Tiszatardos község polgármestere 5/2020 (V.7.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2020. 05. 08

Tiszatardos Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések


1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira.


(2) A rendeletet Tiszatardos Község közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.


(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenységet, mulasztást vagy jogellenes állapot fenntartását  más jogszabály már szankcionálja.


(4) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt kell alkalmazni.


(5) A mulasztás jogkövetkezményei tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

2.§ (1) A közigazgatási bírság megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.


(3) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, a magatartás megvalósulása helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósítója a jogsértés jellegétől függően 100.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal (továbbiakban: pénzbírság) sújtható.  


(5) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik.

Értelmező rendelkezések


3.§ E rendelet alkalmazásában:


1. ingatlanhasználó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában – vagy ha birtokosa a tulajdonos személyétől eltér – birtokában az ingatlan van,


2. közterületi tárolás: 4.§ (1) bekezdés a./, b./ pontja szerinti eszközöknek 10 napot meghaladóan közterületen történő elhelyezése.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki


a./ 22.00 és 6.00 óra között tehergépjárművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve ezek munkaeszközét közterületen tárolja,


b./ üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol,


c./ ingatlanhasználóként, belterületen kertjét, udvarát nem tartja rendben, ott gyom, gaz (kivéve allergén növények) keletkezik, s annak irtását nem végzi el,


            d./ bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,


e./ a növények telepítési távolságának rendjére vonatkozó (2) bekezdés szerinti szabályokat megszegi.     


(2) Belterületi ingatlanon, a szomszédos ingatlan telekhatárához viszonyított legkisebb telepítési (ültetési) távolságok:        


a./ 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében: 1,0 méter

            b./ 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 méter

c./ 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 3,00 méter,

            d./ 3-6 méterre növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 5,00 méter,

            e./ 6 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 6,00 méter.


(3) Az (1) bekezdés a./-d./ pont szerinti magatartás megvalósítója 100.000,- Ft-ig, míg az (1) bekezdés e./ pontja szerinti magatartást megvalósító 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Záró rendelkezések5.§ (1) A rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően megvalósított, vagy a hatályba lépést követően a hatóság tudomására jutott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.


     (2)  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Kovács Zoltán                                                               Kiss István

         jegyző                                                                           polgármester