Hét Község Képviselő-testülete 16/2017(XI.27.) önkormányzati rendelet

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2017. (X.27) önkormányzati rendelete A közterület rendeltetésétől eltérő használata szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01

Hét  Község Önkormányzata Képviselő-testülete

16/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete

A közterület rendeltetésétől eltérő  használata szabályairól


Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási határkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdés 2.pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli  el.


1. A közterület használata szabályai

1.§

Hét község közigazgatási területén a közterületet rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja

                                                                   

2.§


(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használata engedély birtokában végezhető.

(2) Nem kell engedélyt kérni:

a./ A közút,illetve gyalogjárda építésével,javításával,fenntartásával kapcsolatosan a közút,gyalogjárda területének elfoglalásához

b./ Úttartozékok,valamint a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez.

c./ A közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett tevékenységekhez,

d./ Önkormányzati rendezvények és egyéb közösségi célú rendezvények lebonyolításához,illetve az önkormányzat által kihelyezett köztárgyak (pld:virágláda,hulladékgyűjtő edény) elhelyezéséhez.

e./ A gyülekezési jogról szóló 1989.évi III. törvény 2.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó rendezvényekre,illetve a fegyveres erők,rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem, a polgári védelem, a közművek, a postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos,valamint a vízügyi szolgálat létesítményeinek elhelyezésére.

(3) Közterület használati engedély szükséges:

a./ Árusító,illetve egyéb fülke,sátor,pavilon,konténer elhelyezésére.

b./ Építkezési munkálatok során,felvonulási terület létesítéséhez,állványzat felépítéséhez,építési anyag,törmelék        elhelyezésére

c./ Alkalmi,idényjellegű és mozgóárusításhoz.

d./ Filmforgatáshoz

e./Tüzelőanyag,építőanyag,illetve építési törmelék tárolásához,amennyiben a tárolás időtartama a 72 órát meghaladja.

f./ Személyszállításra használt legalább 10 személy szállítására alkalmas gépjármű közterületen való tárolásához.

                                                   

3.§


(1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérni,aki a közterületet  rendeltetésétől eltérő célra szeretné használni.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell az igénybevevő nevét,címét,az igénybevétel okát és időtartamát.

(3)Az engedély iránti kérelmet az önkormányzat hivatalához kell benyújtani és a kérelemhez mellékelni kell a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító irat fénymásolatát.

(3) A beérkezett kérelmet Hét Község  Polgármestere bírálja el.

(4) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért díjat kell fizetni,amely a rendelet l.sz. mellékletében szereplő díjtételek alkalmazásával kerül megállapításra és az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára került befizetésre.

                                                    

4.§


Közterület-használati engedély állandó,vagy ideiglenes jelleggel adható.


5.§

2. A közterület filmforgatási célú használata


(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot. Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7.00 és 21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat

(2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli

természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell

meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás

akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után

azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra

biztosítani kell.

(3)  A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani

(4)Közterület használati díjfizetési mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(5) A közterület használati díj felső határa:

      a./ filmforgatás helyszín    150.-Ft/négyzetméter/nap

      b./ technikai helyszín        100.-Ft/négyzetméter/nap

      c./ a stáb parkolására         50.-Ft/négyzetméter/nap,mely díjtételek alkalmazásánál maximum 50 % díjkedvezmény adható.

3. A közterület-használat megszüntetése, az engedély visszavonása,jogellenes közterület használat következménye

                                                            

6.§

(1) A közterület-használat közérdekből,kártalanítás nélkül  bármikor megszüntethető, a kiadott engedély visszavonható.

 (2) Amennyiben az (1) bekezdés szabályinak megfelelően kerül sor a kiadott  engedély visszavonására,a már megfizetett díj időarányos részét az engedélyes részére vissza kell téríteni,vagy a jogosult kérésére  más helyen   kell részére  a közterület-használatot biztosítani.

       

7.§

 A közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles az eljáró szerv felhívására a használatot megszüntetni, és a közterületet eredeti állapotába,kártalanítás nélkül helyreállítani.                                                         

                                                

4. Záró rendelkezések

8.§

(1) A rendelet  2018. január 1.napján lép hatályba.

(2) 2017. december 31. napjával  veszti Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használatáról,védelméről és a közterület használat díjáról szóló 10/2000.(V.15.) önkormányzati rendelete.Bende György                                                                                    Schlögl Zoltánné

polgármester                                                                                                 jegyzőA rendelet kihirdetve 2017. november 27.napján                                       Schlögl Zoltánné

                                                                                                                                jegyző  1. MELLÉKLET  A 16/2017(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ.


1, Árusító és egyéb fülke (sátor, konténer stb.)


200.- Ft/m2/hó

2.Építési munkával kapcsolatos:


a,  felvonulási terület

100.- Ft/m2/hó

b, építőanyag, állvány

100.- Ft/m2/hó

c, építési törmelék

100.-Ft/m2/hó

3.  Tüzelő és egyéb anyag

200.- Ft/m2/hó

4 .Alkalmi árusítás

200.Ft/m2/hó (de legalább 2000.-Ft/alkalom)

5. Mozgóárusítás  10négyzetméter használatáig

                               20 négyzetméter használatáig

                               20 négyzetméter feletti használat esetén

                   


1000.-Ft/alkalom

2500.-Ft/alkalom

3000.-Ft/alkalom
6. Legalább 10 személy szállítására alkalmas gépjármű (autóbusz)

5000.-Ft/hó/autóbusz