Hét Község Képviselő-testülete 14/2017(X.24.) önkormányzati rendelet

A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2017. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 25- 2018. 12. 30

Hét  Község Önkormányzata Képviselő-testülete

14/2017.(X.24.)önkormányzati rendelete


A települési támogatásról,valamint az önkormányzat által nyújtott és egyéb szociális ellátásokról szóló 8/2017.(VIII.11. )önkormányzati rendelet módosításáról


Hét  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. tv.(továbbiakban:Szoc.tv.) 1.§ (2) bekezdésében,a  10. § (1) bekezdésében, a 26.§,  a 32. § (3) bekezdése,   a 92. § (2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdése  d./ és g./pontjába,és  a 134/E. §-ban  foglalt ,valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 18.§ (2) bekezdésében és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXIV. törvény 13.§ (1) bekezdés 8/a.pontjában meghatározott feladatkörében a  helyben jelentkező szociális feladatok végrehajtására, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra, valamint a szociális szolgáltatások igénybevételi módjaira, illetve a szakosított ellátási formák körébe tartozó intézményekbe történő bejutás általános szabályaira az alábbiakat rendeli el.

Általános rendelkezések


1.A rendelet hatálya

  1. §

A rendeletben foglaltakat Hét   község közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 3. § és 7. §-ában meghatározott személyekre kell alkalmazni.


2.Általános eljárási  rendelkezések

  1. §

(1)A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti, valamint a szociális szolgáltatások közül az étkeztetésre irányuló kérelmeket az önkormányzat hivatalánál az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet előterjeszteni. Az egyes ellátásokra vonatkozó speciális eljárási szabályok az egyes támogatásoknál és szolgáltatásoknál külön kerülnek megállapításra.

(2) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles-az igényelt támogatástól függően- a családjában,vagy háztartásában élő személyek adataira,vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat megtenni és az szükséges dokumentumokat becsatolni. A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(3) A jogosultsági feltételek fennállását,a rokkantságot,a fogyatékosságot,munkanélküliséget,az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal,illetve az önkormányzat hivatalánál vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.

(4) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi,szakorvosi,védőnői,pedagógiai vélemény,javaslat kérhető. A vagyoni körülmények tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra ,illetve a lakásban  ténylegesen együtt lakó személyekre vonatkozóan –hozzájáruló nyilatkozatuk alapján –további információk is beszerezhetők.                  

(5) A megállapított ellátások kifizetéséről, illetve folyósításáról az önkormányzat hivatala gondoskodik


3.A szociális hatáskör gyakorlása

  1. §


(1)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 45.§ megfogalmazott  települési  támogatás,valamint a rendkívüli gyermekvédelmi  támogatás  megállapításáról  a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat által biztosított temetési segély, valamint a szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  törvényben megfogalmazott  étkeztetés szociális szolgáltatás biztosítása ügyében a döntési jogkört a polgármester   gyakorolja.                                                             

4.  Az ellátások formái                     

4.§

(1) Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  jogosultak részére –az e rendeletben meghatározott feltételek szerint –      

 a./ szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül

             -települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

             - a krízis helyzet kezelésére rendkívüli települési és rendkívüli települési

                gyermekvédelmi támogatást

b./ egyéb támogatások közül:


             -temetési segélyt

             -iskolakezdési támogatást

             -idősek részére támogatást

             -családok  részére szaloncukrot

             -gyermekek részére mikuláscsomagot

nyújt                        

                                                               

 Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1.Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


5.§


(1)Hét  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújt támogatást  azon   jogosultak részére,akik a település közigazgatási területén  található  legalább a lakások és helyiségek bérletére,valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő ingatlanban életvitelszerűen laknak. 

                                                        

(2)A képviselő-testület azon személy részére állapít meg jogosultságok, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg

a./egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 150 %-át

b./két vagy több személyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 130 %-át és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.


(3)A támogatás a közüzemek részére történő közvetlen átutalással kerül biztosításra , és  a megállapítás időpontjától számított maximum egy évig folyósítható.

 (4) A támogatás havi összege: 

               a./egyszemélyes háztartás esetén: 3000,- Ft.

               b./két vagy többszemélyes háztartás esetén: 4000,- Ft.


(5) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy, a számlán feltüntetett nevű jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


 (6) Ingatlanon belül külön lakásnak tekintendő a külön bejárattal, gyűjtőedénnyel és mérőórával rendelkező ingatlanrészt, albérletet és a külön edénnyel és mérőórával nem rendelkező jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészét.                                          


                                               

 -4-

 2. Krízishelyzet kezelése

6. §


(1) A Képviselő-testület  rendkívüli települési támogatást  nyújthat annak a személynek,

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át egyedülállóként annak 220 %-át.

(2) Rendkívüli települési támogatás  egyedi elbírálás alapján természetben is (pl. elmaradt közüzemi számla rendezésére, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiváltására, élelmiszer vagy ruhanemű,tüzelő  vásárlására) megállapítható.

(3) A benyújtott kérelmekhez minden esetben csatolni kell a jövedelmi helyzetről, illetve a rendkívüli élethelyzetről szóló dokumentumokat.

(4)  A rendkívüli települési támogatás  összege alkalmanként minimum  3000.-Ft.

(5)  Rendkívüli indokolt esetben (haláleset, elemi kár, súlyos közlekedési baleset, speciális gyógykezelés) jövedelemvizsgálat nélkül is megállapítható  a támogatás.

7.§

(1)  A Képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azokat a gyermekeket, gondozó családokat vagy szülőt, törvényes képviselőt , akik átmenetileg létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek és a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át

(2) A támogatás mértéke kiskorú gyermeket nevelő családonként  és alkalmanként  minimum 3000 Ft.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzben vagy természetben nyújtható.

(4) Rendkívüli indokolt esetben (haláleset, elemi kár, súlyos közlekedési baleset, speciális gyógykezelés) jövedelemvizsgálat nélkül is megállapítható  a támogatás.                                                                                                 


Egyéb támogatások


1. Temetési segély

 8. §


(1) A képviselő-testület a Hét  községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező,hozzátartozóját,vagy egyéb  elhunytat eltemettető lakos részére 30.000.-Ft összegű eseti támogatást,temetési segélyt nyújt.

(2) A temetési segély megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-ában állapítja meg a testület.

(3) A jövedelmi helyzet megállapításához be kell csatolni a kérelmező és családja jövedelmét igazoló dokumentumokat.

(4) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell az eltemettető nevére kiállított eredeti temetési számlákat, illetve be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.


2. Iskolakezdési támogatás


9.§

(1)A Képviselő-testület a településen állandó bejelentett lakóhellyel és az adott tanévre érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező általános iskolába és középiskolába járó gyermek törvénye képviselője részére –jövedelemvizsgálat nélkül-gyermekenként 20.000.-Ft összegű,egyszeri támogatást nyújt.

(2) A támogatás kifizetéséhez a jogosultnak be kell mutatni a tanulói jogviszonyt igazoló iratot.

(3) A támogatás kifizetéséről legkésőbb a tárgyév szeptember 30. napjáig az önkormányzat hivatala gondoskodik.


3. Az idősek részére nyújtott támogatás 

10.§ 

(1) A Képviselő-testület a településen állandó  bejelentett lakóhellyel rendelkező 60.életévét betöltött nők és a 62.életévüket betöltött férfiak részére –jövedelemvizsgálat nélkül –évente egy alkalommal támogatást nyújt.

(2) A  támogatás mértéke személyenként   10.000.-Ft                                     


4. A Családok részére szaloncukor biztosítása

11.§

A Képviselő- testület  a Hét községben házszámmal ellátott házas ingatlanban lakó családok részére - jövedelemvizsgálat nélkül  - egységesen, 1000.-Ft értékben szaloncukrot biztosít       

                           

 5. Gyermekek részére mikuláscsomag biztosítása 

12.§


(1)A Képviselő-testület a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező 0-12 éves korú gyermekek ,valamint életkortól függetlenül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező fogyatékkal élő személyek részére –jövedelemvizsgált nélkül  egységesen 2000.-Ft értékben mikulás csomagot biztosít.                                                                                                                               

Szociális szolgáltatások

1.Az ellátások formái

13. §

(1) Hét  Község Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén az arra rászorultak részére a falugondnoki szolgáltatást és  étkeztetést biztosít.

(2) A törvényben felsorolt többi alapszolgáltatást  társulásos formában biztosítja a képviselő-testület

(3) Szakosított ellátást nyújtó intézményt az önkormányzat nem tart fenn.    

                                                 

14.§

  Az önkormányzat által biztosított étkeztetés igénybevétele  az ellátást igénylő,illetve törvényes képviselője  kérelmére indul.                

 2.A falugondnoki szolgáltatás

15 §

Hét Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a falugondnoki szolgáltatás szabályait külön rendeletben fogalmazta meg.                                                              


                                      3. Étkeztetés                                      

16.§

(l) Hét   Község Önkormányzat Képviselő-testülete napi egyszeri étkeztetést biztosít illetékességi területén a Szoc.törvényben megfogalmazott jogosultak részére.

(2) Az étkeztetési jogviszony létesítése megállapodás megkötésével jön létre,mely megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester írja alá.

(3)A jogviszony megszűnik a szolgáltatás jogutód nélküli megszűnésével,illetve a jogosult halálával..

(4)Az étkeztetés  lakásra történő szállítással megállapított intézményi térítési díja   307.-Ft/adag+ Áfa.


Záró rendelkezések

17. §

(1) A rendelet 2017.október 25.napján lép hatályba

(2)Hatályát veszti Hét  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásról,valamint az önkormányzat által nyújtott és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2017.(II.16.)önkormányzati rendelete.Bende György                                                                    Schlögl Zoltánné 

polgármester                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetésre került 2017. október 24 .napján     Schlögl Zoltánné

                                                                                                    jegyző