Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetése valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 09. 01

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetése valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól

2020.09.01.

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: „Kvtv.”) a 48. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: „Mötv.”) 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében, a Kvtv. 48. § (3) bekezdése alapján eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv véleményezésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja Sajólászlófalva községben a levegő védelmének biztosítása valamint a helyi lakosság együttélését zavaró, kiskerti és háztartási égetési tevékenység szabályozása.

2. § E rendelet területi hatálya Sajólászlófalva község belterületére terjed ki.

3. § Az avar és kerti hulladék égetése a település teljes területén tilos.

2. Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

4. §

5. §

6. §

3. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

7. § (1) Az épületek, építmények tüzelőberendezéseiben csak az arra a berendezésre rendeltetésszerűen alkalmas és arra engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(2) A tüzelőanyag nem lehet nedves vagy egyébként fokozott füstképződést okozó.

4. Közigazgatási bírsággal sújtható magatartás

8. § (1) Az e rendeletben meghatározott rendelkezések a közösségi együttélés alapvető szabályának minősülnek, az azokat megsértő személlyel szemben százezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.

5. Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2015. április 30-án lép hatályba.