Hét Község Képviselő-testülete 7/2019 (X.24.) önkormányzati rendelet

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 24- 2019. 10. 24

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete
Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


3. §


(4) A R. 1. § (3) bekezdésében www.het.hu szövegrész helyébe "https://het.asp.lgov.hu/" szöveg lép.


(5) A R. 26 § (1) bekezdésében "3 nappal" szövegrész helyébe "5 munkanappal" szöveg lép.


(6) A R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A polgármester megbízatását társadalmi megbízásban látja el."


4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Hét, 2019. október 24.


                                                Keszler János                                            Bányainé dr. Magicz Ildikó
                                                polgármester                                                             jegyző


A kihirdetés napja:
Hét, 2019. október 24.

                                                                                                                 Bányainé dr. Magicz Ildikó
                                                                                                                                jegyző

Mellékletek