Tiszatardos község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29

Tiszatardos község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

2. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

 • a)[1] költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 108 051 709,- Ft-ban
 • b)[2] költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 147 103 408,- Ft-ban
 • c)[3] finanszírozási bevételek főösszegét 43 615 575,- Ft-ban
 • d)[4] finanszírozási kiadások főösszegét 4 563 876,- Ft-ban
 • e)[5] bevételi főösszegét 151 667 284,- Ft-ban
 • f)[6] kiadási főösszegét 151 667 284,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)[7] A kiadási előirányzatok között a tartalék összegét 10 219 831,- Ft-ban állapítom meg.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A 3 493 198,- Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

 • a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 • b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
 • c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 • d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 • e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
 • f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
 • g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 • h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

7. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

 • a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
 • b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére az Önkormányzatnál csak abban az esetben kerülhet sor, ha

 • a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
 • b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
 • c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
 • d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000,- Ft-ig a polgármester, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

 • a) átadó neve, címe,
 • b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
 • c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
 • d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés (a)-( d) pontjában leírt feltételeknek.
 • e) az átvevő aláírását.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

2020. évi költségvetés táblázatai

Tiszatardos.2020.ktv..pdf


[1] A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[7] A 3. § (7) bekezdése a Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.