Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 18

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.18.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Tiszatardos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez
Tisztelt Képviselőtestület!
Tiszatardos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése elkészült. Az állami támogatások előirányzatai ez év januárjában a 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen úgynevezett kiegészítő támogatásokkal megemelkedtek.
Pozitívumként értékelhető, hogy 2022. évben a korábbi évek meg nem fizetett szolidaritási hozzájárulása miatti tartozásunkat sikerült kiegyenlíteni.
Ennek ellenére az egyre növekvő közüzemi költségek megfizetése olyan nehéz helyzetbe hozta önkormányzatunkat, hogy saját forrásainkból semmiféle fejlesztésre nem gondolhatunk 2023. évben, mindössze olyan, a településen élők életminőségét javító intézkedésekben gondolkodhatunk, amelyre önerő nélkül támogatást nyerhetünk.
Bevételi előirányzatok tervezése
A „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímcsoporton belül a Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása az elmúlt évhez képest minimálisan emelkedett, a polgármester illetményének és költségtérítésének növekedését a központi költségvetés továbbra is megfinanszírozza, így ezen támogatást itt vettük figyelembe, a Szociális és Gyermekjóléti feladatok támogatása gyakorlatilag a Falugondnoki szolgálat támogatását tartalmazza, itt a növekedés a központi bérintézkedések miatti támogatás többletet tartalmazza.
Az önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása előirányzat a szünidei étkeztetésre kapott támogatással egyenlő. Az Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás előirányzatnál az elmúlt évhez képest nem történt érdemi változás, az előirányzat az előző évivel megegyező.
A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat a falugondnok béréhez nyújtott 420.000.-Ft-os szociális ágazati pótlékot tartalmazza.
Az Egyéb működési támogatások bevételei soron terveztük meg a Közfoglalkoztatáshoz nyújtott 23.737.359.-Ft összegű támogatást.
A „Közhatalmi bevételek” között az iparűzési adót, valamint a talajterhelési díjat az elmúlt évi szinten terveztük.
A „Működési bevételek” esetében a legnagyobb tétel a komp viteldíj tervezett 13.450,000.-Ft összegű bevétele és annak kiszámlázott ÁFA-ja, a bérleti díjakból származó 844.800.-Ft-os bevétel, valamint a késedelmi pótlék. Sajnos a komp viteldíj bevételek elmaradnak attól, amely kívánatos lenne, s ezen olyan módon sem tudunk segíteni, hogy a viteldíjat megemelnénk, mivel egy ilyen döntés lehet, hogy visszájára fordulna, s még azok sem vennék igénybe a kompot, akik eddig ezt megtették. Éppen ezért minden eszközzel arra kell törekedni, hogy a viteldíjak maradéktalanul beszedésre, s az önkormányzat számlájára befizetésre kerüljenek.
Végezetül finanszírozási bevételként, „Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként” 8.264.913.-Ft bevétel került megtervezésre, mely működési célra felhasználható pénzmaradvány.
Mindezen várható bevételi előirányzatok számba vétele után, az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek főösszege 88.361.362.-Ft-.
Kiadási előirányzatok tervezése
A „Személyi juttatások” tervezésénél figyelembe vettük a központilag meghatározott bérintézkedéseket, így a szociális ágazat(falugondnok) %-os bérfejlesztését, külső személyi juttatásként került megtervezésre a helyi vérvételekre bruttó 277.452.-Ft, valamint a Komp üzemeltetés vezető részére bruttó 693.636.-Ft. Itt terveztük meg a Polgármester bérét, 1 havi jutalmát, illetve az alpolgármesteri, képviselői tiszteletdíjakat.
A „Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó” előirányzat a személyi juttatások 13%-os, a közfoglalkoztatottak esetében 6,5%-os szociális hozzájárulási adó terhét tartalmazza.
A „Dologi kiadások” előirányzatait átlagosan 15%-os növekedéssel terveztük, de a közüzemi költségek drasztikus emelkedésére figyelemmel a közvilágítási költségeknél, az áramdíjnál, gázdíjnál dupla költségnövekménnyel számolunk.
Az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” előirányzat részletezését a csatolt tájékoztató táblán lehet nyomon követni.
Az „Egyéb működési célú kiadások” előirányzaton belül került megtervezésre 319.648.-Ft állammal szembeni befizetési kötelezettség a szolidaritási hozzájárulásból. Az Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre előirányzat a Közös Önkormányhati Hivatal működéséhez 2.962.464.-Ft-os, a Központi Orvosi Ügyelethez 166.000.-Ft-os hozzájárulását, illetve 150.000.-Ft-ot Egyéb szervek támogatásaként tartalmaz.
A „ Felhalmozási kiadások” részletezése a 6. és 7. számú mellékletekben megtalálható.
Végezetül a kiadások között kell megtervezni az „Államháztartáson belüli megelőlegezés” 890.392.-Ft összegű visszafizetésének kötelezettségét, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy - a 2023. évi állami támogatások terhére - a januári kifizetések biztosítására, az elmúlt év decemberében már ilyen összegű támogatásban részesültünk. Tekintettel arra, hogy ez a támogatás ezt az évet terheli, a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 2023. évi kiadásként kell megtervezni.
Mindezek alapján 2023-ban a kiadási előirányzatok főösszege 88.361.362.-Ft.
Tisztelt Képviselőtestület!
Összességében egy nagyon feszes, de fegyelmezett, takarékos gazdálkodás mellett teljesíthető költségvetést terjesztünk a Képviselőtestület elé. A közüzemi költségek jelentős mértékben megemelkedtek, pontos ismerettel nem rendelkezünk a várható kiadásokról ezen tárgyban, így az előző évi költségek duplájával számolhatunk, mely jelentősen megnehezíti az önkormányzat működését.
A gondokat tovább fokozza az tény, hogy a komp üzemeltetési költségei akkor is megjelennek, ha vis maior esemény, áradás, műszaki hiba miatt azt nem tudjuk üzemeltetni. A komp önkormányzati üzemeltetésbe vétele 2022. évben is csak és kizárólag erkölcsi hasznot hozott a Képviselőtestület számára.
Tiszatardos, 2023. február 9.
Kiss István Dr. Kovács Zoltán
polgármester jegyző megbízásából
dr. Novák Béla
ügyfélszolgálat-vezető