Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Általános indokolás

Indokolás

Tiszatardos Község Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott jogkörben eljárva, az Önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

Az éves költségvetési beszámoló számszaki részből és szöveges indoklásból áll, melyet a következők szerint terjesztünk elő.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2020.(II.17.) számú rendeletével elfogadta 2020. évi költségvetését.

A Képviselő-testület által elfogadott költségvetést sikerült a rendelet eredeti előirányzataihoz képest eredményesen végrehajtani.

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatásai között a helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak, valamint a kulturális feladatok támogatása szerepel, amit a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havonta utal. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása megemelkedett a falugondnoki szolgálat támogatására kapott kiegészítő támogatás és a szociális ágazati pótlék összegével.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételek jogcímen a rendkívüli önkormányzati támogatás összege szerepel: 36 857 891 Ft.

Az elszámolásból származó bevételek a 2019. évi beszámoló szerinti többlettámogatás összegét tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között a közfoglalkoztatotti támogatások 22 678 929 Ft összeggel, valamint az EFOP-1.5.3 pályázat támogatása 8 669 359 Ft összeggel szerepel.

Közhatalmi bevételek: az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékben csökkentek, mert a járványügyi rendelkezések szerint a gépjárműadó bevételt át kellett adni a Járványügyi Alapba, az iparűzési adó esetében pedig jónéhány vállalkozást sikerült eltávolítani a településről, amely azért volt lényeges, hogy a szolidaritási hozzájárulás számítási alapját képező iparűzési adóalap csökkenjen.

eredeti előirányzat teljesítés

Gépjárműadó: 13 000 000 Ft - Ft

Iparűzési adó: 19 500 000 Ft 8 644 145 Ft

Az egyéb közhatalmi bevételek a késedelmi pótlék és az illeték bevételeket tartalmazza.

Működési bevételek: A szolgáltatások ellenértéke bevétel tartalmazza a komp szállítási díjait és a kiszámlázott bérleti díjakat. A NAV által visszautalt 222 000 Ft áfa visszatérítést, kamat és egyéb működési bevételeket.

Felhalmozási bevételek: Az egyéb tárgyi eszköz beszerzés bevétele az ingatlan értékesítés összegét tartalmazza.

A bevételek között szerepel még az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 38 644 459 Ft-tal és a 2020. évi államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 2 274 057 Ft.

Kiadások:

A működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások szerepelnek.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata megemelkedett a kompon dolgozó munkavállalók részére kifizetett bérek és járulékok összegével.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest csökkentést mutat

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a beiskolázási támogatás összege: 292 000 Ft, Bursa Hungarica ösztöndíj 150 000 Ft, rendkívüli települési támogatások és a lakásfenntartási támogatások kifizetései.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel az előző évi beszámoló visszafizetési kötelezettsége 16 000 Ft, 2019. és a 2020. évi szolidaritási hozzájárulás visszafizetése 38 550 116 Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatás kifizetését: 7 815 360 Ft és a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás részére átutalt orvosi ügyeleti díj hozzájárulását tartalmazza.

Az egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre kiadásai között szerepel a nonprofit szervezet támogatása, melynek részletezését a 6. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

A felhalmozási kiadások között a beruházás soron a településrendezési terv módosítása, komp eszközeinek beszerzése, és a Magyar falu Programban elnyert támogatás eszközbeszerzései, míg a felújítás sor a Ravatalozó felújítását tartalmazza.

A kiadások között szerepel még az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 2 870 562 Ft-tal.

A mérleg szerinti vagyonkimutatást az 7.1.,7.2.,7.3. sz. tájékoztató táblában, a részesedések kimutatását a 8. sz. tájékoztató táblában kerül részletezésre. A pénzeszközök változásának levezetése a 9. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának bevétele: 150 297 804 Ft, kiadása: 137 454 075 Ft, így az évet önkormányzatunk 12 843 729 Ft maradvánnyal zárta