Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.28.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 146 366 575 Ft bevétellel

b) 107 116 406 Ft kiadással

c) 39 250 169 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat maradványát a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat adósság állomány alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatást a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet, az önkormányzat mérlegében szereplő forrásokat a 14. melléklet, a részesedéseket a 15. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat pénzeszköz alakulásának változását a 16. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Felhívom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata

2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

34 296 672

19 163 198

19 163 198

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 527 329

9 564 049

9 564 049

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 796 205

5 124 246

5 124 246

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

17 703 138

2 200 081

2 200 081

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

4 822

4 822

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20 332 487

28 330 411

28 330 411

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

20 332 487

28 330 411

28 330 411

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

13 869 819

41 877 682

41 877 682

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

13 869 819

41 877 682

41 877 682

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

12 000 000

12 735 948

12 735 948

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

12 000 000

12 267 899

12 267 899

4.4.

Talajterhelési díj

84 600

84 600

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

383 449

383 449

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

27 825 294

29 573 621

29 573 621

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

470 700

470 686

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

18 337 567

21 770 661

21 770 661

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

12 200

12 122

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 810 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 951 143

5 823 628

5 823 628

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 425 116

1 425 116

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

18 848

5 665

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

726 584

52 468

65 743

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

108 324 272

131 680 860

131 680 860

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12 192 789

12 843 729

12 843 729

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 192 789

12 843 729

12 843 729

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 841 986

1 841 986

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 841 986

1 841 986

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

12 192 789

14 685 715

14 685 715

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

120 517 061

146 366 575

146 366 575

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

105 983 501

108 060 559

88 352 666

1.1.

Személyi juttatások

37 502 731

37 987 978

37 987 978

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 804 162

4 862 159

4 862 159

1.3.

Dologi kiadások

32 080 245

30 797 927

29 877 191

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 850 000

4 450 000

4 310 700

1.5

Egyéb működési célú kiadások

26 170 118

29 962 495

11 314 638

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

22 908 198

23 178 330

7 117 361

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 680 000

3 300 000

3 299 967

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

581 920

907 920

897 310

1.18.

Tartalékok

2 576 245

2 576 245

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 576 245

2 576 245

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

13 869 819

34 779 517

15 237 241

2.1.

Beruházások

4 388 250

25 082 798

8 483 915

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 481 569

9 481 569

6 645 751

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

215 150

107 575

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

215 150

107 575

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

119 853 320

142 840 076

103 589 907

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

663 741

3 526 499

3 526 499

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

663 741

3 526 499

3 526 499

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

663 741

3 526 499

3 526 499

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

120 517 061

146 366 575

107 116 406

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-11 529 048

-11 159 216

28 090 953

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

11 529 048

11 159 216

11 159 216

2. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

34 296 672

19 163 198

19 163 198

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 527 329

9 564 049

9 564 049

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 796 205

5 124 246

5 124 246

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

17 703 138

2 200 081

2 200 081

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

4 822

4 822

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20 332 487

28 330 411

28 330 411

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

20 332 487

28 330 411

28 330 411

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

13 869 819

41 877 682

41 877 682

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

13 869 819

41 877 682

41 877 682

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

12 000 000

12 735 948

12 735 948

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

12 000 000

12 267 899

12 267 899

4.4.

Talajterhelési díj

84 600

84 600

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

383 449

383 449

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

27 825 294

29 573 621

29 573 621

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

470 700

470 686

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

18 337 567

21 770 661

21 770 661

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

12 200

12 122

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 810 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 951 143

5 823 628

5 823 628

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 425 116

1 425 116

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

18 848

5 665

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

726 584

52 468

65 743

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

108 324 272

131 680 860

131 680 860

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 313 747

9 964 687

9 946 044

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 313 747

9 964 687

9 946 044

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 841 986

1 841 986

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 841 986

1 841 986

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

9 313 747

11 806 673

11 788 030

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

117 638 019

143 487 533

143 468 890

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

103 104 459

105 181 517

85 454 981

1.1.

Személyi juttatások

35 784 307

36 269 554

36 247 319

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 547 544

4 605 541

4 602 443

1.3.

Dologi kiadások

32 080 245

30 797 927

29 877 191

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 850 000

4 450 000

4 310 700

1.5

Egyéb működési célú kiadások

25 266 118

26 482 250

10 417 328

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

22 908 198

23 178 330

7 177 361

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 876 000

2 496 000

3 299 967

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

481 920

807 920

1.18.

Tartalékok

2 576 245

2 576 245

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 576 245

2 576 245

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

13 869 819

34 779 517

15 237 241

2.1.

Beruházások

4 388 250

25 082 798

8 483 915

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 481 569

9 481 569

6 645 751

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

215 150

107 575

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

215 150

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

116 974 278

139 961 034

100 692 222

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

663 741

3 526 499

3 526 499

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

663 741

3 526 499

3 526 499

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

663 741

3 526 499

3 526 499

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

117 638 019

143 487 533

104 218 721

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-8 650 006

-8 280 174

30 988 638

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

8 650 006

8 280 174

8 261 531

3. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 075 042

2 075 042

2 052 885

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 075 042

2 075 042

2 052 885

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 075 042

2 075 042

2 052 885

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 075 042

2 075 042

2 052 885

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 075 042

2 075 042

2 052 885

1.1.

Személyi juttatások

1 718 424

1 718 424

1 740 659

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

256 618

256 618

259 716

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

100 000

100 000

52 510

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

52 510

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 075 042

2 075 042

2 052 885

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 075 042

2 075 042

2 052 885

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-2 075 042

-2 075 042

-2 052 885

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2 075 042

2 075 042

2 052 885

4. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

804 000

804 000

844 800

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

804 000

804 000

844 800

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

804 000

804 000

844 800

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

804 000

804 000

844 800

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

804 000

804 000

844 800

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

804 000

804 000

844 800

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

804 000

804 000

844 800

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

804 000

804 000

844 800

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

804 000

804 000

844 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-804 000

-804 000

-844 800

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

804 000

804 000

844 800

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

34 296 672

19 163 198

19 163 198

Személyi juttatások

37 502 731

37 987 978

37 987 978

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 332 487

28 330 411

28 330 411

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 804 162

4 862 159

4 862 159

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

32 080 245

30 797 927

29 877 191

4.

Közhatalmi bevételek

12 000 000

12 735 948

12 735 948

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 850 000

4 450 000

4 310 700

5.

Működési bevételek

27 825 294

29 573 621

29 573 621

Egyéb működési célú kiadások

26 170 118

27 386 250

11 314 638

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

2 576 245

2 576 245

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

94 454 453

89 803 178

89 803 178

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

105 983 501

108 060 559

88 352 666

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

12 192 789

12 843 729

12 843 729

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 192 789

12 843 729

12 843 729

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 841 986

1 841 986

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

663 741

3 526 499

3 526 499

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

12 192 789

14 685 715

14 685 715

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

663 741

3 526 499

3 526 499

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

106 647 242

104 488 893

104 488 893

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

106 647 242

111 587 058

91 879 165

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

13 869 819

41 877 682

41 877 682

Beruházások

4 388 250

25 082 798

8 483 915

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

9 481 569

9 481 569

6 645 751

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

215 150

107 575

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

13 869 819

41 877 682

41 877 682

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

13 869 819

34 779 517

15 237 241

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

13 869 819

41 877 682

41 877 682

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

13 869 819

34 779 517

15 237 241

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés

4 388 250

2021

3 254 327

5 740 850

5 740 850

Komp acélsodrony kötél

5 000 000

2021

377 647

377 647

Védőnői eszközbeszerzés nagyértékű eszköz

1 989 973

2021

275 000

275 000

Közfoglalkoztatás parkoló kialakítása

2 090 418

2021

2 090 418

2 090 418

Magyar Falu Program- temető kerítés

5 000 000

2021

5 000 000

Magyar Falu Program- édőnői feladatellátáshoz eszközbeszerzés

1 989 973

2021

1 989 973

Magyar Falu Program-meglévő falugondnoki szolgálathoz régi gépjármű cseréje

14 838 498

2021

14 838 498

ÖSSZESEN:

26 216 721

25 082 798

8 483 915

8 483 915

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Ravatalozó felújítása

10 535 083

2020-2021

3 708 313

6 826 770

4 695 702

4 695 702

Komp felújítás

2 654 799

2021

2 654 799

400 050

400 050

Temető kerítés felújítása

75 000

75 000

Közmunka program keretében buszmegálló felújítása

1 474 999

1 474 999

ÖSSZESEN:

13 189 882

3 708 313

9 481 569

6 645 751

6 645 751

9. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési
maradvány
összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból
felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Tiszatardos Község Önkormányzata

37 719 091

37 719 091

8 367 964

29 351 127

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

37 719 091

37 719 091

8 367 964

29 351 127

10. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklet e
száma

Jogcím

2021. évi tervezett
támogatás összesen

Módosított támogatás

Tényleges támogatás összege

A

B

C

C

E

Települési önkormányzatok működésének általásnos támogatása

9 527 329

9 564 049

9 564 049

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 479 000

4 832 121

4 832 121

Szünidei étkeztetés támogatása

317 205

292 125

292 125

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Összesen:

16 593 534

16 958 295

16 958 295

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

11. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én

Forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt
tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

17 703 138

17 703 138

17 703 138

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

51 387

51 387

51 387

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

17 754 525

17 754 525

17 754 525

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

17 754 525

17 754 525

17 754 525

12. melléklet

K I M U T A T Á S

2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás

orvosi ügyeleti hozzájárulás

481 920

619 970

2.

Egyéb szervezetek támogatása

működési

100 000

52 510

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

581 920

672 480

13. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021.év

Forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

931 306

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

207 462 602

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

191 077 927

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

139 055 784

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

44 075 082

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

7 947 061

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

15 498 945

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

13 020 793

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

2 478 152

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

885 730

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

885 730

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

7 137 500

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

7 137 500

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

7 137 500

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

62 706 067

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

278 237 475

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

97 320

III. Forintszámlák

51.

37 621 771

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

37 719 091

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

27 617 067

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

1 867 660

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

29 484 727

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

-6 468 708

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-6 468 708

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

338 972 585

14. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021.év

Forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

500 703 000

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

24 621 962

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-212 431 953

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-12 181 376

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

300 711 633

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

1 162 005

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

672 542

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

336 582

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

2 171 129

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

36 089 823

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

338 972 585

15. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó
kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Zrt

6 905 000

2.

Önkormányzatok az élhetőbb környezetért Alapítvány

20 000

3.

LEADER Nonprofit Kft

12 500

4.

Taktaköz Hernádvölgye Fejl.Nonprofit Kft

200 000

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

7 137 500

16. melléklet

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
Ebből:

15 202 553

2

Bankszámlák egyenlege

15 080 008

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

122 545

4

Bevételek ( + )

133 522 846

5

Kiadások ( - )

107 116 406

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-3 889 806

7

Pénzkészlet 2021. december 31-én
Ebből:

37 719 187

8

Bankszámlák egyenlege

37 621 867

9

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

97 320