Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 19- 2022. 11. 20

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.19.

Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (1), (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § [Karácsonyi támogatás]

(1) A képviselő-testület a településen állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő háztartások részére évente egy alkalommal 10.000.-Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt.

(2) A karácsonyi támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 400.000.-Ft-ot.

(3) Egy háztartásra nézve csak egy kérelmet lehet előterjeszteni.

(4) A kérelmet tárgyév október 1. napjától december 15. napjáig lehet előterjeszteni, melyhez mellékelni kell a háztartásban élők jövedelmi helyzetére vonatkozó igazolásokat. A támogatás kifizetésére tárgyév december hónapban kerül sor.”

2. § Ez a rendelet 2022. november 19-én lép hatályba.