Hét Község Képviselő-testülete 4/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelet

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete a Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 27- 2019. 07. 27

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2019.(VII.26.) önkormányzati rendelete

a Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§

  1. A képviselő köteles tevékenyen részt venni a Képviselő – Testület munkájában és olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára.
  2. A képviselő köteles felkérésre részt venni a testületi, illetve a bizottsági ülések előkészítésében, határozatai végrehajtásának ellenőrzésében, valamint bejelenteni az ülésekről való távolmaradását és azok okát, illetve egyéb akadályoztatását.
  3. A képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét a döntéshozatalban.
  4. A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható akit,vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére,vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület –minősített szótöbbséggel –dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni
  5. A képviselői személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a meghozott önkormányzati határozat végrehajtását fel kell függeszteni és az ügyet az érintettség ismeretében újra kell tárgyalni oly módon, hogy a mulasztó képviselő az ügyben szükségessé vált új döntéshozatalban nem vehet részt.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Bende György

polgármester

Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2019. július 26.


Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző


Mellékletek