Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2018 (XII.17.) önkormányzati rendelet

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott és egyéb szociális ellátásokról szóló 14/2017. (X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2020. 03. 03


Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete

10 /2018.(XII.17.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott és egyéb szociális ellátásokról szóló 14/2017.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Hét  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. tv.(továbbiakban: Szoc.tv.) 1.§ (2) bekezdésében,a  10. § (1) bekezdésében, ,a 26.§,  a 32. § (3) bekezdése,   a 92. § (2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdése  d./ és g./pontjába,és  a 134/E. §-ban  foglalt ,valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXIV. törvény 13.§ (1) bekezdés 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében a helyben jelentkező szociális feladatok végrehajtására, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra, valamint a szociális szolgáltatások igénybevételi módjaira, illetve a szakosított ellátási formák körébe tartozó intézményekbe történő bejutás általános szabályaira az alábbiakat rendeli el.

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya


  1. §

A rendeletben foglaltakat Hét   község közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 3. § és 7. §-ában meghatározott személyekre kell alkalmazni.

                                    

 2. Általános eljárási rendelkezések

  1. §

(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti, valamint a szociális szolgáltatások közül az étkeztetésre irányuló kérelmeket az önkormányzat hivatalánál az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet előterjeszteni. Az egyes ellátásokra vonatkozó speciális eljárási szabályok az egyes támogatásoknál és szolgáltatásoknál külön kerülnek megállapításra.

(2) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles-az igényelt támogatástól függően- a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat megtenni és az szükséges dokumentumokat becsatolni. A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.


(3) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve az önkormányzat hivatalánál vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.

(4) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra, illetve a lakásban ténylegesen együtt lakó személyekre vonatkozóan –hozzájáruló nyilatkozatuk alapján – további információk is beszerezhetők.                  

(5) A megállapított ellátások kifizetéséről, illetve folyósításáról az önkormányzat hivatala gondoskodik


3.A szociális hatáskör gyakorlása

  1. §


(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 45.§ megfogalmazott települési támogatás, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat által biztosított temetési segély, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben megfogalmazott étkeztetés szociális szolgáltatás biztosítása ügyében a döntési jogkört a polgármester   gyakorolja.                                                             

4.  Az ellátások formái

4.§

(1) Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosultak részére – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint –      

 a./ szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül

             -települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

             - a krízis helyzet kezelésére rendkívüli települési és rendkívüli települési

                gyermekvédelmi támogatást

b./ egyéb támogatások közül:

             -temetési segélyt

             -iskolakezdési támogatást

             -idősek részére támogatást

             -családok  részére szaloncukrot

             -gyermekek részére mikuláscsomagot

             -Felsőoktatási intézmény hallgatójának támogatást

nyújt                        

                                                               

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások


     1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


5.§


(1) Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújt támogatást azon   jogosultak részére, akik a település közigazgatási területén található legalább a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő ingatlanban életvitelszerűen laknak. 

                                                        

(2) A képviselő-testület azon személy részére állapít meg jogosultságok, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg

a./egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 150 %-át

b./két vagy több személyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 130 %-át és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.


(3)A támogatás a közüzemek részére történő közvetlen átutalással kerül biztosításra, és a megállapítás időpontjától számított maximum egy évig folyósítható.


(4) A támogatás havi összege: 

               a./egyszemélyes háztartás esetén: 4000,- Ft.

               b./két vagy többszemélyes háztartás esetén: 5000,- Ft.


(5) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy, a számlán feltüntetett nevű jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


 (6) Ingatlanon belül külön lakásnak tekintendő a külön bejárattal, gyűjtőedénnyel és mérőórával rendelkező ingatlanrészt, albérletet és a külön edénnyel és mérőórával nem rendelkező jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészét.                                          


2. Krízishelyzet kezelése


6. §

(1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújthat annak a személynek,

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át egyedülállóként annak 220 %-át.

(2) Rendkívüli települési támogatás egyedi elbírálás alapján természetben is (pl. elmaradt közüzemi számla rendezésére, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiváltására, élelmiszer vagy ruhanemű, tüzelő vásárlására) megállapítható.

(3) A benyújtott kérelmekhez minden esetben csatolni kell a jövedelmi helyzetről, illetve a rendkívüli élethelyzetről szóló dokumentumokat.

(4)  A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként minimum 3000.-Ft.

(5)  Rendkívüli indokolt esetben (haláleset, elemi kár, súlyos közlekedési baleset, speciális gyógykezelés) jövedelemvizsgálat nélkül is megállapítható a támogatás.

                                                             

7.§

(1)  A Képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azokat a gyermekeket, gondozó családokat vagy szülőt, törvényes képviselőt, akik átmenetileg létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek és a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át

(2) A támogatás mértéke kiskorú gyermeket nevelő családonként és alkalmanként minimum 3000 Ft.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzben vagy természetben nyújtható.

(4) Rendkívüli indokolt esetben (haláleset, elemi kár, súlyos közlekedési baleset, speciális gyógykezelés) jövedelemvizsgálat nélkül is megállapítható a támogatás.                                                                                                 


Egyéb támogatások


1.Temetési segély

8. §


(1) A képviselő-testület a Hét községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, hozzátartozóját, vagy egyéb elhunytat eltemettető lakos részére –jövedelem vizsgálat nélkül - 40.000.-Ft összegű eseti támogatást, temetési segélyt nyújt.

 (2) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell az eltemettető nevére kiállított eredeti temetési számlákat, illetve be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.


2. Iskolakezdési támogatás

9.§

(1)A Képviselő-testület a településen állandó bejelentett lakóhellyel és az adott tanévre érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező általános iskolába és középiskolába járó gyermek törvénye képviselője részére –jövedelemvizsgálat nélkül-gyermekenként 40.000.-Ft összegű, egyszeri támogatást nyújt.

(2) A támogatás kifizetéséhez a jogosultnak be kell mutatni a tanulói jogviszonyt igazoló iratot.

(3) A támogatás kifizetéséről legkésőbb a tárgyév szeptember 30.napjáig az önkormányzat hivatala gondoskodik.


9/A. §

Felsőoktatási intézmény hallgatójának támogatása


(1) A Képviselő-testület pénzbeli támogatást biztosít a településen lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló személynek az első diploma megszerzéséhez. 

(2) Az alap-, mester vagy osztatlan mesterképzésen részt vevő felsőoktatási intézmény hallgatójának kérelmére 50.000.- Ft/félév összegű támogatást állapít meg. 

(3) A jogosultságot az adott félévre érvényes, hitelesített eredeti hallgatói jogviszony igazolás bemutatásával kell igazolni minden év október 20. és március 26. napjáig.

(4) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.


A 10/2019. (XI.18.) ör. 4. § (2) bekezdése alapján 2019. évben a Rendelet 9/A. § szerinti támogatás igénylésének határideje december 15.3. Az idősek részére nyújtott támogatás

10.§ 

(1) A Képviselő-testület a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező 60. életévét betöltött nők és a 62. életévüket betöltött férfiak részére – jövedelemvizsgálat nélkül – évente egy alkalommal támogatást nyújt.

(2) A támogatás mértéke személyenként   10.000.-Ft 

                                           

4. A Családok részére szaloncukor biztosítása

11.§

A Képviselő- testület a Hét községben házszámmal ellátott házas ingatlanban lakó családok részére - jövedelemvizsgálat nélkül - egységesen, 1000.-Ft értékben szaloncukrot biztosít                                   

                 

5. Gyermekek részére mikuláscsomag biztosítása

12.§

(1)A Képviselő-testület a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező 0-12 éves korú gyermekek, valamint életkortól függetlenül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező fogyatékkal élő személyek részére –jövedelemvizsgált nélkül egységesen 2.000.-Ft értékben mikulás csomagot biztosít.                                                                                                                               

Szociális szolgáltatások


1. Az ellátások formái

13. §

(1) Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén az arra rászorultak részére a falugondnoki szolgáltatást és étkeztetést biztosít.

(2) A törvényben felsorolt többi alapszolgáltatást társulásos formában biztosítja a képviselő-testület

(3) Szakosított ellátást nyújtó intézményt az önkormányzat nem tart fenn.                                                     


14.§

  Az önkormányzat által biztosított étkeztetés igénybevétele az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére indul.                

2. A falugondnoki szolgáltatás

15. §

Hét Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a falugondnoki szolgáltatás szabályait külön rendeletben fogalmazta meg.                                                                                              

                                                   

3. Étkeztetés

16.§

(l) Hét   Község Önkormányzat Képviselő-testülete napi egyszeri étkeztetést biztosít illetékességi területén a Szoc. törvényben megfogalmazott jogosultak részére.

(2) Az étkeztetési jogviszony létesítése megállapodás megkötésével jön létre, mely megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester írja alá.

(3)A jogviszony megszűnik a szolgáltatás jogutód nélküli megszűnésével, illetve a jogosult halálával.

(4) Az étkeztetés lakásra történő szállítással megállapított intézményi térítési díja   307.-Ft/adag+ Áfa.


Záró rendelkezések

17. §

(1) A rendelet 2019. január l. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott és egyéb szociális ellátásokról szóló 14/2017. (X.24.) önkormányzati rendelete.


Bende György                                                                    Schlögl Zoltánné 

polgármester                                                                           jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. december 17. napján                 Schlögl Zoltánné

                                                                                                      jegyző

Mellékletek