Tiszatardos község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 08 - 2022. 05. 27

Tiszatardos község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tiszatardos Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet1.§-ában kihirdetetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselőtestület feladat és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

 • a)[1] költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 130.659.113,- Ft-ban
 • b)[2] költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 142.188.161,- Ft-ban
 • c) finanszírozási bevételek főösszegét 12.192.789.- Ft-ban
 • d) finanszírozási kiadások főösszegét 663.741.- Ft-ban
 • e)[3] bevételi főösszegét 142.851.902,- Ft-ban
 • f)[4] kiadási főösszegét 142.851.902,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § [5] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 1.426.125,- Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A 17.703.138,- Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

 • a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 • b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
 • c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 • d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 • e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
 • f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
 • g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 • h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

6. Egyéb rendelkezések

7. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

 • a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
 • b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére az Önkormányzatnál csak abban az esetben kerülhet sor, ha

 • a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
 • b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
 • c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
 • d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000,- Ft-ig a polgármester, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

 • a) átadó neve, címe,
 • b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
 • c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
 • d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek.
 • e) az átvevő aláírását.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.


[1] A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 3. § a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.