Hét Község Képviselő-testülete 9/2017(VIII.29.) önkormányzati rendelet

A településfejlesztési, településrendezési és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 29

Hét  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

A településfejlesztési , településrendezési és

településkép-érvényesítéssel összefüggő

partnerségi egyeztetés szabályairól


Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeli el.


Általános rendelkezések

 1. §                                                                   

 (1) Hét  Község  a településfejlesztési koncepciójának , az integrált településfejlesztési stratégiájának  és a  településrendezési eszközeinek   (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat) valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekre ( Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv)  kidolgozása, módosítása e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik

(2) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek:

 1. a készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok,
 2. a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,
 3. a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, intézmény,
 4. a település területén működő elismert egyház.


A partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§

 1. Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját az 1.számú melléklet tartalmazza.
 2. Az előzetes tájékoztatás során a közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.
 3. A véleményezési eljárás során  közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.
 4. Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.
 5. Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül tehetik meg, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.

                                                     

A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja

                                                                 3.§

 (1) Javaslatot, véleményt írásos formában a  Serényfalvai Közös  Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége (3655. Hét,Kossuth u. 76..) , elektronikusan onkormanyzat@het.hu email címen,  a tájékoztató megjelenésének első napjától számítva

a) az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 napon,

b) a véleményezési szakaszban 30 napon,

c) az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 napon belül,

d) a tárgyalásos eljárás és az állami főépítészi eljárás tervkészítési időszakában 8 napon belül,

e) a településarculati kézikönyv és a településképi rendelt esetében 15 napon belül lehet benyújtani.

(2) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.

(3) A partner a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban kifejtheti előzetes javaslatait a kidolgozás alatt lévő dokumentummal kapcsolatban.

(4) Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban az (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további – azaz a véleményezési- szakaszban nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek lehet tekinteni.

(5) A partner a véleményezési szakaszban az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét.

(6) Valamennyi vélemény- egyeztetés esetén a jegyzőkönyv is – az adott ügy iratanyagának részét képezi, és azokat a polgármester az önkormányzati főépítész felé továbbítja,valamint ismerteti a Képviselő-testülettel.


Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

4.§

(1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a főépítész a tervező közreműködésével - javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.                                                                         

(2) A főépítészi válaszokról a képviselő-testület határozattal dönt.

(3) A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.


Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító eszközök

                                                                  5.§

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz valamint az elkészült településarculati kézikönyv és településképi rendelet az elfogadástól számított 15 napon belül nyomtatott formában kifüggesztésre kerül a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége hivatalos helyiségében, és felkerül www.onkportal.hu honlapra.

                        

                                                           Záró rendelkezések

                                                                            6.§

(1)A rendelet 2017. augusztus 29.napján   16.15 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017.(VII.12.) önkormányzati rendelet

                                

        Bende György                                                               Schlögl Zoltánné      

           polgármester                                                                             jegyző


A rendelet kihirdetve 2017. augusztus 29.du.16.00 órakor

                                                                                              Schlögl Zoltánné

                                                                                                   jegyző


Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017.(VIII.29.)önkormányzati rendelete 1.számú melléklete
ELJÁRÁS TÍPUSA

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

MÓDJA

ELFOGADÁS ELŐTTI VÉLEMÉNYEZÉS MÓDJA

(MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS)

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

készítése

 • közterületi hirdetőfelület,


 • önkormányzati honlap,
 • lakossági fórum,
 • közterületi hirdetőfelület,


 • önkormányzati honlap,
 • lakossági fórum,

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

módosítása


 • közterületi hirdetőfelület

vagy

 • önkormányzati honlap,

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

készítése, módosítása

 • közterületi hirdetőfelület,


 • önkormányzati honlap,
 • lakossági fórum,
 • közterületi hirdetőfelület,


 • önkormányzati honlap,
 • lakossági fórum,

Településképi Rendelet

készítése, módosítása


Településrendezési Eszközök

(TRE)


 • Településszerkezeti Terv (TSZT),
 • Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT)


teljes eljárás

 • közterületi hirdetőfelület,


 • önkormányzati honlap,
 • lakossági fórum,
 • közterületi hirdetőfelület,
 • önkormányzati honlap,
 • lakossági fórum,

tárgyalásos eljárás

 • Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

vagy   

 • Képviselő-testületi döntéssel kiemelt fejlesztési területté nyilvánított

területen megvalósítandó beruházás érdekében


tárgyalásos eljárás

 • kihirdetett vészhelyzet esetén


 • közterületi hirdetőfelület

vagy

 • önkormányzati honlap