Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról

Hatályos: 2021. 09. 08

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 60. § (4) bekezdés, 92. § (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. §. (1) és (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások formái:

 • a) családsegítés,
 • b) gyermekjóléti szolgáltatás,
 • c) házi segítségnyújtás,
 • d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • e) étkeztetés
 • f) falugondnoki szolgálat.

2. § (1) Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1. § a) és b) pontja szerinti ellátásokat a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti Tarcal Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálata útján biztosítja, ezen ellátások igénybevétele iránti kérelmet a szolgálat családsegítőjéhez kell benyújtani.

(2) A Képviselőtestület az 1. § c) és d) pontja szerinti ellátásokról, társulási megállapodás keretében, a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a társulás által meghatározott szabályok szerint kell benyújtani, a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására a Társulási Tanács felhatalmazása alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult.

(3) A Képviselőtestület az 1. §. e) pontja szerinti ellátásról a Cívis Szociális Étkezési Központtal (4029 Debrecen, Karácsony György u. 1., továbbiakban: Szolgáltató) népkonyha szolgáltatásra megkötött ellátási szerződés keretében gondoskodik.

(4) Az Szt. 62. § (1) bekezdése szerinti szociálisan rászorultak, a népkonyhai étkeztetést a Szolgáltató által működtetett 3928 Tiszatardos Kossuth L. u. 34. szám alatti átvételi helyen vehetik igénybe.

3. § (1) A képviselő testület az 1. § f) pontja szerinti feladatok ellátására falugondnokot alkalmaz.

(2) A falugondnok felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(3) A falugondnok helyettesítéséről a polgármester gondoskodik.

4. § A falugondnoki szolgálat igénybevételét dokumentálni kell, azonban a képviselő-testület az igénybe vevőt mentesíti az igénybevételi napló aláírása alól.

5. § (1) A falugondnoki szolgálat alapfeladatai:

 • a) közreműködés az étkeztetésben,
 • b) közreműködés a házi segítségnyújtásban,
 • c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
 • d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, melynek keretében biztosítja a rászorulók háziorvosi rendelésre, továbbá egyéb egészségügyi intézménybe szállítását, közreműködik a gyógyszerek kiváltásában,
 • e) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása.

(2) A falugondnoki szolgálat kiegészítő feladatai:

 • a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése,
 • b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 • c) közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben,
 • d) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.

6. § (1) Külön eljárás nélkül, haladéktalanul kell étkezést biztosítani annak a várandósnak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

(2) Meg kell szüntetni a személyes gondoskodás keretébe tartozó személy helyi ellátását, ha az igénybe vevő egészségi állapotának, szociális körülményeinek romlása miatt az alapellátási formák már nem nyújtanak megfelelő segítséget és bentlakásos intézménybe felvételre került.

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tiszatardos község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról.