Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2013. (X.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú közterületek filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2013. 11. 01

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2013. (X.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú közterületek filmforgatási célú használatáról

2013.11.01.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény („Mgtv.”) 34. § (5) bekezdésében, valamint a 37. § (4) és (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Sajólászlófalva Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáért az e rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

(2) Mentes a díj megfizetése alól a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatás képzés keretében készülő) filmalkotás.

(3) Mentes a közterület használati díj fizetése alól

a) az önkormányzat megrendelésére készülő,

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített, valamint

c) a Sajólászlófalva község népszerűsítését szolgáló

film forgatása.

2. § Valamely közterület teljes terjedelmének az egybefüggően 2 órát meghaladó időtartamra történő igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha az ilyen közterület-használat nem jár közlekedési útvonal elzárásával vagy az elzárt közlekedési útvonalon keresztül megközelíthető településrész más útvonalon is elérhető.

3. § Ha az Mgtv.-ben foglaltak alapján az önkormányzat részére megküldésre kerülő hatósági szerződésben megjelölt, tervezett filmforgatási időpontra a közterületre vonatkozóan már érvényes közterület-használati engedély került kiadásra, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

4. § A közterület filmforgatási célú használatára hatósági szerződést kötött használó köteles

a) a használat időtartama alatt folyamatosan gondoskodni a használt közterület tisztán és rendben tartásáról,

b) zöldterületet kíméletesen használni,

c) a 22 és másnap reggel 6 óra közötti forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani, valamint

d) a használat megszűnését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani, az esetlegesen okozott környezet-szennyezést megszüntetni, a közterületet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

5. § (1) A kérelmezőnek nem felróható, vagy a rendkívüli természeti események miatti forgatást akadályozó körülmények esetén a kérelmező közterület-használata az akadály fennálltának idejével meghosszabbodik. Amennyiben ugyanarra a közterületre a meghosszabbodás időtartama vonatkozásában már közterület-használati engedélyt adtak ki vagy hatósági szerződés került aláírásra, a meghosszabbodást – az érdekelt kérelmezők 2 napon belül létrejött és az önkormányzatnak írásban bejelentett egyezsége hiányában - az annak letelte utáni időszakban kell figyelembe venni.

(2) A közterület-használatot az (1) bekezdés szerinti akadály esetén annak elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

6. § A képviselő-testület filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, az Mgtv-ben meghatározott hatásköreit a polgármesterre ruházza át.

7. § Ez a rendelet 2013. november 01-én lép hatályba.

Rácz Lajos s. k.
polgármester

dr. Czipa Zoltán s. k.
jegyző

1. melléklet

Közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjak:

Forgatási helyszín tekintetében:

200,- Ft/m2/nap

Technikai kiszolgálás tekintetében:

150,- Ft/m2/nap

Stáb parkolás tekintetében:

100,- Ft/m2/nap

E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak tekintetében az Mgtv. 3. számú mellékletében meghatározott fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.