Hét Község Képviselő-testülete 13/2017(X.20.) önkormányzati rendelet

A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezése, alkalmazása településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről

Hatályos: 2017. 10. 20- 2017. 12. 30

Hét  Község Önkormányzata Képviselő-testülete

13/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete


A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezése, alkalmazása településképi bejelentési eljárásáról és  a településképi kötelezésről


Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV.törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1.§

A rendeletet a reklámok,reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,alkalmazásának   településképi bejelentési eljárására ,valamint a már elhelyezett reklám berendezések településképi kötelezési eljárására  kell alkalmazni


2.§


A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezésnek tekintendő,a

 1.             reklámtábla,
 2.             óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
 3.             reklámtábla, hirdetőtábla,
 4.             reklámcélú építési védőháló, molinó,
 5. cégér,
 6.             hirdetőoszlop,
 7. citylight berendezés,
 8. reklámkorlát elhelyezése.


A településképi bejelentési eljárás szabályai

3.§


Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Kormányrendelet mellékletében  meghatározott építési engedély nélkül végezhető  reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.        


4.§


 1. A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.
 2. A kérelmet  Hét Község Polgármesteréhez az építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal, az e rendelet 1.mellékletét képező kérelem-nyomtatvány kitöltésével lehet  benyújtani.
 3. A településképi bejelentési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség,a kiadott engedély egy

        évig érvényes.                                                                     

 1. A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a reklám elhelyezési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet a reklám-, illetve reklámhordozók, cégérek kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben.
 2. A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani


 A településképi kötelezési eljárás szabályai


5.§


 1. A Polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:
 1. a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
 2. a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység,
 3. a településképi bejelentés elmulasztása esetén.
 1. A településképi kötelezettség körébe tartozik a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás vagy elbontás elrendelése.


6.§


 1. A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul  a polgármester  kezdeményezésére
 2. A Polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.
 3. A Polgármester határozata ellen


A településképi kötelezettség megszegése szankcionálása


7.§


 1. A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a kötelezettel szemben 10.000.-Ft-tól 200.000.-Ft-ig terjedő és ismételhető közigazgatási bírság szabható ki,mely bírság kiszabására Hét Község Polgármestere jogosult.
 2. A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) értelmében adók módjára behajtható.


 Záró rendelkezések

               

8.§


A  rendelet 2017.október 20. napján du. 15.00 órakor lép hatályba.


                       

        

                       Bende György                                                        Schlögl Zoltánné

                        polgármester                                                               jegyző


A rendelet kihirdetve 2017. október 20.napján du. 14.55 órakor     Schlögl Zoltánné

                                                                                                              jegyzőHÉT  KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

H é t

Kossuth u. 76.

K É R E L E M


1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)   ….……………………………………………………………………………………………………

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: ……………...........................................................................................................................................

3. A tervezett építmények száma és rendeltetése: ...........................................................................................................................................................

4. Az ingatlan adatai:

    A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: …………………..……………………

5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező): ……………………………………………………………………………………………………

6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:  ………………………………………………………………..   ……………………………………  

7. A kérelemhez csatolt mellékletek:

építészeti-műszaki tervdokumentáció ………. pld

építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) ……. db

egyéb szakhatósági állásfoglalás ………. pld

egyéb okirat…………………………………………………………………………………………


Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek.


Kelt: Hét, ............ év .................... hó …..... nap         .

................................................................

             aláírás (kérelmező