Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelet

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 19- 2020. 06. 04

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete

 1 /2019. (II.18.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)   az Alaptörvény  32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f./pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el.


A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:


211 958 204. -Ft

         Költségvetési bevétellel

211 958 204.- Ft                                                      

      „                       kiadással

        


állapítja meg.


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. mellékletek részletezik.


(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi

A költségvetés részletezése 

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit  a 3. melléklet részletezi.                                                           

(2)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a  4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az önkormányzat 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési cél megvalósítását  „nemleges” tartalommal az 5.melléklet tartalmazza.

(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást „nemleges tartalommal” a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§

(1)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szintű megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát  a  9.1…..9.1.2 mellékletek szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat 30 napon túli elismert tartozásállománya alakulását „nemleges tartalommal”a 10. melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

4.§


(1) Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2019.január l. napjától 46.350.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a települési támogatásról,valamint az önkormányzat által nyújtott és egyéb szociális ellátásokról szóló 14/2017.(X.24.)önkormányzati rendelettel módosított 10/2018.(XII.17.)önkormányzati rendelet 16.§ (4) bekezdésében meghatározott étkeztetés lakásra történő szállítással megállapított térítési díja 324.-Ft/adag+ áfa.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§


(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.                                

 (3)  A költségvetési egyensúly érdekében évközben figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)  Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki..

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.                                                    

      (6)Az önkormányzatnál  a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi      juttatások előirányzatának 10  %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások előirányzat évközi megtakarítása szolgál.


 Az előirányzatok módosítása

6.§


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§

Az önkormányzat,mint  költségvetési szerv ellenőrzése  belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős                                                

Záró  rendelkezések

8.§

(1)A rendelet a - 4.§ (2) kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január l. napjától kell alkalmazni.

(2) A 4.§ (2) bekezdése 2019. március 1. napjától lép hatályba

(3) Hatályát veszti Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2004.(XI.30.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség védelméről szóló l. melléklete.


                  Bende György 

     Schlögl Zoltánné

                     polgármester

jegyzőA rendelet kihirdetve 2019. február 18. napján

                                                                                                              Schlögl Zoltánné

                                                                                                                         jegyző