Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete

a közkifolyóról történő vízhasználatról

Hatályos: 2014. 03. 01- 2023. 08. 04

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete

a közkifolyóról történő vízhasználatról 1

2014.03.01.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában megjelölt feladatkörében - figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet előírásaira – a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sajólászlófalva község közigazgatási területén a közkifolyók vizét használókra.

2. § (1) A közkifolyókról vizet öntözésre – kivéve a temetői sírhely gondozása céljából történő locsolást -, valamint gépjárműmosásra használni tilos.

(2) Az ivóvíz-szolgáltató és – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben - a polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyó vizének az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest egyéb, nem háztartási vízszükséglet kielégítése (pl. építkezés) céljára történő igénybevételéhez.

(3) A (2) bekezdés szerinti vízfogyasztás utáni díjat átalánnyal kell megállapítani, amit az önkormányzat házipénztárába kell befizetni.

3. § A közkifolyó használata után vízdíjat köteles fizetni az a községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személy, akinek esetében az általa lakott ingatlan nincs bekötve a közműves ivóvízellátásba vagy ott az ivóvíz-szolgáltatás korlátozva van és a lakóépülettől számított 150 m-en belül a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás közkifolyó útján biztosított (továbbiakban: „közkifolyó használatában érdekelt fogyasztó”).

4. § A közkifolyó használatában érdekelt fogyasztó az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon köteles nyilatkozni a közkifolyó használatáról és az ingatlanban lakók számáról. A nyilatkozat megtételének elmulasztása nem érinti a közkifolyó használata utáni vízdíj fizetési kötelezettség fennálltát.

5. § A 3. §-ban megjelölt ingatlanok és a közkifolyó használatában érdekelt fogyasztók körét az önkormányzat hivatala (a továbbiakban: Hivatal) állapítja meg és erről nyilvántartást vezet.

6. § A közkifolyó használata utáni vízdíjat a közkifolyó használatában érdekelt fogyasztó háztartásonként 30 l/fő/nap átalányfogyasztás alapján köteles megfizetni.

7. § A közkifolyó használati vízdíj egységára megegyezik az ivóvíz-szolgáltató által a lakossági fogyasztók részére számlázott mindenkori fogyasztási egységárral.

8. § A közkifolyó használati vízdíj összegét negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig kell az önkormányzat részére megfizetni. A vízdíj megfizetése az egy ingatlanban lakókat egyetemlegesen terheli.

9. § Mentes a közkifolyó használati vízdíj fizetése alól az, akinek az ingatlanán belül a vízellátás működő házi vízművel biztosított. Házi vízműnek csak az igazoltan egészséges ivóvíz biztosítására alkalmas vízmű tekinthető.

10. § (1) Ez a rendelet 2014. március 01-én hatályba.

Rácz Lajos
polgármester

dr. Czipa Zoltán
jegyző

1. melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Sajólászlófalva, ……………………………………… utca …… szám ………… hrsz-ú ingatlan tulajdonosa/bejelentett lakosa, nyilatkozom, hogy az ingatlanra a vezetékes ivóvíz nincs bekötve/a közműves vízellátás kikötésre került, és a közterületen elhelyezett közkifolyóról

1. □ háztartási célra rendszeresen vizet vételezek és a szolgáltatott ivóvízért, a …/2014. (……….) önkormányzati rendeletben, 30 l/fő/nap vízfogyasztás alapján a vízdíjat megfizetem.

2. □ háztartási célra rendszeresen vizet nem vételezek, mivel egészséges ivóvíz vételezésre alkalmas ház vízművel (ásott, vagy fúrt kút) rendelkezem. Az ivóvíz egészséges minősítését igazoló népegészségügyi szakigazgatási szerv, valamint a vízszolgáltató által kiállított tanúsítványt mellékelem.


…………………………………………….
tulajdonos/bejelentett lakos

…………………………………………….
tulajdonos/bejelentett lakos


…………………………………………….
tulajdonos/bejelentet lakos

…………………………………………….
tulajdonos/bejelentett lakos

(A megfelelő válasz a négyzetbe tett x-szel jelölendő.)
Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti ingatlanban
a.) lakóhellyel rendelkező (bejelentett állandó lakcím, vagy tartózkodási hely) személyek száma: ……………….. fő;
b.) lakóhellyel (bejelentett lakcímmel nem rendelkező) személyek száma: ……….fő.
Kelt: Sajólászlófalva, ………………………………………….
1

Az önkormányzati rendeletet a Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. augusztus 5. napjával.