Hét Község Képviselő-testülete 12/2017(X.20.) önkormányzati rendelet

12/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 20- 2017. 10. 20

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete


12/2017. (X.20. ) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításárólHét  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk(2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f.)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2017.évi költségvetése módosításáról az alábbiakat rendeli el.

1.§


A Hét Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.)önkormányzati rendelete (továbbiakban:alaprendelet)1.§ (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint módosul:


(1) Az önkormányzat részére 2017. június 30. napjáig   pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt


módosított költségvetési bevételét

118.925.347  Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

118.925.347  Ft-ban


állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását  önkormányzati szinten,továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok,kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az  1.2, - l.3, mellékletek részletezik.

(4)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.l. és 2.2. melléklet tartalmazza.


2.§


(1)Az  alaprendelet 6.melléklete helyébe a rendelet 3.melléklete kerül.

(2) Az alaprendelet 7.melléklete helyébe a rendelet 4.melléklete kerül.

(3) Az alaprendelet 9-9.1.2 mellékletek helyébe a rendelet 5-5.1.2.mellékletek kerülnek.


3.§


A rendelet 2017. október 20.napján du.14.35 órakor lép hatályba .
Bende György                                                                        Schlögl Zoltánné

polgármester                                                                                  jegyzőA rendelet 2017. október 20. napján 14.30 órakor kihirdetve                                           Schlögl Zoltánné

                                                                                                            jegyző