Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2015. 10. 04

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2015.10.04.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testület a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A talajterhelési díj mértéke

1. § Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése

2. § A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Sajólászlófalva Község Önkormányzata 11734200-15546522-03920000 talajterhelési díj beszedési számlájára.

Mentességek

3. § (1) Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a háztartásában egyedül élő személy, aki

a) időskorúak járadékában, vagy

b) rendszeres szociális segélyben részesül, avagy

c) rokkant, vagy súlyos fogyatékos, vagy

d) egyedülálló 70 év feletti vagy

(2) A mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bejelentés megtételével, illetve a bevallással egyidejűleg – az (1) bekezdés szerinti jogosultság megjelölésével – a tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot.

(1) Jogosultságát az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben rokkantsági nyugdíjat megállapító határozattal, vagy az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított szakvéleménnyel, illetőleg fogyatékosságot megállapító határozattal kell igazolnia..

Ellenőrzés, adatszolgáltatás

4. § (1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez

kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat, tárgyévet követő év február 28. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsájtja.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2015. október 04. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 23/2009.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Pálcza Józsefné Bódi Szilvia
polgármester főtanácsos – mb. jegyző