Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 29

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

2022.05.29.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 131.130.326,-Ft költségvetési bevétellel, 107.075.863,-Ft költségvetési kiadással, 17.726.247,-Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2–4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet és 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulást a 7. melléklet mutatja be.

2. § (1) Az önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szervek maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza, 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 11. melléklet, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontás szerinti bemutatását a 13. melléklet mutatja be.

(5) A 14. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban, az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban. Ismerteti az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat és a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15–17. mellékletek tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2021. évben a 18. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat 2021.évi pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet szerint fogadja el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.