Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról

Hatályos: 2021. 09. 08

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról

Általános indokolás

Előterjesztés-Indokolás

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló rendelettervezethez

Tisztelt Képviselőtestület!

A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Osztálya célvizsgálat keretében vizsgálta az önkormányzatok szociális tárgyú rendeleteit, mely vizsgálat eredményeként megállapította, hogy Tiszatardos Község Önkormányzata nem rendelkezik a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokat, gyermekjóléti alapellátásokat szabályozó rendelettel.

Jelen rendelet tervezete ezt a hiányosságot hivatott pótolni.

A rendelettervezet 1-6. §-ához

A rendelettervezet 1. §-a azon személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások felsorolását tartalmazza, amelyeket - valamilyen módon - az önkormányzat biztosít a településen élők számára.

A rendelet tervezet 2. § (1) bekezdése értelmében a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást - a törvényi előírásoknak megfelelően - a Közös Hivatal székhelye szerinti önkormányzat Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja a Képviselőtestület. Ezen szolgáltatások igénybevételét a családsegítőnél lehet igényelni, s figyelemmel arra, hogy a törvényi előírás értelmében a szolgáltatást térítésmentesen kell nyújtani, ezt a helyi rendeletben már nem kell szabályozni.

A házi segítségnyújtást, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja a képviselőtestület, s a társuló önkormányzatok Tokaj Város Önkormányzat Képviselőtestületét hatalmazták fel a térítési díjak megállapítására.

Az étkeztetés szabályozását a rendelettervezet 2. § (3) bekezdése tartalmazza, s tekintettel arra, hogy ezt a szolgáltatást ellátási szerződés alapján, népkonyhai szolgáltatás útján biztosítja az önkormányzat ez került szabályozásra. Ez a szolgáltatás is törvényi előírás alapján térítésmentes ezért ezt a helyi rendeletben külön nem kell szabályozni.

A rendelettervezet 3-6. §-ai a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza, teljesen megegyezően az ezen szolgáltatásra vonatkozó hatályos 6/2017.(VIII.17.) rendeletben foglaltakkal.

A rendelettervezet 7. §-ához

A rendelettervezet elfogadása esetén a kihirdetést követő napon lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a falugondnoki rendelet hatályát veszti.

Tiszatardos, 2021. augusztus 24.

Dr. Kovács Zoltán jegyző