021. év

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2021. év

Hitelintézet
megnevezése

Hitel
megnevezése

Hitelállomány
összege tárgyév 01.01-jén

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi
összege

Hitelállomány
összege tárgyév
12.31-én

NEMLEGES

10. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Sorszám

Kötelezettség

Kötelezettség-

Összes vállalt
kötelezettség

2018. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló
kötelezettség

jogcíme

vállalás

éve

2019.

2020.

2021.

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú

hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú

hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

11. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról 2021. év

Kimutatás a közvetett támogatásokról 2021. év

Közvetett támogatások megnevezése

Közvetett támogatás
tervezett összege

1.

- -

0

2.

- -

0

3.

- -

0

Összesen

0

Adóelengedések,
adókedvezmények
jogosultjai

Adóelengedések,
adókedvezmények
összege

1.

- -

0

2.

- -

0

Összesen

0