Tiszatardos község képviselő testületének 2/2020 (III.10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységről

Hatályos: 2020. 04. 01- 2020. 12. 31

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1.§

A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg a Tiszatardos Község Önkormányzata által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáit,  módját és mértékét, valamint finanszírozásának alapelveit.

A rendelet hatálya

2.§

A rendelet hatálya kiterjed Tiszatardos település közművelődési tevékenységének megvalósításában részt vevő szervezetekre, személyekre, valamint az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér valamennyi helyiségére.

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások körének

meghatározása


3.§


(1) Tiszatardos Község Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban Kult.tv) 76.§. (4) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatásokat  különösen az alábbi formákban biztosítja:

a.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget, életesélyt javító, a    tehetséggondozást és fejlesztést szolgáló tanulási lehetőségekhez helyszín biztosítása, közreműködés táborok, kirándulások szervezésében, az ifjúság iskolarendszeren kívüli hasznos tevékenységének támogatása,

b.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományinak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának támogatása,

c.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeivel, hagyományaival, a helyi művelődési szokásokkal foglalkozó civil szervezetek, öntevékeny körök tevékenységéhez, foglalkozásaikhoz helyszín biztosítása,

d.) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

e.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó és előadóművészeti tevékenységek támogatása, a helyben működő kulturális civil szervezetek, öntevékeny körök számára lehetőség biztosítása bemutatkozásra, települési rendezvényeken történő fellépésre, kiállításra,

f.) a különböző- elsősorba keresztény alapokon nyugvó – kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése,

g.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h.) az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér helyiségeinek társadalmi, kulturális, politikai, idegenforgalmi, kereskedelmi és családi rendezvények céljára, a szabad kapacitások erejéig rendelkezésre bocsátása,

i.) a közművelődési feladatellátással kapcsolatos észrevételek, javaslatok megvitatására évente egy alkalommal fórumot hív össze a közművelődésben érintett amatőr alkotók, civil szervezetek, önszerveződő közösségek vezetői részére.

(2) Tiszatardos Község Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret működtet.

(3) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címe: 3928 Tiszatardos, Kossuth utca 45.


A közművelődési tevékenység finanszírozása

4.§


(1) Az önkormányzat a 3.§. szerinti alapszolgáltatások, a kiemelt kulturális rendezvények és ünnepek, az Integrált közösségi és Szolgáltató Tér helyiségei üzemeltetési költségeit, a személyi és tárgyi feltételek költségeit a mindenkori éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.


(2) A személyi juttatások forrása a költségvetési rendelet általános működés és ágazati feladatok támogatásai közül a kulturális feladatok támogatása jogcímen biztosított forrás.


(3) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér üzemeltetési költségeit és egyéb dologi kiadásait az önkormányzat kötelező feladatok dologi kiadásai között kell szerepeltetni.


(4) Az önkormányzat a pénzügyi lehetőségek függvényében támogatja a közművelődési, kulturális célú civil szervezeteket, önszerveződő közösségeket, valamint önerőt biztosít a közművelődési pályázatokhoz.

Záró rendelkezések


5.§


  1. Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - 2020. április 1-én lép hatályba.
  2. A 3.§ (4) bekezdés 2021. január 1-én lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán                                           Kiss István

      jegyző                                                    polgármester