Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 06. 09

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

2023.06.09.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A szabályozás célja, hogy Hét község területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa – megkülönböztetés nélkül és az elhunyt végakarata szerint – az elhunytakat megillető jogokat, a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében. A rendelet szabályozza a temető használatának és működésének rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

2. § A rendelet hatálya:

a) a rendelet hatálya a Hét község közigazgatási területén fekvő, a Héti Református Egyházközség tulajdonában levő köztemetőre (Hét, hrsz.: 203), az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre,

b) a temető fenntartásával, rendjével kapcsolatos összes tevékenységre,

c) a temető látogatóira,

d) a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatókra terjed ki.

2. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

3. § Az önkormányzat a temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) közkifolyó (csap), melyből sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja,

b) ravatalozó épület, valamint a hűtő igénybevétele díjmentes,

c) a keletkező hulladékot, koszorú - és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen (konténer) bárki elhelyezheti, a hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik,

d) elektromos áram.

3. A temető használatának szabályai

4. § (1) A temető nyitvatartása egész évben folyamatos.

(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(3) A sírok, síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata.

(4) Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető.

(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni és megrongálni tilos.

4. A temetési helyek kialakításának rendje

5. § (1) A temetőben a temetésre használt hely:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) gyermek sírhely,

d) sírbolt, kripta, (2-6 koporsó helyezhető el)

e) urnasírhely lehet.

(2) A temetésre használt helyek az alábbi méretűek lehetnek:

a) egyes felnőtt sírhely: 220 cm hosszú x 100 cm széles

b) kettős felnőtt sírhely: 220 cm hosszú x 190 cm széles

c) gyermek sírhely: 130 cm hosszú x 60 cm széles

d) urnasírhely: 100 cm hosszú x 100 cm széles

e) sírbolt:

ea) Kettő koporsóra: 300 cm hosszú x 200 cm széles x 300 cm mély

eb) Négy koporsóra: 300 cm hosszú x 250 cm széles x 300 cm mély

ec) Hat koporsóra: 300 cm hosszú x 300 cm széles x 300 cm mély

(3) Az egy sorban elhelyezkedő sírhelyek egymás közötti távolsága 60 cm. E feltételt a már meglévő sírhelyek esetén adottnak kell tekinteni.

6. § Az önkormányzat a szolgáltatásokért díjat nem állapít meg, a felmerülő költségeket a fenntartó szabályzatában foglaltak szerint a fenntartó felé kell megfizetni.

5. A temetőben végzett kegyeleti szolgáltatások és egyéb vállalkozói tevékenység végzésének rendje

7. § (1) A temetőben egy időben egy temetés tartható. Az ugyanazon napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.

(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.

(3) Köztemetés esetén a temetés módját az Önkormányzat határozza meg.

(4) A temetési, búcsúztatási szertartás alatt a munkálatokat fel kell függeszteni.

(5) A vállalkozó köteles az általa végzett munkák során visszamaradt földet, keletkezett törmeléket saját költségén legkésőbb a munka befejezésének lejelentéséig a köztemetőből elszállítani vagy elszállíttatni.

(6) A temetőben vállalkozói tevékenység folytatása díjmentes.

6. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet 2023. június 9-én lép hatályba.