Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (X.24.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 11. 25

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (X.24.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2013.11.25.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: „Vgtv.”) 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében valamint a 10. § tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Vgtv. 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület megjelölése

1. § (1) Sajólászlófalva Község Önkormányzata (továbbiakban: „Önkormányzat”) a Vgtv. szerinti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a Vgtv. 44/C. § (1) bekezdése alapján, a jelen rendeletben foglaltak szerint kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást (továbbiakban: „közszolgáltatás”) szervez és tart fenn.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatással ellátott terület Sajólászlófalva község közigazgatási területe.

2. A közszolgáltató megnevezése, rendszeres ellátási kötelezettsége valamint az ártalmatlanítás céljából történő átadási hely

2. § (1) A közszolgáltatást az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) közszolgáltató (továbbiakban: „Közszolgáltató”) látja el.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az 1. § (2) bekezdésében megjelölt területen rendszeresen köteles és jogosult ellátni.

(3) A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében begyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából a kazincbarcikai szennyvíztisztító telepen (3700 Kazincbarcika, Múcsonyi út 2.) adja át.

3. A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje

3. § (1) A Vgtv. szerinti ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) Az ingatlantulajdonost az (1) bekezdése szerinti kötelezettség az ingatlanon keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéhez arányulóan, szükség szerinti gyakorisággal terheli.

(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.

4. § (1) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a bejelentéstől számított legfeljebb 1 munkanapon belül, az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátását, a begyűjtést elősegíteni.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó jogviszony az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével létrejön.

4. A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei

5. § (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni, internetes honlapján.

(2) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban, vagy közzététel útján köteles értesíteni, internetes honlapján.

(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést kizáró eszközzel végezheti.

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

5. A közszolgáltatás díja és megfizetésének rendje

7. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíjból és ürítési díjból álló – közszolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek a Közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb mértékét e rendelet melléklete határozza meg.

(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a helyszínen bevételi pénztárbizonylatot állít ki, majd 15 napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi az ingatlantulajdonosnak.

(3) A képviselő-testület a közszolgáltatás díját évente felülvizsgálhatja.

6. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

8. § A közszolgáltatási szerződésben rendelkezni kell a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási valamint a közszolgáltatás ellátásának nyilvántartási kötelezettségéről.

7. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

9. § A Közszolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen.

10. § A Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása céljára – így különösen az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével-, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralék behajtására - jogosult az ingatlantulajdonosok természetes személyes adatainak és lakcímének kezelésére. A Közszolgáltató ezeket az adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti.

8. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2013. november 25-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének a szemétszállításról és a köztisztaságról szóló 15/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének 18. §-a.

Rácz Lajos s. k.
polgármester

dr. Czipa Zoltán s. k.
jegyző

1. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj:
a) alapdíj: 6.615,- Ft/alkalom + ÁFA
b) ürítési díj: 1.301,40,- Ft/m3 + ÁFA