Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 116.567.235.- Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 15.361.3784.-Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 37.719.091.- Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 672.542.- Ft-ban

e) bevételi főösszegét 154.286.326.- Ft-ban

f) kiadási főösszegét 154.286.326.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat az elismert tartozásállományról szóló adatszolgáltatást a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet részletezi.

(10) A 2020. évi tény, a 2021. évi várható és a 2022. évi tervadatokat a 17. melléklet állapítja meg.

(11) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 18. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(13) A 2022. évre vonatkozó előirányzat-felhasználási terv a 20. melléklet részletezi.

(14) A 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

(15) A szociális kiadásokat a 22. melléklet részletezi.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat keretén belül 19.628.710,- Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

6. Egyéb rendelkezések

7. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 16. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére az Önkormányzatnál csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,

b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000,- Ft-ig a polgármester, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

a) átadó neve, címe,

b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.

d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek.

e) az átvevő aláírását.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

80 560 613

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 812 990

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

324 900

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 048 710

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

41 598 900

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 961 713

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

14 600 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

14 500 000

27

Talajterhelési díj

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 406 622

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

15 875 451

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 286 371

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

400 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 567 235

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

37 719 091

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

37 719 091

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

37 719 091

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

154 286 326

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

124 282 636

2

Személyi juttatások

45 273 767

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 443 777

4

Dologi kiadások

53 041 312

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

6

Egyéb működési célú kiadások

18 255 780

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

14 500 000

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 655 780

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 331 148

23

Beruházások

24 331 148

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

5 000 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

153 613 784

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

672 542

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

672 542

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

672 542

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

154 286 326

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-37 046 549

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási
kiadások 61. sor)
(+/-)

37 046 549

2. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

80 560 613

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 812 990

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

324 900

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 048 710

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

41 598 900

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 961 713

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

14 600 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

14 500 000

27

Talajterhelési díj

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 406 622

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

15 875 451

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 286 371

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

400 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 567 235

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

34 565 817

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 565 817

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

34 565 817

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

151 133 052

K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

121 129 362

2

Személyi juttatások

43 159 931

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 168 979

4

Dologi kiadások

53 041 312

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

6

Egyéb működési célú kiadások

17 491 140

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

14 500 000

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 991 140

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 331 148

23

Beruházások

24 331 148

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

5 000 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

150 460 510

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

672 542

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

672 542

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

672 542

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

151 133 052

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-33 893 275

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

33 893 275

3. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 488 634

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 488 634

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 488 634

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 488 634

K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2 488 634

2

Személyi juttatások

2 113 836

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

274 798

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

100 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 488 634

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 488 634

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-2 488 634

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2 488 634

4. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

664 640

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

664 640

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

664 640

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

664 640

K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

664 640

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

664 640

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

664 640

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

664 640

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

664 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-664 640

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

664 640

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

1

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről

80 560 613

Személyi juttatások

45 273 767

2

1.-ból EU-s
támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

4 443 777

3

Közhatalmi bevételek

14 600 000

Dologi kiadások

53 041 312

4

Működési bevételek

21 406 622

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

18 255 780

6

5.-ból EU-s
támogatás
(közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési
bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

116 567 235

Költségvetési kiadások
összesen (1+...+8+10+…12)

124 282 636

14

Hiány belső
finanszírozásának
bevételei (15.+…+18. )

8 387 943

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

15

Költségvetési
maradvány
igénybevétele

8 387 943

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási
maradvány
igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét
visszavonásából
származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír
értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső
finanszírozásának
bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi
értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú
hitelek, kölcsönök
felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként
elhelyezése

21

Államháztartáson
belüli
megelőlegezések

Államháztartáson belüli
megelőlegezések törlesztése

672 542

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem
kapcsolódó
származékos
ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú
finanszírozási
bevételek összesen (14+19+22+23)

8 387 943

Működési célú finanszírozási
kiadások összesen (14+...+23)

672 542

25

BEVÉTEL
ÖSSZESEN (13+24)

124 955 178

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

124 955 178

26

Költségvetési
hiány:

7 715 401

Költségvetési többlet:

-

27

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

1

Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson belülről

Beruházások

24 331 148

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból
megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

5 000 000

4

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból
megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás
(közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú
bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek
összesen:
(1+3+4+6+…+11)

Költségvetési kiadások
összesen: (1+3+5+...+11)

29 331 148

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

29 331 148

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány
igénybevétele

29 331 148

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány
igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek
törlesztése

16

Betét visszavonásából
származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek
törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi,
külföldi értékpapírok
vásárlása

19

Hiány külső
finanszírozásának
bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek,
kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli
megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek,
kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli
megelőlegezések

25

Felhalmozási célú
finanszírozási bevételek
összesen (13+19)

29 331 148

Felhalmozási célú
finanszírozási kiadások
összesen (13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN
(12+25)

29 331 148

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(12+25)

29 331 148

27

Költségvetési hiány:

29 331 148

Költségvetési többlet:

-

28

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

7. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

8. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

14 600 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

16 720 251

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

31 720 251

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-
szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
előirányzat

2022. utáni
szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Falugondnoki busz beszerzés

14 838 498

2021-2022

1 563 500

13 274 998

Traktor beszerzés

11 056 150

2022

11 056 150

ÖSSZESEN:

25 894 648

1 563 500

24 331 148

11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési
éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
előirányzat

2022. utáni
szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Temető kerítés felújítása

5 000 000

2021-2022

5 000 000

ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000

12. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Előirányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projektre
jóváhagyott
összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előttre
ütemezett bevétel,
kiadás

2022. évre ütemezett
bevétel, kiadás

2022. utánra ütemezett
bevétel, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

13. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Tiszatardos Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

55800013-11015905

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Forintban

Sor-
szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

14 360 082

14 360 082

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

328 339

328 339

7.

Összesen:

328 339

14 360 082

14 688 421

Kelt,………….…..

költségvetési szerv
vezetője

14. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenként

Forintban

2021. évi XC.törvény 2. melléklet e
száma

Jogcím

2022. évi tervezett
támogatás összesen

A

B

C

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 812 990

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5 142 300

Szünidei étkeztetés támogatása

324 900

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

Összesen:

21 550 190

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

15. melléklet

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás

orvosi ügyeleti hozzájárulás

332 580

2.

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

hivatal működéséhez hozzájárulás

3 323 200

3.

Egyéb szervek támogatása

működés

100 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

3 755 780

16. melléklet

M e g á l l a p o d á s

1. mely létrejött egyrészről Tiszatardos Község Önkormányzata 3928 Tiszatardos, Kossuth u. 34. szám, képviseli Kiss István polgármester ( továbbiakban : támogató )

2. másrészről:…………………………………………………képviseli:………………………………… ( továbbiakban: támogatott ) az alábbi feltételekkel:

3. Támogató………………Ft ( azaz ……………………………… forint ) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére …………………………………………. céljára.

4. Támogatott a támogatást ……………………. számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

5. Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy:

a) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,

b) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

7. Támogatott a 6. pont a) alpont szerinti számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül , de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év január 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

8. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

9. a 7. pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) támogatott neve,

b) támogatás célja,

c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,

d) a felhasználás dokumentálása ( számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

10. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

(……………, 202……………………..…)

I. a

támogató

támogatott

II. b

Ellenjegyzem: pénzügyi ellenjegyző

17. melléklet

1. sz. tájékoztató tábla

Tiszatardos Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi
előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

75 254 513

47 493 609

80 560 613

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 564 049

13 812 990

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 728 564

4 832 121

5 142 300

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

317 775

292 125

324 900

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

36 857 891

2 200 081

20 048 710

8

Elszámolásból származó bevételek

1 995

4 822

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

43 906 225

19 163 198

41 598 900

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

31 348 288

28 330 411

38 961 713

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

4 883 606

41 877 682

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 883 606

41 877 682

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

9 239 367

12 735 948

14 600 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

8 644 145

12 267 899

14 500 000

27

Talajterhelési díj

79 200

84 600

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

516 022

383 449

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 719 100

29 507 906

21 406 622

32

Készletértékesítés ellenértéke

500 356

470 686

33

Szolgáltatások ellenértéke

12 579 613

21 770 661

15 875 451

34

Közvetített szolgáltatások értéke

63 101

12 122

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 324 194

5 823 628

4 286 371

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

222 000

1 425 116

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

29 811

5 665

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

25

28

400 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

400 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

400 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n
kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

185 643

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

185 643

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

106 682 229

131 615 145

116 567 235

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

38 644 459

12 843 729

37 719 091

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

38 644 459

12 843 729

37 719 091

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

4 971 116

1 841 986

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 971 116

1 841 986

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

43 615 575

14 685 715

37 719 091

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(59+83)

150 297 804

146 300 860

154 286 326

K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám

Kiadási jogcímek

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi
előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

123 352 381

87 667 666

124 282 636

2

Személyi juttatások

41 274 331

37 987 978

45 273 767

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 446 090

4 862 159

4 443 777

4

Dologi kiadások

25 436 325

29 192 191

53 041 312

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 212 279

4 310 700

3 268 000

6

Egyéb működési célú kiadások

47 983 356

11 314 638

18 255 780

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

16 000

378 925

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

38 550 116

6 738 436

14 500 000

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 252 240

3 299 967

3 655 780

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 165 000

897 310

100 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

11 231 132

15 237 241

29 331 148

23

Beruházások

7 177 531

8 483 915

24 331 148

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

4 053 601

6 645 751

5 000 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

107 575

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

134 583 513

102 904 907

153 613 784

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

2 870 562

3 526 499

672 542

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 870 562

3 526 499

672 542

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

2 870 562

3 526 499

672 542

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

137 454 075

106 431 406

154 286 326

18. melléklet

2. sz. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási
kiadások (hiteltörlesztés,
értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási
kiadások (hiteltörlesztés,
értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások
beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és
kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

19. melléklet

3. sz. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények
összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő
elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő
elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön
elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön
elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség
összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény,
mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény,
mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

20. melléklet

4. sz. tájékoztató tábla

Forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési
támogatásai

1 723 943

1 723 943

1 723 943

1 724 843

21 772 653

1 723 943

1 723 943

1 723 943

1 723 943

1 723 943

1 723 943

2 585 917

41 598 900

3

Működési célú
támogatások
ÁH-on belül

1 958 580

1 286 038

2 653 477

3 635 214

3 635 214

3 635 214

3 635 214

3 635 214

2 472 241

3 516 500

4 500 000

4 398 807

38 961 713

4

Felhalmozási célú támogatások
ÁH-on belül

5

Közhatalmi
bevételek

3 000 000

500 000

5 000 000

3 000 000

2 500 000

600 000

14 600 000

6

Működési
bevételek

200 000

200 000

500 000

1 500 000

1 500 000

3 500 000

3 500 000

4 000 000

3 500 000

1 500 000

1 506 622

21 406 622

7

Felhalmozási
bevételek

8

Működési célú
átvett
pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

10

Finanszírozási
bevételek

2 017 362

11 388 431

13 537 174

2 481 024

1 337 024

1 159 241

2 225 614

3 573 221

37 719 091

11

Bevételek
összesen:

3 882 523

3 209 981

7 877 420

9 377 419

43 296 298

22 396 331

11 340 181

10 696 181

10 696 184

10 399 684

10 556 179

10 557 945

154 286 326

12

Kiadások

13

Személyi
juttatások

1 900 000

1 900 000

3 450 000

3 450 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 200 000

4 200 000

3 924 000

3 924 000

3 925 767

45 273 767

14

Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

247 000

247 000

337 639

337 638

444 500

444 500

444 500

400 500

400 500

380 000

380 000

380 000

4 443 777

15

Dologi kiadások

500 000

500 000

3 500 000

5 000 000

5 000 000

5 505 900

5 505 900

5 505 900

5 505 903

5 505 903

5 505 903

5 505 903

53 041 312

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

250 000

250 000

276 800

276 800

276 800

276 800

276 800

276 800

276 800

276 800

276 800

276 800

3 268 000

17

Egyéb működési célú kiadások

312 981

312 981

312 981

312 981

14 500 000

312 981

312 981

312 981

312 981

312 981

469 476

469 475

18 255 780

18

Beruházások

13 274 998

11 056 150

24 331 148

19

Felújítások

5 000 000

5 000 000

20

Egyéb
felhalmozási
kiadások

21

Finanszírozási
kiadások

672 542

672 542

22

Kiadások
összesen:

3 882 523

3 209 981

7 877 420

9 377 419

43 296 298

22 396 331

11 340 181

10 696 181

10 696 184

10 399 684

10 556 179

10 557 945

154 286 326

23

Egyenleg

21. melléklet

5. sz. tájékoztató tábla

Tiszatardos Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

88 616 674

97 478 341

107 226 175

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3.

Közhatalmi bevételek (4….+7……10)

22 555 000

22 555 000

22 555 000

4.

Építményadó

5.

Idegenforgalmi adó

6.

Iparűzési adó

22 555 000

22 555 000

22 555 000

7.

Talajterhelési díj

8.

Gépjárműadó

9.

Telekadó

10.

Kommunális adó

11.

Működési bevételek

21 406 622

21 406 622

21 406 622

12.

Felhalmozási bevételek

13.

Működési célú átvett pénzeszközök

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)

142 578 296

151 439 963

161 187 797

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(15+16)

142 578 296

151 439 963

161 187 797

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

132 578 296

141 439 963

151 187 797

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3.

Beruházások

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.

Felújítások

5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

142 578 296

151 439 963

161 187 797

7.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)

142 578 296

151 439 963

161 187 797

22. melléklet

6. sz. tájékoztató tábla

1. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2022. évi

Megnevezés

Előirányzat
(forintban)

Lakásfenntartási támogatás

1.260.000,-

Rendkívüli települési támogatás

2.008.000,-

Összesen:

3.268.000,-