Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 08
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Általános indokolás
Előterjesztés-Indokolás
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelettervezethez
Tisztelt Képviselőtestület!
A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Osztálya célvizsgálat keretében vizsgálta az önkormányzatok szociális tárgyú rendeleteit, mely vizsgálat eredményeként szakmai segítségnyújtás keretében javaslatot tett önkormányzatunk hatályos szociális rendelete azon szakaszainak módosítására, amelyek álláspontjuk szerint a magasabb szintű jogszabályoknak nem felelnek meg.
A szakmai segítségnyújtás keretében feltárt hiányosságokkal egyetértve arra teszek javaslatot, hogy fogadjon el az önkormányzat a tárgyban új, a javasolt változtatásokat is tartalmazó rendeletet, s egyidejűleg a korábbi rendeletet helyezze hatályon kívül.
Az új szociális rendelet tervezete gyakorlatilag a régi rendelet szerinti felépítést és ellátási formákat megtartva készült el, kiküszöbölve azokat a hibákat, amelyekre a vizsgálat rámutatott.
Bevezető rész
A rendelet tervezet bevezető részéből törlésre került a gyermekvédelmi törvényre történő hivatkozás, figyelemmel arra, hogy a rendelet nem tartalmaz a gyermekvédelmi törvény szerint megállapítható pénzbeli ellátást, illetve pontosításra kerültek a feladat és hatáskört megállapító jogszabályi szakaszok, pontok.
A rendelettervezet 3 -7. §-ához
A 3. § (1) bekezdéséből törlésre került a már hatályon kívül helyezett Közigazgatási eljárási törvényre történő hivatkozás, helyette az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény került be.
A rendelet 6. § (3) bekezdéséből törlésre került a havi rendszeres pénzellátások kifizetésére vonatkozó szabályozás, tekintettel arra, hogy ezt magasabb szintű jogszabály rendezi, s a kettős szabályozás kerülendő.
Módosításra kerültek a 7. §. szerinti, a lakásfenntartási támogatás jogosultsági felteleként a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó kötelezettség részletszabályai. A hatályos szabályozásban olyan a lakáson belüli körülményekre vonatkozó előírások is találhatók, amelyek az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a magánszférába történő beavatkozást jelentenek, s amellyel túlterjeszkedett az önkormányzat a törvény szerinti felhatalmazás keretein.
A rendelettervezetben éppen ezért kizárólag a lakáson kívüli lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó kötelezettség került előírásra.
A rendelettervezet 8-13. §-ához
A rendelettervezet rendkívüli települési támogatás (10. § (1)), elhunyt személy temetési költségeihez hozzájárulás ( 11. § (1)) ellátások esetében bekerült az a szabályozás, hogy ezen ellátásokat, csak a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott ilyen célú előirányzatok összegéig lehet megállapítani. A hatályos rendelet ezen ellátásokat, adható ellátásokként fogalmazza meg, mely a jogszabályszerkesztési szabályoknak, de a jogbiztonságnak sem felel meg. Az önkormányzat ezen ellátások esetében csak abban az esetben tudja a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmezőknek - miden esetben - a kérelmezett ellátást megállapítani, amennyiben erre forrása van. A hatáskör gyakorlásnak tehát egyetlen korlátja a költségvetésben jóváhagyott előirányzat. Amennyiben az előirányzat felhasználásra kerül, úgy az egyébként az ellátás feltelének mindenben megfelelő kérelmezőt el lehet utasítani, az önkormányzat nem költekezhet túl.
A karácsonyi támogatás (12. §) ellátás szabályozása a (2) bekezdés szerinti „a karácsonyi támogatás összegét a képviselőtestület a tárgyévi költségvetésében határozza meg” rendelkezés az egyértelmű szabályozás érdekében egészüljön ki a (3) bekezdéssel, mely szerint „ Karácsonyi támogatást jóváhagyott költségvetési előirányzat hiányában nem lehet megállapítani.”
A beiskolázási támogatás 13. § (2) bekezdésébe bekerülnek a gyakorlatban is alkalmazott támogatás mértékek, melyek megegyeznek a költségvetési előirányzatnál számított összegekkel, illetve az újonnan beiktatásra kerülő (4) bekezdés a 14. év alatti kiskorúakra vonatkozóan a kérelem benyújtására, illetve a támogatás átvételére ad egyértelmű szabályozást.
A rendelettervezet 15. §-ához
A rendelettervezet elfogadása esetén az a kihirdetést követő napon lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a tárgyban hatályos rendelet hatályát veszti.
Tiszatardos, 2021. augusztus 24.
Dr. Kovács Zoltán
jegyző