Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a közterület rendjéről és használatáról

Hatályos: 2015. 05. 01

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a közterület rendjéről és használatáról

2015.05.01.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében megjelölt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában megjelölt feladatkörében – figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésére – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Sajólászlófalva Község Önkormányzata közigazgatási területén lévő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: „Étv.”) 2. § 13. pontjában foglalt meghatározásnak megfelelő közterület, annak tartozéka, valamint az Étv. 54. § (7) bekezdése alapján az egyéb ingatlanok közhasználatra átadott területrésze használatára.

2. Közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek

2. § (1) Közterület alábbi célú használatához a 7. §-ban meghatározott hatóság engedélyét (továbbiakban: „közterület-használati engedély”) kell beszerezni:

a) kereskedelmi tevékenység folytatása, javító vagy egyéb szolgáltató tevékenység végzése, ideértve különösen

aa) a közvetlen kipakolással megvalósuló alkalmi árusító tevékenységet valamint az árusító (pl.: élelmiszer, gyümölcs, virág, zöldség, könyv, hírlap, dohány árusításra szolgáló) pavilon elhelyezését is;
ab) a járműről történő árusítást, a mozgóboltot, valamint a felvásárlási tevékenységet;
b) a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzlet-előtető vagy ernyőszerkezet, könnyűszerkezetes tetővel fedett vagy fedetlen vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítása, fenntartása;
c) reklámtábla, reklám célú egyéb tárgy, hirdetőtábla, egyéb hirdető-berendezés, cégtábla vagy egyéb nem közlekedési tájékoztató tábla elhelyezése (ideértve a közcélú épületen történő elhelyezést is), továbbá az önállóan álló kirakatszekrény elhelyezése;
d) cirkuszi tevékenység, mutatványos tevékenység (körhinta, céllövölde, gokart, játékvár, stb.) folytatása;
e) építőanyag, törmelék és föld valamint építési munkával kapcsolatban eszköz - így különösen állvány, konténer - elhelyezése, ha az a 72 órás időtartamot meghaladja;
f) Tüzelőanyag elhelyezése, ha az a 72 órát meghaladja;
g) kereskedelmi célú rendezvény, kiállítás, vásár, bemutató tartása.
(2) A közterület filmforgatási célú használatának engedélyezéséről külön rendelet rendelkezik.

3. § Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni:

a) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) út tartozékának elhelyezéséhez,

c) az elektromos-, a gáz-, a víz- és csatorna-, valamint távközlési hálózat üzemeltetőinek a hibaelhárítás érdekében végzett munkálataihoz,

d) a közterület kezelője által közterületen végzett munkálatokra,

e) a lakosság részére meghirdetett lomtalanítási akció időtartama alatt az e célból elhelyezett anyagok tárolásához,

f) az önkormányzat által szervezett rendezvényekre általa meghívott mutatványos vagy cirkuszi tevékenységet végzők, továbbá bemutatót tartók számára.

4. § Az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek nem kell közterület-használati engedélyt beszereznie.

3. A közterület-használat korlátai

5. § Nem adható közterület-használati engedély

a) a közterület károsításával járó közterület-használatra,

b) a közbiztonságot veszélyeztető, közerkölcsöt sértő tevékenység folytatására,

c) rendezvény időtartama kivételével szeszes ital árusítására.

6. § Amennyiben a közterület-használat a közlekedést tartósan akadályozza, a közterület-használati engedélyben a kérelmező számára a közlekedés megfelelő biztosítása érdekében intézkedések megtételére vonatkozó kötelezettség írható elő.

4. A közterület-használati engedély kiadása

7. § A képviselő-testület a közterület használatával kapcsolatos hatáskörét – ide nem értve a 16. § (4) bekezdésben foglalt hatáskört - a polgármesterre ruházza át.

8. § A közterület-használati engedély iránti kérelmet az önkormányzat hivatalában kell benyújtani, az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell:

a) helyhez kötött tárggyal (pl. tábla, előtető, állvány) megvalósuló közterület-használat esetén az annak elhelyezkedését is feltüntető helyszínrajzot,

b) az egyéb engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenység folytatása esetén az engedély megléte, bejelentés megtörténte igazolását;

c) jogi személy, szervezet kérelmező esetén a nyilvántartásba vételéről szóló hatósági döntés másolatát, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát.

9. § (1) A közterület-használati engedély határozott időre vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. A határozott időre történő közterület-használati engedély érvényessége kérelemre meghosszabbítható, ha annak feltételei továbbra is fennállnak.

(2) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 3 év lehet.

(3) A tevékenység rendszeres folytatására vagy az e rendelet 2. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott tartós létesítmény kialakítására, fenntartására, elhelyezésére vonatkozó közterület-használati engedély engedélyese a közterület-használat megszűntét köteles 8 nappal megelőzően az engedélyező hatóságnál bejelenteni, mely esetben az engedélyező hatóság a közterület-használati engedélyt visszavonja.

10. § (1) Elutasítható a közterület-használati engedély iránti kérelem, amennyiben a közterület méreténél, befogadóképességénél vagy egyéb okból nem alkalmas a kérelem szerinti tevékenység folytatására, vagy amennyiben az ugyanarra az időszakra vonatkozóan már engedélyezett közterület-használat mellett további tevékenység végzése nem biztosítható.

(2) Elutasítható a közterület-használati engedély iránti kérelem, ha az engedélyezés közérdeket vagy az önkormányzat érdekét sérti.

11. § A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell

a) a közterület-használat célját és időtartamát,

b) a közterület-használat helyének, módjának meghatározását,

c) a kiadott közterület-használati engedélyből eredő jogok át nem ruházhatóságát,

d) a közterület-használati engedély hatályának megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget,

e) a közterület-használati díj mértékét és megfizetésének módját,

f) az engedély visszavonásának eseteit.

12. § A közterület-használati engedély eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az önkormányzat képviselőjének felszólítására felmutatni.

5. Közterület-használat szabályai

13. § (1) A közterület használója köteles az igénybe vett közterületet és környezetét tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani, a közterület-használat során keletkezett hulladék tárolásáról, elhelyezéséről gondoskodni.

(2) A közterület-használat megszűnése vagy az engedély visszavonása esetén az engedélyes köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani, a területet tisztán, rendezett állapotban visszahagyni, ennek megtörténtét az önkormányzat hivatalában haladéktalanul bejelenteni.

14. § (1) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható.

(2) A közterületen található tartós létesítmény tulajdonjogának megváltozása esetén az új tulajdonos köteles új közterület-használati engedélyt beszerezni.

6. A közterület-használati engedély visszavonása

15. § (1) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha a közterület-használó írásbeli felszólítás ellenére

a) a közterületet a közterület-használati engedélyben meghatározottaktól eltérően, más célra vagy más módon használja,

b) a közterület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartására, tisztán tartására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

c) a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) Amennyiben a közterület-használati engedély az (1) bekezdésben foglalt okból visszavonásra kerül, úgy a korábbi használó a község közigazgatási területén belül a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem kaphat közterület-használati engedélyt.

7. Engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli használat

16. § (1) A közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat esetén a használó az engedélyező hatóság vagy az e rendeletben a közterület-használat szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírság kiszabására kijelölt hatóság felszólítására köteles a használatot megszüntetni és az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani. Amennyiben e kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, az engedélyező hatóság azt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti.

(2) Azt, aki közterületen engedély nélkül közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységet folytat, az engedélyben foglaltakhoz képest nagyobb mértékű közterületet használ vagy a közterületet az engedélyben foglaltakhoz képest olyan más célra használja, amelyre e rendelet közterület-használati díjra vonatkozó szabályai szerint magasabb összegű közterület-használati díjat kell fizetni, az egyéb jogkövetkezmények alkalmazása mellett a közterület-használót kötelezni kell az engedély nélküli vagy eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére.

(3) A képviselő-testület a közterület e rendeletben foglaltaknak megfelelő használatát a közösségi együttélés alapvető szabályának minősíti. Aki az e rendelet szerint engedélyköteles közterület-használatot engedély nélkül valósít meg, vagy a közterületet nem az engedélyben meghatározott körben vagy módon használja, a közösségi együttélés alapvető szabályát megsérti. Az ilyen magatartást megvalósító személy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(4) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabálya megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.

8. A közterület-használati díj

17. § (1) A közterület használója a közterület engedély-köteles használatáért használati díjat fizet. A közterület-használati díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A rendszeresen (előreláthatóan legalább egy hónapos időtartamban és legalább heti egy napon) alkalmi árusítást folytató árus, mozgóárus, mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenységet folytató vagy felvásárlási tevékenységet folytató kérheti, hogy a közterület-használati díjat havonta egy összegben fizesse meg, továbbá kérheti a (2a) bekezdés szerinti kedvezmény alkalmazását.

(2a) A (2) bekezdés szerinti rendszeres kereskedelmi vagy felvásárlási tevékenységet folytató esetében a közterület-használati díjat az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) hetente legfeljebb két napon végzett tevékenység esetén a díj mértéke egy hónapra 5 napi díjtétel összegével egyezik meg,

b) az a) pontban foglaltaknál nagyobb gyakorisággal végzett tevékenység esetén a díj mértéke egy hónapra 10 napi díjtétel összegével egyezik meg

(3) Az engedélyes, illetve a közterület használója a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

18. § A közterület-használati díjat előre kell megfizetni. Amennyiben a határozott időre szóló közterület-használat időtartama a 2 hónapot meghaladja, a díjat havi részletekben kell teljesíteni.

19. § (1) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét, előtető, ernyőszerkezet esetén annak közterületre eső vízszintes vetületét kell figyelembe venni. Reklám-, cég- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni.

(2) A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, illetve m2 egy egésznek számít.

20. § Mentes a közterület-használati díj fizetése alól a közcélú rendezvény tartása. Közcélúnak minősül az a rendezvény, amely a község lakossága egészének, illetve jelentős részének érdekét szolgálja, így különösen, amely a kulturális vagy tudományos értékek megőrzését, gyarapítását, a hagyományok ápolását, az egészség megőrzését, a társadalmi kapcsolatok erősítését szolgálja.

9. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2014. január 01-én lép hatályba.

Rácz Lajos
polgármester

Dr. Czipa Zoltán
jegyző

1. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati engedély iránti kérelem

1. Kérelmező neve, cégneve: …………………………………………………………………...

2. Kérelmező lakcíme, (székhelye): …………………………………………………………….

…………………….……………………………………………………………………………..

3. Természetes személy kérelmező esetén:

- születési hely: ……………………………………………………………
- születési idő: ……………………………………………………………
- anyja neve: ……………………………………………………………
- személyi igazolvány száma: ……………………………………………………………
- adóazonosító jele: ……………………………………………………………

4. Ha a kérelmező gazdasági társaság, egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozó,

- cégjegyzékszáma, nyilvántartásba vételi száma: …………………………………………...
- adószáma: …………………….……………………………………………………………
- képviseletre jogosult személy neve, képviselet jogcíme: …………………………………
………………….……………………………………………………………………………..

5. Közterület-használat célja: …………………………………………………………………...

…………………….……………………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………………………………………..

6. Használni kívánt közterület megjelölése, mértéke: …………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………………………………………..

7. Közterület-használat módja: …………………………………………………………….…

…………………….……………………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………………………………………..

8. Közterület-használat időtartama, rendszeres használat esetén annak megjelölése, hogy a rendszeres használat előreláthatólag milyen időtartamig tart, továbbá a használatra mely napokon (a hét, hónap mely napjain) kerül sor: ………………………………………………..........................................................................

…………………….……………………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………………………………………..
A kérelemhez mellékelni kell:
- helyhez kötött közterület-használat esetén helyszínrajzot,
- a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,
- illetéket.
Kelt: …..…………………., …………………………

………………………………

kérelmező

A Sajólászlófalván rendszeres árusító, illetve mozgóbolt útján történő kereskedelmi tevékenységet folytatni kívánók esetén megtehető nyilatkozat, illetve kérelem:
Nyilatkozom, hogy Sajólászlófalva község területén a Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének a közterület rendjéről és használatáról szóló 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete szerinti rendszeres árusító, illetve mozgóbolt útján történő kereskedelmi tevékenységet kívánok folytatni, melyre tekintettel kérem, hogy a közterület-használati díjat havonta egy összegben fizethessem meg. Egyúttal kérem az egyébként fizetendő közterület-használati díjhoz képest kedvezmény biztosítását.
Kelt: …..…………………., …………………………

………………………………

kérelmező

2. melléklet a 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használati díjak mértéke

Használat célja

Díj mértéke

a)Kereskedelmi tevékenység folytatása, javító vagy egyéb szolgáltató tevékenység végzése keretében

aa) közvetlen kipakolással megvalósuló alkalmi árusító tevékenység esetén, ideértve az árusító (pl.: élelmiszer, gyümölcs, virág, zöldség, könyv, hírlap, dohány árusításra szolgáló) pavilon elhelyezését is:

600,- Ft/nap

ab) járműről történő árusítás, mozgóbolt, valamint a felvásárlási tevékenység esetén:

600,- Ft/nap

b. A közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzlet-előtető vagy ernyőszerkezet, könnyűszerkezetes tetővel fedett vagy fedetlen vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítása, fenntartása:

300,- Ft/m2/hó

c. Reklámtábla, reklám célú egyéb tárgy, hirdetőtábla, egyéb hirdető-berendezés, cégtábla vagy egyéb nem közlekedési tájékoztató tábla elhelyezése (ideértve a közcélú épületen történő elhelyezést is), továbbá az önállóan álló kirakatszekrény elhelyezése:

1.000,- Ft/m2/hó

d. Cirkuszi tevékenység, mutatványos tevékenység (körhinta, céllövölde, gokart, játékvár, stb.) végzése:

40,- Ft/m2/nap

e. Építőanyag, törmelék és föld valamint építési munkával kapcsolatban eszköz - így különösen állvány, konténer - elhelyezése, ha az a 72 órás időtartamot meghaladja – a 72 órás időtartamot követően:

20,- Ft/m2/nap

f. Tüzelőanyag elhelyezése, ha az a 72 órát meghaladja – a 72 órás időtartamot követően:

100,- Ft/m2/nap

g. Kereskedelmi célú rendezvény, kiállítás, vásár, bemutató tartása:

50,- Ft/m2/nap