Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 10. 01

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2017.10.01.

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1)bekezdés b) pontjában (2) bekezdésében, 20/C. §. (4) bekezdésében, 21. §-ában, 29. §-ában és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § .E rendelet személyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén élő természetes személyek közül csak a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott személyekre terjed ki.

2. A gyermekvédelmi ellátások általános szabályai

2. § . A helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó ellátások tekintetében a kérelem benyújtására, az ellátás megállapítására, kifizetésére, folyósítására és ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri rendeletek az irányadók az e rendeletben foglalt eltérésekkel.

3. § . (1) A jövedelmi viszonyok igazolásához elfogadható dokumentumok:

a) munkáltatói igazolás,

b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátás igazoló szelvénye,

c) bankszámlára utalt rendszeres jövedelem esetén bankszámlakivonat,

d) munkaügyi központ által folyósított ellátást megállapító határozat,

e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóbevallással lezárt időszakról az adóbevallás vállalkozó által hitelesített másolata,

f) az a)-e) pontok alapján nem igazolható jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről.

(2) A pénzbeli ellátás a Községi Önkormányzat házipénztárából készpénzben kerül kifizetésre.

(3) A nem havi rendszerességgel adott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül kerül sor.

4. § A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a gyermekintézményeknél fizetendő étkezési térítési díj támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét.

3. Pénzbeli és természetbeni ellátások

5. § .A gyermekjóléti szolgálat vagy az óvónő javaslata alapján a jegyző az első alkalommal járó óvodáztatási támogatást természetbeni ellátásként is nyújthatja.

6. § A képviselő-testület a gyermek, fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel – így különösen az egy év alatti gyermek egészséges fejlődésének biztosításához vagy a gyermek tanulmányai folytatásához elengedhetetlenül szükséges többletkiadás fedezésére – Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete szerinti rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok szerint pénzbeli támogatást nyújthat.

7. § .Az önkormányzat hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül a gyermekek részére támogatást biztosíthat természetbeni ellátás formájában.

8. § (1) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben kötelezően meghatározottakon túlmenően térítési díj-kedvezményben részesítheti azt a díjfizetésre kötelezett személyt, akinek a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

(2) A térítési díj-kedvezmény megállapításánál figyelembe kell venni az oktatási/nevelési intézmény javaslatát.

(3) A térítési díj-kedvezmény átvállalása maximum egy tanévre szól.

(4) A Polgármester a támogatás jogosultságát határozattal állapítja meg.

(5) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben rögzített normatív kedvezmény nem minősül térítési díj-támogatásnak.

9. § .(1) Az önkormányzat a tanévkezdés és iskoláztatás megkönnyítése érdekében az általános iskolai és középiskolai nappali tagozatos tanulók, továbbá a felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyv- és iskoláztatási támogatást biztosíthat. A tankönyv- és iskoláztatási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2) Támogatásban az a gyermek részesíthető, akinek a szülője, ill. törvényes képviselője az intézmény által előírt tankönyvek ellenértékét szociális helyzete miatt megfizetni csak részben képes vagy nem képes, és a család egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg.

(3) A képviselő-testület a támogatás jogosultságát határozattal állapítja meg.

4. Gyermekjóléti alapellátások

11. § . (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását helyi óvodában és társulási megállapodások alapján a szomszédos településeken működtetett - (Parasznya, Sajószentpéter) - óvodában és iskolában biztosítja.

(2) Az óvodai/iskolai ellátás igénybevétele a közoktatásról szóló törvény alapján történik.

(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében díj csak a gyermekétkeztetésért fizetendő. A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján, az önkormányzatok által biztosított támogatások figyelembe vételével történik. Az intézményi térítési díjakat a képviselő-testületek önkormányzati rendeletben állapítják meg.

11/A.  §

12. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokról a képviselő-testület ellátási szerződések útján folyamatosan gondoskodik.

(2) Sajólászlófalva Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást, mint személyes gondoskodást nyújtó ellátást a tagságával működő Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Területi Szociális Központ és Bölcsőde (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 40.) intézmény útján biztosítja. A gyermekjóléti feladatokat a Területi Szociális Központ és Bölcsőde gyermekjóléti szolgálatának munkatársa látja el. A gyermekjóléti szolgáltatás a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat képviselő-testülete rendeletében foglaltak szerint vehető igénybe.

(3) Az ellátási szerződés megkötése, a szerződés módosítása, illetve megszüntetése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(4) A társulási megállapodások útján biztosított alapellátások formáinak működtetésével kapcsolatos teendőket a Körjegyzőség gyámügyi ügyintézője koordinálja.

5. Záró rendelkezések

13. § . (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Területi Szociális Központ és Bölcsőde gyermekjóléti szolgálat munkatársa évente beszámolót készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal.

(2) A képviselő-testület döntéséről a megyei gyámhivatalt tájékoztatja.

14. § .(1) E rendelet 2011.március 01 napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 32/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet rendelkezéseit – ha az ügyfélre nézve kedvezőbb – a folyamatban, lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Sajólászlófalva, 2011.február 07.

Berzyné Koterla Ildikó
körjegyző

Rácz Lajos
polgármester

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdettem:
Sajólászlófalva, 2011. február 23.
Berzyné Koterla Ildikó
Körjegyző