Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 06. 09

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.09.
a temetőről és a temetkezés rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
A B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály – Törvényességi Felügyeleti
Osztály BO/13/10281-2/2022. iktatószámon megküldött „szakmai segítségnyújtás
mulasztással megvalósított jogszabálysértés megszüntetése céljából” tárgyú levelével szakmai
segítségnyújtással élt az önkormányzat felé.
A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának TKF-1/219/1/2022.
számú utasítása alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal törvényességi
felügyeleti jogkörében vizsgálja a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati
rendeleteket.
A Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az információkérő levélre válaszolva
azt a tájékoztatást adta, hogy a megjelölt egyházi fenntartású temetőn (temetőkön) belül nincs
kijelölve köztemető, ennél fogva a képviselő-testület nem alkotott önkormányzati rendeletet a
köztemető használatának rendjéről.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatként nevesíti a településüzemeltetésen belül a köztemetők
kialakítását és fenntartását.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 6. § (4) bekezdése értelmében köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati
rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni.
Köztemető alatt azt a nem önkormányzati tulajdonban lévő temetőt is érteni kell, amelyben az
önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető
fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti (Ttv. 3. § b) pont).
Hét Község Önkormányzata a Héti Református Egyházközséggel kegyeleti közszolgáltatási
megállapodást kötött 2022. november 18. napján.
Ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről kegyeleti
közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik, a temető használatának szabályait
önkormányzati rendelteben kell megállapítani. (Ttv. 42. §).
Fentiek értelmében, a törvényi előírások betartása szerint került sor a rendelet tervezet
elkészítésére.