Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2014. 01. 01

Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Helyi iparűzési adóról

2014.01.01.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1991. évi C. törvény ( továbbiakban HTV. ) 1. §. (1) bekezdésében, a 6. § és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

Adókötelezettség

1. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban : iparűzési tevékenység).

Az adó mértéke

2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,- Ft.

Hatályba léptető rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a módosított helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. január 01-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 12/2004.(X.28.) sz. rendelet hatályát veszti.

(3) Záradék: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK Irányelvének figyelembevételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

(4) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik, úgy hogy a helyi önkormányzati hirdetőtáblákon meghirdeti.

Sajólászlófalva, 2009. december 15.
Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
Körjegyző Polgármester
A kihirdetés megtörtént:
Berzyné Koterla Ildikó
körjegyző