Tiszatardos község képviselő testületének 8/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 02. 11

Tiszatardos község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete


                        a./ helyi iparűzési adót,

                        b./ telekadót

vezet be.

2. §


Az e rendelettel megállapított adóval kapcsolatos eljárásokban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Helyi adó tv.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

3. §

A helyi iparűzési adó mértéke

a./ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 0,9 %-a,

b./ ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 1000 Ft/ naptári nap.

4. §


(1) Telekadó esetében az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó mértéke: 30 Ft/m2/év.

(3) A Helyi adó tv. 19.§-ában foglaltakon túl mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő – kivéve vállalkozási célra használt – beépítetlen földterület.

(4) 70 %-os kedvezményben részesül a mezőgazdasági vállalkozás tulajdonában lévő belterületi telek.

5. §


(1) A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 7/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelet.
                                    Varga Sándor                                                Dr. Kovács Zoltán

                                    polgármester                                                        jegyző