Hét Község Képviselő-testülete 9/2019 (XI.19.) önkormányzati rendelet

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (XI.19.) önkormányzati rendelete a helyi adóról szóló 15/2017. (X.2017.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2020. 01. 01


Hét Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (XI.19.) önkormányzati rendelete

a helyi adóról szóló 15/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h./ pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1.§

 

(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) “Az adó éves mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,6%-a”

 

2. §

 

A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Keszler János                                                                                    Bányainé dr. Magicz Ildikó
polgármester                                                                                                   jegyző

 

A rendelet kihirdetve 2019. november 19. napján.

 

                                                                                                          Bányainé dr. Magicz Ildikó
                                                                                                                        jegyző

Mellékletek