Hét Község Képviselő-testülete 2/2019(IV.29.) önkormányzati rendelet

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 30- 2019. 04. 30

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete


2/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításáról


Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2018.évi költségvetése módosításáról az alábbiakat rendeli el.


1.§

A Hét Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.9.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:alaprendelet)1.§ (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint módosul:.


(1) Az önkormányzat részére 2018.december 31. napjáig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt


módosított költségvetési bevételét

236.890.134. Ft-

módosított költségvetési kiadását

236.890.134. Ft-ban


állapítja meg.


(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok,kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, - l.3, mellékletek részletezik.

(4)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.l. és 2.2. melléklet tartalmazza.2.§

A alaprendelet 3.§ (4)-(6) bekezdésében említett 6. , 7. és mellékletei helyébe a rendelet 3., 4.és melléklete kerül.


3.§

Az alaprendelet 4.§ (1) bekezdésében szereplő 9.1 – 9.1.2 mellékletek helyébe a rendelet 5.1-5.1.2 mellékletei kerülnek.


4.§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti
Bende György                                                        Schlögl Zoltánné

polgármester                                                                  jegyzőA rendelet 2019. április 29.napján kihirdetésre került                     Schlögl Zoltánné

                                                                                                               jegyző