Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Tiszatardos Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott jogkörben eljárva, az Önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.
Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete számszaki részből és szöveges indoklásból áll, melyet a következők szerint terjesztünk elő.
Tiszatardos Község Képviselő- testülete az 1/2021.(II.17.) számú rendeletében elfogadta 2021. évi költségvetését.
A Képviselő-testület által elfogadott költségvetést sikerült a rendelet eredeti előirányzataihoz képest eredményesen végrehajtani.
Bevételek:
Az önkormányzat működési támogatásai” között a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatainak, valamint a kulturális feladatainak támogatása szerepel, amit a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havonta utal. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása megemelkedett a falugondnoki szolgálat támogatására kapott kiegészítő támogatás és a szociális ágazati pótlék összegével.
A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételek jogcímen a rendkívüli önkormányzati támogatás összege szerepel: 2 200 081 Ft.
Az elszámolásból származó bevételek a 2010. évi beszámoló szerinti többlettámogatás összegét tartalmazza.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételek között szerepel a közfoglalkoztatottak és a munkaszerződéssel foglalkoztatottak támogatása, akik a kompon, és az önkormányzatnál voltak foglalkoztatva, valamint a nyári diákmunkások támogatása szerepel.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek” tartalmazza a Ravatalozó felújítás támogatását: 6 671 911 Ft, Temető kerítés felújítására kapott 5 000 000 Ft támogatást, Falugondnoki busz beszerzés támogatását: 14 838 498 Ft, védőnői eszközbeszerzés támogatását: 1 989 973 Ft, kommunális eszközbeszerzés támogatását: 11 056 150 Ft, valamint a közfoglalkoztatotti eszközbeszerzés támogatását: 2 321 150 Ft.
Közhatalmi bevételek: az eredeti előirányzathoz képest emelkedtek.
eredeti előirányzat teljesítés
Iparűzési adó: 12 000 000 Ft 12 267 899 Ft
Talajterhelési díj 84 600 Ft
Az egyéb közhatalmi bevételek a késedelmi pótlék bevételeket tartalmazza.
Működési bevételek: A készletértékesítés soron a mezőgazdasági közfoglalkoztatásban termelt zöldségfélék értékesítése szerepel. A szolgáltatások ellenértéke bevétel tartalmazza a komp szállítási díjait és a kiszámlázott bérleti díjakat.
A NAV által visszautalt 1 425 116 Ft áfa visszatérítést, kamat és egyéb működési bevételeket tartalmazza.
A bevételek között szerepel még az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 843 729 Ft-tal és a 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 1 841 986 Ft.
Kiadások:
A működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások szerepelnek.
A személyi juttatások és járulékok teljesítése a tervezett szerint alakult.
A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest csökkentést mutat.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a beiskolázási támogatás összege: 300 000 Ft, Bursa Hungarica ösztöndíj 450 000 Ft, rendkívüli települési támogatások és a lakásfenntartási támogatások kifizetései.
Az egyéb működési célú kiadások között szerepel az előző évi beszámoló visszafizetési kötelezettsége 378 925 Ft, 2019. és a 2020. évi szolidaritási hozzájárulás visszafizetése 6 738 436 Ft.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatás kifizetését: 2 679 997 Ft és a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás részére átutalt orvosi ügyeleti díj hozzájárulását tartalmazza 619 970 Ft.
Az egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre kiadásai között szerepel a civil szervezet támogatása 52 510 Ft, valamint a Borsodvíz Zrt-nek átutalt 844 800 Ft pénzeszköz átadás.
A felhalmozási kiadások között a beruházás soron a közfoglalkoztatás keretén belül kialakított parkoló létesítése, közfoglalkoztatás keretén belüli eszközbeszerzés: burgonyaültető, fűkasza, rotációs kapa, rönkhasító szerepel. A részletezést a 7. melléklet tartalmazza.
A felújítás soron a ravatalozó felújítása, valamint a közfoglalkoztatás keretén belül történt buszmegálló felújítása szerepel, a részletezést a 8. melléklet tartalmazza.
Egyéb felhalmozási kiadás soron a Magyar Falu Program keretében elszámolásra került eszközbeszerzés támogatás visszafizetése szerepel.
A kiadások között szerepel még az előző és a 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 3 526 499 Ft-tal.
A mérleg szerinti vagyonkimutatást az 13.-14. sz. mellékletben, a részesedések kimutatását a 15.mellékletben kerül részletezésre. A pénzeszközök változásának levezetése a 16. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának bevétele: 146 366 575 Ft, kiadása: 107 116 406 Ft, így az évet önkormányzatunk 39 250 169 Ft maradvánnyal zárta.
A maradvány működési maradványból 9 899 041 Ft és felhalmozási maradványból 29 351 128 Ft áll. A felhalmozási maradvány tartalmazza a kommunális eszközbeszerzés támogatásának 11 056 150 Ft, a temető kerítés támogatásának 5 000 000 Ft és a falugondnoki busz beszerzés támogatásának 13 274 998 Ft összegét.
Tiszatardos,2021. május 19.
Kiss István sk. Dr.Kovács Zoltán sk.
polgármester jegyző