Tiszatardos község képviselő testületének 5/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól

Hatályos: 2019. 04. 03

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 29.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

Tiszatardos Község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményeinek (településképi rendelet, települési arculat kézikönyv) a készítése vagy azok módosítása széles körű egyeztetés keretén belül, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.rend.) foglalt, valamint az e rendelet szerinti partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

2.§

A polgármester a lakossági fórum tartását a következőképpen szabályozza:

a) lakossági fórumot az 1.§ szerinti valamennyi dokumentum készítése, módosítása alkalmával tartani kell, melynek tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a közterületen elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint az önkormányzat honlapján elhelyezett hirdetmény útján kell értesíteni az érdekelteket.

b) a lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, amely írásban rögzíti az elhangozott javaslatokat, észrevételeket.

3.§

(1) Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a település honlapjára a véleményezésre elkészült dokumentációt, az észrevételezéshez szükséges részletességű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó ismertetést tölt fel.


(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás megjelenéséről felhívást tesz közzé a közterületen elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint az önkormányzat honlapján.


(3)  A partnerek észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon szóban vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásban, papír alapon, továbbá elektronikusan tehetik meg.


4.§

(1) A partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása az alábbiak szerint történik:

                  a.) a név és cím nélkül beérkezett véleményeket figyelmen kívül kell hagyni,

b.) a névvel és címmel ellátott véleményeket az iratkezelési szabályok szerint iktatni kell, s az ügy előadói ívében kell elhelyezni,

c.) valamennyi beérkező véleményt tartalmazó nyilvántartásról táblázatot kell készíteni, majd a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek kell átadni, aki a véleményeket értékeli, s szakmai javaslatot, valamint választ készít.


(2) Az elfogadott javaslatokról, véleményekről készített összefoglalót az ügy előadói ívében kell megőrizni.


(3) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, dokumentálásának,

      nyilvántartásának rendje:

                 a.) az el nem fogadott javaslatra a tervező részletes indoklással ellátott választ készít,

b.) az el nem fogadott javaslatokról készített összegzést az ügy előadói ívében kell elhelyezni.


(4)   A véleményezési eljárást lezáró Képviselőtestületi döntést, valamint a beérkezett véleményekről,

javaslatokról készült összefoglalót a település honlapján közzé kell tenni.

5.§

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények elfogadásáról – túl azon, hogy az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket továbbá a településképi rendeletet, arculati kézikönyvet a település honlapján közzé kell tenni – a döntés nyilvánosságának biztosítása érdekében a közterületi hirdetőtáblákon is közzé kell tenni.

6.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


                Dr. Kovács Zoltán                                                                             Varga Sándor

                       jegyző                                                                                       polgármester