Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről

Hatályos: 2022. 10. 04- 2023. 04. 29

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről

2022.10.04.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az e rendelet szerint szociálisan rászorulónak minősülő háztartások, természetbeni tűzifa támogatásban részesülhetnek.

(2) E rendelet szempontjából külön háztartásnak minősülnek az azonos lakcímmel rendelkező, de életvitelszerűen külön családban élő személyek. A külön háztartás tényét albérleti-, szívességi használati szerződéssel, egyéb dokumentummal kell igazolni.

(3) Nem részesülhetnek természetbeni tűzifa támogatásban azon szociálisan rászoruló személyek, családok háztartásai, amelyekről köztudomású, hogy tiszatardosi lakcímük ellenére ténylegesen, életvitelszerűen nem a településen élnek.

2. § Szociálisan rászoruló az a háztartás, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át nem haladja meg.

3. § A támogatás mértéke háztartásonként 0,8 erdei m3 tűzifa.

4. § (1) A támogatást a jelen rendelet 1. melléklete szerinti kérelem nyomtatvány, és az ahhoz szükséges igazolások 2022. október 31-ig – a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálatához - történő, maradéktalan benyújtásával kell igényelni.

(2) A kérelmek elbírálásáról a polgármester határozattal dönt.

(3) A tűzifa támogatások kiszállítása a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni azon háztartásokat, amelyeknek valamely tagja

a) aktív korúak ellátásában,

b) időskorúak járadékában,

c) települési támogatásban, különösen lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(5) Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől semmilyen jogcímen ellenszolgáltatást nem kér.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

1. A kérelmező neve (születési név is): ......................................................................................

1.1. Anyja neve:...................................................................................................................................

1.2. Születési helye, ideje:...................................................................................................................

1.3. Lakóhelyének címe:......................................................................................................................

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élők adatai:


NÉV

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ

ANYJA NEVE


1

házastársa, élettársa


2

egyéb rokon, (akinek eltartásáról gondoskodik)


3

gyermekei


4


5


6


7


8

3. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

4. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő házastárs
(élettárs) jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
Jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből
származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege

11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]

14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)

15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja]

5. A háztartás egy főre jutó jövedelme (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

6. Tiszatardos, ……………év…………………hó…….nap

7. ……………………………………kérelmező aláírása

8. A jövedelemszámításnál irányadó időszak, az igazolás módja:

8.1. - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolás,

8.2. - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátás esetén a tárgyhavi, vagy megelőző havi szelvény, postai feladóvevény, illetve pénzintézeti folyószámla igazolás,

8.3. - vállalkozók esetében az NAV igazolása az előző évi személyi jövedelemadó alapjáról,

8.4. - egyéb (alkalmi munkából származó) jövedelmek esetében személyes nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos nettó jövedelemről,

8.5. - tartásdíj esetén a szülők közötti egyesség jóváhagyásáról, tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet bemutatása mellett, a ténylegesen folyósított tartásdíj átvételi elismervényes, postai feladóvevénye.