Hét Község Képviselő-testülete 11/2017(VIII.30.) önkormányzati rendelet

Hét Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004. (XI.30) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 14- 2017. 09. 14

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete

11/2017.(VIII.30.) számú önkormányzati rendelete

Hét Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004.(XI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában,valamint az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési  jogkörében eljáró Borsod- Abaúj –Zemplén megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész,BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi,természetvédelmi Főosztály,Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága,Bükki Nemzeti Park Igazgatósága,BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,Országos Vízügyi Hatóság,Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság,BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyeleti Főosztály,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság,BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály,Budavári Ingatlanfejlesztési és Üzemeltető Nonprofit Kft,BAZ megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, BAZ Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály,BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály,Honvédelmi Minisztérium,BAZ Megyei Rendőrkapitányság,BAZ Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala,Bánréve Község Önkormányzata,Serényfalva Község Önkormányzata,Sajónémeti Község Önkormányzata,Putnok Város Önkormányzata  véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


                                                                 1.§

 Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004.(XI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 20 §. (11) bekezdés a)b) pontja hatályát veszti.

                                                                

                                                           


                                                                2.§

A Helyi Építési Szabályzat  kiegészül 1.számú függelékkel

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek:


település

Régészetileg érintett ingatlanok helyrajzi száma

régészeti védelem

azonosító


védett örökségi érték neve

Hét

03/16, 03/17, 03/18, 03/19, 03/20, 03/21, 03/22, 03/23, 03/24, 04/2, 046, 058/12, 058/13, 058/14, 058/15, 058/16, 066, 201

régészeti lelőhely

77823

Kelemér-oatak partja

Hét

264, 265, 266, 267, 268, 269, 284, 285, 286, 287

régészeti lelőhely

16668

Soldostelep


Nyilvántartott műemlékek:


település

helyrajzi szám

védettség jogi jellege

azonosító

védett örökségi érték neve

Hét

026/3, 026/4, 030, 031, 032/1, 032/2, 042, 044, 50, 54, 57, 58, 59, 60,61

műemléki környezet

11588 [19136]

református templom műemléki környezete

Hét

51

műemlék

11588 [18769]

református templom


                                                   3.§

(1)A rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet  előírásait a  hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.                                         
Bende György  sk

Polgármester


Schlögl Zoltánné sk.

      Jegyző

.


A rendelet kihirdetve 2017.augusztus 30.napján                          Schlögl Zoltánné sk.

                                                                                                                jegyző