Hét Község Képviselő-testülete 6/2019 (IX.30.) önkormányzati rendelet

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01- 2019. 10. 01

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) rendelet

módosításáról


Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:


1.§


(1) A R. 2. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


A költségvetés bevételei és kiadásai


A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését:


                                    211 958 204 költségvetési bevétellel


                                    211 958 204 költségvetési kiadással


állapítja meg. 


2.§


(1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 


(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet részletezi. 


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza.


(4) A Hét Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. és 7. melléklete helyébe a rendelet a 3. és 4. melléklete kerül. 


(5) Az alaprendelet 9.1-9.3.3. mellékletei helyébe a rendelet 5.1 - 5.3.3 mellékletei kerülnek. 


3.§

Záró rendelkezések


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Hét, 2019. szeptember 30.
                              Bende György                                                               Bányainé dr. Magicz Ildikó

                               polgármester                                                                            jegyző


A rendelet kihirdetésének napja:


Hét, 2019. szeptember 30. 


                                                                                                                   Bányainé dr. Magicz Ildikó
                                                                                                                                 jegyző