Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Tiszatardos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez
Tisztelt Képviselőtestület!
Tiszatardos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése elkészült, s elöljáróban annyit mindenképpen el lehet mondani, hogy valamelyest kedvezőbb önkormányzatunk finanszírozása a korábbi ismereteinkhez képest. Az állami támogatások előirányzatai a 2021. év végén ismert adatokhoz viszonyítva, ez év januárjában a 2022. évi bérintézkedések támogatása jogcímen úgynevezett kiegészítő támogatásokkal megemelkedtek.
Mindezek mellett ugyanakkor elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodását, mindennapjait továbbra is alapvetően meghatározza az a tény, hogy a korábbi évek meg nem fizetett szolidaritási hozzájárulása miatt olyan nagyságrendű tartozásunk áll fenn a Magyar Államkincstárral szemben, amely miatt napi működési gondjaink vannak, s ez a helyzet mindaddig fennmarad, amíg ezt a tartozást nem rendezzük. Éppen ezért saját forrásainkból semmiféle fejlesztésre nem gondolhatunk, mindössze olyan, a településen élők életminőségét javító intézkedésekben gondolkodhatunk, amelyre a Magyar Falu Program keretében támogatást nyerhetünk.
Bevételi előirányzatok tervezése
A „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímcsoporton belül a Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása az elmúlt évhez képest jelentősen megemelkedett, mivel a polgármester illetményének és költségtérítésének növekedését a központi költségvetés megfinanszírozza, így ezen támogatást itt vettük figyelembe, a Szociális és Gyermekjóléti feladatok támogatása gyakorlatilag a Falugondnoki szolgálat támogatását tartalmazza, itt a növekedés a központi bérintézkedések miatti támogatás többletet tartalmazza.
Az önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása előirányzat a szünidei étkeztetésre kapott támogatással egyenlő. Az Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás előirányzatnál az elmúlt évhez képest nem történt érdemi változás, az előirányzat az előző évivel megegyező.
A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat a falugondnok béréhez nyújtott 420.000.-Ft-os szociális ágazati pótlékot, valamint 19.628.710.-Ft összegben azt a rendkívüli támogatási igényünket tartalmazza, amelyet a forráshiány finanszírozására kívánunk benyújtani.
Az Egyéb működési támogatások bevételei soron terveztük meg a Közfoglalkoztatáshoz nyújtott 34.617.963.-Ft összegű támogatást, egy fő révész támogatott foglalkoztatásának 533.750.-Ft-os támogatását, valamint az elmúlt évben megtartott falunapra a Herman Ottó Intézettől elnyert 3.810.000.-Ft-os támogatást, amelyet ugyan leszámláztunk, de mind a mai napig nem kaptunk meg.
A „Közhatalmi bevételek” között az iparűzési adót, valamint a talajterhelési díjat az elmúlt évi szinten terveztük.
A „Működési bevételek” esetében a legnagyobb tétel a komp viteldíj tervezett 15.875,451.-Ft összegű bevétele és annak kiszámlázott ÁFA-ja, a bérleti díjakból származó 844.800.-Ft-os bevétel, valamint a késedelmi pótlék, amelyből – a tapasztalatok alapján – 400.000.-Ft bevétellel számolhatunk. Sajnos a komp viteldíj bevételek elmaradnak attól, amely kívánatos lenne, s ezen olyan módon sem tudunk segíteni, hogy a viteldíjat megemelnénk, mivel egy ilyen döntés lehet, hogy visszájára fordulna, s még azok sem vennék igénybe a kompot, akik eddig ezt megtették. Éppen ezért minden eszközzel arra kell törekedni, hogy a viteldíjak maradéktalanul beszedésre, s az önkormányzat számlájára befizetésre kerüljenek.
Végezetül finanszírozási bevételként, „Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként” 37.719.091.-Ft bevétel került megtervezésre, melyből 13.274.998.-Ft, a falugondnoki busz, 11.056.150.-Ft a traktor, illetve 5.000.000.-Ft a temető kerítés felújítás felhalmozási célú maradványa, s mindössze 8.387.943.-Ft a működési célra felhasználható pénzmaradvány.
Mindezen várható bevételi előirányzatok számba vétele után, az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek főösszege 154.286.326.-Ft-.
Kiadási előirányzatok tervezése
A „Személyi juttatások” tervezésénél figyelembe vettük a központilag meghatározott bérintézkedéseket, így a Kompon dolgozók minimálbérének 19,5%-os, a szociális ágazat(falugondnok) 20%-os bérfejlesztését, külső személyi juttatásként került megtervezésre a helyi vérvételekre bruttó 277.452.-Ft, a közművelődési feladatokon a fellépők előadói díjának kifizetésére bruttó 300.000.-Ft, valamint a Komp üzemeltetés vezető részére bruttó 528.000.-Ft. Itt terveztük meg a Polgármester bérét, illetve az alpolgármesteri, képviselői tiszteletdíjakat. E két utóbbi tétel közterhekkel együtt közel 2,4 millió forint. A tiszteletdíjak megállapítása és kifizetése önként vállalt feladat, s figyelemmel arra, hogy az Mötv. szerint „Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását”, s jelenleg úgy látjuk, hogy a kötelező feladatok ellátása veszélyben van, meggondolandó a tiszteletdíjak 2022. évi tervezése és kifizetése. Az előirányzat törlése, a törléssel egyenértékű nagyságrendben csökkenthetné a forráshiányt.
A „Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó” előirányzat a személyi juttatások 13%-os, a közfoglalkoztatottak esetében 6,5%-os szociális hozzájárulási adó terhét tartalmazza.
A „Dologi kiadások” előirányzatait átlagosan 6,8%-os növekedéssel terveztük, de az áramdíjak drasztikus emelkedésére figyelemmel a közvilágítási költségeknél 15%-os költségnövekménnyel számolunk. Azon fogyasztási helyeknél, amelyek eddig nem voltak az egyetemes szolgáltatás részei, kértük a szolgáltatót ebbe a kategóriába történő átsorolásunkra, a szerződés megkötésére. Ez a lépés valamelyest mérsékli a költségnövekményt, jelenleg a pontos számok még nem ismertek.
Az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” előirányzat részletezését a csatolt tájékoztató táblán lehet nyomon követni.
Az „Egyéb működési célú kiadások” előirányzaton belül került megtervezésre 14.500.000.-Ft állammal szembeni befizetési kötelezettség az eddig meg nem fizetett szolidaritási hozzájárulásból. Az Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre előirányzat a Közös Önkormányhati Hivatal működéséhez 3.323.200.-Ft-os, a Központi Orvosi Ügyelethez 332.500.-Ft-os hozzájárulását, illetve 100.000.-Ft-ot Egyéb szervek támogatásaként tartalmaz.
A „ Felhalmozási kiadások” részletezése a 6. és 7. számú mellékletekben megtalálható.
Végezetül a kiadások között kell megtervezni az „Államháztartáson belüli megelőlegezés” 672.542.-Ft összegű visszafizetésének kötelezettségét, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy - a 2022. évi állami támogatások terhére - a januári kifizetések biztosítására, az elmúlt év decemberében már ilyen összegű támogatásban részesültünk. Tekintettel arra, hogy ez a támogatás ezt az évet terheli, a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 2022. évi kiadásként kell megtervezni.
Mindezek alapján 2022-ben a kiadási előirányzatok főösszege 154.286.326.-Ft.
Tisztelt Képviselőtestület!
A bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyának biztosításához, - illetve figyelemmel arra, hogy forráshiányos költségvetés nem fogadható el – a 19.628.710.-Ft-os forráshiány finanszírozására rendkívüli önkormányzati kiegészítő támogatásra kívánunk pályázni.
Összességében egy nagyon feszes, de fegyelmezett, takarékos gazdálkodás mellett teljesíthető költségvetést terjesztünk a Képviselőtestület elé. Ugyanakkor azt sem szabad elhallgatnunk, hogy a szolidaritási hozzájárulásból fennálló tartozásunk miatt, a költségvetési számlánkkal szemben a Kincstár által benyújtott azonnali beszedés megbízás, rendkívül megnehezíti a mindennapi gazdálkodást. A gondokat tovább fokozza az a tény, hogy a komp üzemeltetési költségei akkor is megjelennek, ha vis maior esemény miatt azt nem tudjuk üzemeltetni. A Komp önkormányzati üzemeltetésbe vétele mindeddig kizárólag erkölcsi hasznot hozott a Képviselőtestület számára.