Hét Község Képviselő-testülete 7/2017(VII.12.) önkormányzati rendelet

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 12- 2017. 08. 27

Hét Község  Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

A  településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,

valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények

partnerségi egyeztetésének szabályairól


Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő  rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1. §

(1) Jelen rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint a településarculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása során biztosított legyen az érintett partnerek tájékoztatása, véleményezési lehetősége és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánossága.

 (2) E rendelet hatálya Hét Község  közigazgatási területére, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök dokumentumaira (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat) valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekre ( Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv)                                                                                                                      

valamint a dokumentumok kidolgozása, módosítása során az eljárásában közreműködő partnerekre és a véleményezés szabályaira terjed ki.

(3) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek:

  1. a készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok,
  2. a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,
  3. a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, intézmény,
  4. a település területén működő elismert egyház.


A partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§


  1. Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a Kormányrendelet alapján a jelen rendelet 1. sz. függelékének táblázata tartalmazza.
  2. Az előzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról, és annak határidejéről.
  3. A véleményezési eljárás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdése szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.
  4. Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.
  5. Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül tehetik meg, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja

3.§

(1) Javaslatot, véleményt írásos formában az Hét Község  Önkormányzati Hivatal  Irodáján (3655.Hét,Kossuth u. 76.) , elektronikusan a onkormanyzat@het.hu email címen,  a tájékoztató megjelenésének első napjától számítva                                                      

a) az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 napon,

b) a véleményezési szakaszban 30 napon,

c) az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 napon belül,

d) a tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás tervkészítési időszakában 8 napon belül,

e) a településarculati kézikönyv és a településképi rendelt esetében 15 napon belül lehet benyújtani.

(2) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.

(3) A partner a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban kifejtheti előzetes javaslatait a kidolgozás alatt lévő dokumentummal kapcsolatban.(4) Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban az (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további – azaz a véleményezési- szakaszban nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek lehet tekinteni.

(5) A partner a véleményezési szakaszban az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét.

(6) Valamennyi vélemény az adott ügy iratanyagának részét képezi, és azokat a polgármester az önkormányzati főépítész felé továbbítja.

(7) Valamennyi beérkezett véleményt – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - a Korm. r. 39.§ (2) bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.


Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

4.§

(1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a főépítész a tervező közreműködésével - javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.

(2) A főépítészi válaszokról a képviselő-testület a Korm. r. 39.§ (2) bekezdésében meghatározott határozatával egyidejűleg dönt.

(3) A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.


Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító eszközök

5.§

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz valamint az elkészült településarculati kézikönyv és településképi rendelet az elfogadástól számított 15 napon belül

nyomtatott formában kifüggesztésre kerül a Hét Község  Önkormányzati Hivatalban, és felkerül www. onkormanyzat@het.hu honlapra. Záró rendelkezések

6.§


A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásoknál kell alkalmazni.


                                

                  Bende György                                                           Schlögl Zoltánné .          

                  polgármester                                                                    jegyző


A rendelet kihirdetve                                                                    Schlögl Zoltánné

Hét,2017. július 12.                                                                            jegyző